WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Таблиця 2.1 Структура активу балансу ВАТ "Львівагромашпроект" станом на 31.12.08 р.* тис.грн.

Актив

Код рядка

Графа 4 форми №1 "Баланс"

(сальдо відповідного рахунка на кінець

звітного періоду)

Дані балансу

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Рядок 011 мінус рядок 012

93,0

81,0

Первинна вартість

011

Дт 12 "Нематеріальні активи"

93,0

95,0

Накопичена амортизація

012

Кт 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

( - )

(14,0)

Незавершене будівництво

020

Дт 15 "Капітальні інвестиції", Дт371 "Розрахунки за виданими авансами"

148,0

174,0

Основні засоби

Залишкова вартість

030

Рядок 031 мінус рядок 032

939,0

936,0

Первинна вартість

031

Дт 10 "Основні засоби", Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

4257,0

4415,0

Знос

032

Кт 131 "Знос основних засобів", Кт 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" крім інвестиційної нерухомості

(3318,0)

(3479,0)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

Рядок 037 мінус рядок 036

-

-

Первісна вартість

036

Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

-

-

Накопичена амортизація

037

Кт 131 "Знос основних засобів", Кт 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції

Що обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

-

-

Інші фінансові інвестиції

045

Дт 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам", Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

318,0

318,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Дт 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Рядок 057 мінус рядок 056

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Дт субрахунку 100 " інвестиційної нерухомості "

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

Знос інвестиційної нерухомості з Кт 131

-

-

Відстрочені податкові активи

060

Дт 17 "Відстрочені податкові активи"

-

-

Інші необоротні активи

070

Дт 18 "Інші необоротні активи"

-

-

Всього за розділом І

080

Сума рядків 010, 020, 030, 040, 045, 050, 060, 070

1498,0

1509,0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Дт 20 "Виробничі запаси", Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

390,0

534,0

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Дт 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

-

-

Незавершене виробництво

120

Дт 23 "Виробництво", Дт 25 "Напівфабрикати"

2283,0

1574,0

Готова продукція

130

Дт 26 "Готова продукція", Дт 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

221,0

70,0

Товари

140

Дт 28 "Товари"

-

-

Векселі одержані

150

Дт 34 "Короткострокові векселі одержані"

-

-

Дебіторська заборгованість за товарами, роботами, послугами

Чиста реалізаційна вартість

160

До підсумку балансу включають різницю дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів (рядок 161 мінус рядок 162)

347,0

117,0

Первинна вартість

161

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

347,0

117,0

Резерв сумнівних боргів

162

Кт 38 "Резерв сумнівних боргів"

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками

3 бюджетом

170

Дт 64 "Розрахунки за податками і платежами"

46,0

-

За виданими авансами

180

Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

75,0

464,0

За нарахованими доходами

190

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

-

-

За внутрішніми розрахунками

200

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"1, Дт 682 "Внутрішні розрахунки", Дт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Дт 374 "Розрахунки за претензіями", Дт 375 "Розрахунки з відшкодування нанесених збитків", Дт 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок", Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

102,0

99,0

Дт 651 "За пенсійним забезпеченням", Дт 652 "За соціальним страхуванням", Дт 653 "За страхуванням на випадок безробіття", Дт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"2

Поточні фінансові інвестиції

220

Дт 352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

-

-

  1. Підприємство, яке для внутрішніх розрахунків використовує рахунок 36 субрахунок 377, показує в рядку 200 заборгованість пов'язаних сторін.

  2. Якщо підприємство при відображенні розрахунків з пенсійного та соціального страхування, а також з іншими кредиторами попередньо дебетує зазначені субрахунки, таку "дебіторську" заборгованість також відображають тут.

Грошові кошти та їх еквіваленти

У національній валюті

230

Дт 301 "Каса в національній валюті", Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті", Дт 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", Дт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", Дт 351 "Еквіваленти коштів"

26,0

642,0

У т.ч. у касі

231

Дт 30 "Каса",

В іноземній валюті

240

Дт 302 "Каса в іноземній валюті", Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", Дт 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті", Дт 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті", Дт 351 "Еквіваленти коштів"

77,0

15,0

Інші оборотні Активи

250

Дт 331 "Грошові документи в національній валюті", Дт 332 "Грошові документи в іноземній валюті", Дт 643 "Податкові зобов'язання", Дт 644 "Податковий кредит"

53,0

172,0

Всього за розділом ІІ

260

Сума рядків 100, 110, 120, 130, 140, 150,160, 170, 180, 190, 2С0, 210, 220,230, 240, 250

3620,0

3687,0

III. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів

270

Дт 39 "Витрати майбутніх періодів"

-

8,0

IV. Необоротні активи та групи вибття

275

Дт 286 "необоротні активи, що утримуються для продажу"

-

-

Баланс

280

Сума рядків 080, 260, 270

5118,0

5204,0


 
 

Цікаве

Загрузка...