WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Анотація

Лозко Ю.В. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників" (за матеріалами ВАТ "Львівагромашпроект"). – Рукопис.

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю "Облік і аудит". Львівська комерційна академія. Львів, 2009.

Досліджено питання структури балансу, як основної ф. фінансової звітності. Розглянуто методику складання балансу та проведення аудиту балансу. Представлена методика проведення аналізу фінансового стану, фінансової стійкості досліджуваного підприємства, ліквідності та платоспроможності на основі показників балансу.

Ключові слова: баланс, активи, пасиви, аудит балансу, аналіз показників балансу, коефіцієнти фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.

ДОДАТКИ

Додаток А

Коди

Дата (рік, місяць,число)

2008

12

31

Підприємство ВАТ "Львівагромашпроект"

за ЄДРПОУ

00237593

Територія

Львівська

за КОАТУУ

4610136900

Ф. власності:

Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Галузь (вид діяльності):

Конструкторські та проектні організації самостійні

за ЗКГНГ

95300

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Одиниця виміру: тис.грн.

контрольна сума

Адреса: 79015 м.Львів, вул.Городоцька, 6/205

БАЛАНСна 31.12.08 р.

Ф. №1

код за ДКУД

1801001

АКТИВ

Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

93,0

81,0

первісна вартість

011

93,0

95,0

накопичена амортизація

012

( - )

( 14,0 )

Незавершене будівництво

020

148,0

174,0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

939,0

936,0

первісна вартість

031

4257,0

4415,0

знос

032

(3318,0)

(3479,0)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

318,0

318,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

1498,0

1509,0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

390,0

534,0

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

2283,0

1574,0

Готова продукція

130

221,0

70,0

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

347,0

117,0

первісна вартість

161

347,0

117,0

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

170

46,0

-

за виданими авансами

180

75,0

464,0

із нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

102,0

99,0

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

26,0

642,0

в іноземній валюті

240

77,0

15,0

Інші оборотні активи

250

53,0

172,0

Усього за розділом II

260

3620,0

3687,0

III.Витрати майбутніх періодів

270

-

8,0

БАЛАНС

280

5118,0

5204,0

ПАСИВ

Код

рядка

На кінець

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

879,0

879,0

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

667,0

667,0

Резервний капітал

340

62,0

159,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1547,0

2178,0

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( 18,0 )

Усього за розділом 1

380

3155,0

3865,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові забов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

604,0

840,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

310,0

3,0

з бюджетом

550

38,0

117,0

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

61,0

86,0

з оплати праці

580

146,0

196,0

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

6,0

97,0

Усього за розділом IV

620

1963,0

1339,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

БАЛАНС

640

5118,0

5204,0


 
 

Цікаве

Загрузка...