WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Аналітичні процедури використовуються в аудиті для оцінки фінансової інформації шляхом вивчення і зіставлення співвідношень між фінансовими і не фінансовими показниками. Виконання аналітичних процедур складається з наступних дій [21, с. 430]:

 • постановка мети. Метою є виявлення наявності чи відсутності незвичайних коливань;

 • планування тестів. Тести передбачають: порівняння даних клієнта і даних галузі, порівняння даних клієнта за поточний і попередні періоди, порівняння фактичних даних з очікуваними результатами і т.ін.;

 • тестування;

 • аналіз результатів і формування висновків.

Виходячи з поставлених цілей, формулюються завдання:

 • попередній огляд балансу і аналіз його ліквідності;

 • характеристика майна підприємства: основних засобів, оборотних коштів і їхньої оборотності;

 • характеристика джерел коштів підприємства: власних і позикових;

 • оцінка фінансової стійкості;

 • розрахунок коефіцієнтів ліквідності;

 • аналіз прибутку і рентабельності;

 • розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Для проведення аналізу застосовують наступні методи:

 • горизонтальний і вертикальний аналіз;

 • аналіз коефіцієнтів (відносних показників);

 • порівняльний аналіз.

Зміст і основна ціль фінансового аналізу, який застосовується аудиторами – це оцінка фінансового стану і виявлення можливостей підвищення ефективності діяльності підприємства. Застосовуються два види фінансового аналізу – внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться працівниками підприємства. Зовнішній аналіз здійснюється аналітиками, які є сторонніми особами для підприємства, у тому числі аудиторами.

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

 • визначення фінансового стану;

 • виявлення змін фінансового стану в просторовому та часовому розрізі;

 • виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

 • прогноз основних тенденцій фінансового стану підприємства.

Ці цілі досягаються а допомогою аналітичних методів і прийомів.

Існують кілька класифікацій методів фінансового аналізу. Практика фінансового аналізу виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед них можна виділити основні:

Горизонтальний аналіз (часовий) – порівняння кожної статті звітності з попереднім періодом.

Вертикальний (структурний) – визначення структури підсумкових фінансових показників, з виявленням впливу кожної статті звітності на результат в цілому.

Трендовий аналіз – порівняння кожної статті звітності з рядом попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміка показника. За допомогою тренда ведеться перспективний (прогнозний) аналіз.

Аналіз відношень показників (коефіцієнтів) – розрахунок відношень між окремим статтями звіту чи статтями різних форм звітності за окремими показниками, визначення взаємозв'язку показників.

Порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведеної звітності за окремими показниками підприємства, підрозділів, міжгосподарський аналіз показників даного підприємства у порівнянні з показниками конкурентів, середньо галузевими і середніми господарськими даними і т.ін.

Програма поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства охоплює такі етапи:

 1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання:

 • характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності;

 • виявлення "хворих" статей звітності.

 1. Оцінка і аналіз економічного потенціалу підприємства:

 • оцінка майнового стану;

 • вертикальний аналіз балансу;

 • горизонтальний аналіз балансу;

 • аналіз якісних зрушень у майновому стані;

 • оцінка фінансового стану;

 • оцінка ліквідності;

 • оцінка фінансової стійкості.

 1. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності підприємства:

 • оцінка основної діяльності;

 • аналіз рентабельності;

 • оцінка стану на ринку цінних паперів.

Документування процесу аудиту фінансового стану здійснюється за допомогою робочих документів аудитора.

Аналіз фінансового стану підприємства розпочинають оцінкою структури майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства або контролюється ним, та джерел його утворення, а також причин їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Аналіз стану майна підприємства починають з оцінки зміни його складу та структури за звітний період. Результати аналізу узагальнюють в таблиці, за даними балансу ВАТ "Львівагромашпроект", в якій зазначають складові майна та їх структуру як у абсолютних, так і у відносних величинах (табл. 3.3).

Як видно, із таблиці 3.3 валюта балансу (майно підприємства) у цілому збільшилися на 86,0 тис.грн. Дане зростання відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 110,0 тис.грн., та збільшення грошових коштів та інших оборотних активів на 673,0 тис.грн. Також присутнє невелике зростання оборотних та необоротних активів на 67,0 та 11,0 тис.грн. відповідно. Зростання оборотних активів відбувалося більш швидкими темпами, за рахунок чого збільшилася їх питома вага порівняно з необоротними активами, проте на незначну величину 0,1%, але це вказує на позитивний результат діяльності підприємства.

Таблиця 3.3 Оцінка зміни вартості майна ВАТ "Львівагромашпроект" станом за 2008 рік* тис.грн.

Актив

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

Відхилення

Усього майна

5118,0

5204,0

86,0

Необоротні активи

1498,0

1509,0

11,0

питома вага у майні, %

29,3

29

-0,3

Оборотні активи

3620,0

3687,0

67,0

питома вага у майні, %

70,7

70,8

0,1

з них:

матеріальні оборотні активи

2894,0

2178,0

-716,0

питома вага у оборотних активах, %

80

59

-21

дебіторська заборгованість

570,0

680,0

110,0

питома вага у оборотних активах, %

15,7

18,4

2,7

грошові кошти та інші активи

156,0

829,0

673,0

питома вага у оборотних активах, %

4,3

22,5

18,2

Витрати майбутніх періодів

-

8,0

8,0

питома вага у оборотних активах, %

-

0,2

0,2

У складі оборотних активів відбулося зменшення матеріальних оборотних активів на 716,0 тис.грн., їх питома вага за досліджуваний період теж зменшилася у складі оборотних активів на 21%. Одночасно спостерігаємо збільшення дебіторської заборгованості, як у абсолютній сумі (на 110,0 тис.грн.), так і у питомій вазі у оборотних активах (на 2,7%). Станом на кінець звітного періоду грошові кошти збільшилися на 673,0 тис.грн. (питома вага зросла на 18,2%). У абсолютній сумі збільшилися також витрати майбутніх періодів, а їхня питома вага збільшилася на 0,2%.

Надходження, придбання і створення майна підприємства відбувається за рахунок власних і позикових коштів. Тому проаналізувавши зміни, які відбулися в обсязі і структурі майна досліджують кошти підприємства. У процесі аналізу розраховують наявність власних оборотних коштів як різницю між оборотними активами, витратами майбутніх періодів з одного боку і поточними зобов'язаннями – з іншого.

Детально необхідно проаналізувати зміни в обсязі і структурі зобов'язань (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 Структура власних і позикових коштів, вкладених у майно ВАТ "Львівагромашпроект" за 2008 рік* тис.грн.

Пасив

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

Відхилення

Усього джерел майна

5118,0

5204,0

86,0

Власний капітал

3155,0

3865,0

710,0

питома вага у джерелах майна, %

61,6

74,3

12,7

У тому числі:

наявність власних коштів в обороті (робочий капітал)

1657,0

2356,0

699,0

питома вага у власному капіталі, %

100

99,8

-0,2

питома вага у джерелах майна, %

61,6

74,1

12,5

Зобов'язання

1963,0

1339,0

-624,0

питома вага у джерелах майна, %

38,3

25,7

-12,6

у тому числі:

Забезпечення наступних виплат та платежів

-

-

-

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

-

-

-

Довгострокові зобов'язання

-

-

-

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

-

-

-

Поточні зобов'язання

1963,0

1339,0

-624,0

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

100

100

0

Короткострокові кредити банків

798,0

-

-798,0

питома вага у поточних зобов'язаннях, %

40,7

-

-40,7

Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання

367,0

1339,0

972,0

питома вага у поточних зобов'язаннях, %

18,7

100

81,3

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

питома вага у джерелах майна, %

-

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...