WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" у рядку 210 відображають заборгованість дебіторів, яку не можна показати в інших вищенаведених статтях дебіторської заборгованості. Підприємство за такою заборгованістю також має право створити резерв сумнівних боргів. Тоді в цьому рядку потрібно записати суму дебіторської заборгованості, зменшену на відповідну суму такого резерву. На початок року дані рядку – 102,0 тис.грн., на кінець – 99,0 тис.грн.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" у рядку 220 відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами коштів). Правила оцінки таких видів інвестицій на дату балансу викладено у п.п. 8-10 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Поточних фінансових інвестицій на досліджуваному підприємстві на початок і кінець звітного періоду немає.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають грошові кошти та їх еквіваленти, до яких відносять кошти у касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти коштів (короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються і мають незначний ризик зміни вартості). Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

До рядків 230 і 240 вміщують дані, відповідно, про залишки коштів та їх еквіваленти у національній та іноземній валютах. На досліджуваному підприємстві значення рядку 230 і 240 на початок звітного періоду – 26,0 і 77,0 тис.грн. відповідно і на кінець звітного періоду – 642,0 і 15 тис.грн.

У вписуваному рядку 231 "у т.ч. в касі" наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230).

У рядку 250 "Інші оборотні активи" показують вартість грошових документів у національній та іноземній валютах. Також у цьому рядку наводять дебетове сальдо субрахунку 643. На досліджуваному підприємстві дані рядку на початок і кінець звітного періоду дорівнюють 53,0 і 172,0 тис.грн. відповідно.

Третій розділ активу також формують за допомогою рахунка 3-го класу Плану рахунків, а саме рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів".

У статті "Витрати майбутніх періодів" (рядок 270) міститься інформація про витрати, зазнані у звітному періоді або попередніх періодах, але які фактично відносяться до наступних. Приклади таких витрат: авансові орендні платежі, передплата на періодичні видання (газети і журнали), витрати на підготовчі роботи в сезонних галузях промисловості. Витрати майбутніх періодів з'явились на підприємстві за звітний період і склали 8,0 тис.грн.

У вписуваному рядку 275 "IV. Необоротні активи та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Ця стаття на досліджуваному підприємстві не вписується в баланс.

Розглянемо особливості формування статей пасиву. У таблиці 2.2 представлено цифрові дані річної звітності досліджуваного підприємства, що відображені в пасиві балансу.

Таблиця 2.2 Структура пасиву балансу ВАТ "Львівагромашпроект" станом на 31.12.08 р.* тис.грн.

Пасив

Код рядка

Графа 4 форми №1 "Баланс"

(сальдо відповідного рахунка

на кінець звітного періоду

Дані балансу

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Кт 40 "Статутний капітал"

879,0

879,0

Пайовий капітал

310

Кт 41 "Пайовий капітал"

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

Кт 421 "Емісійний доход", Кт 422 "Інший вкладений капітал"

-

-

Інший додатковий капітал

330

Кт 423 "Дооцінка Активів", Кт 424 "Безоплатно одержані необоротні Активи", Кт 425 "Інший додатковий капітал"

667,0

667,0

Резервний капітал

340

Кт 43 "Резервний капітал"

62,0

159,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Кт 441 "Прибуток нерозподілений", Дт 442 "Непокриті збитки"

1547,0

2178,0

Неоплачений капітал

360

Дт 46 "Неоплачений капітал"

(-)

(-)

Вилучений капітал

370

Дт 45 "Вилучений капітал"

(-)

(18,0)

Всього за розділом І

380

Сума рядків 300, 310. 320, 330, 340 плюс чи мінус рядок 350 мінус рядки 360 і 370

3155,0

3865,0

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Кт 471 "Забезпечення виплат відпусток", Кт 472 "Додаткове пенсійне забезпечення"

-

-

Інші забезпечення

410

Кт 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань", Кт 474 "Забезпечення інших витрат і платежів"

-

-

Рядки, що вписуються

415

Кт 491 "Технічні резерви", Кт 492 "Резерви зі страхування життя"

-

-

416

Кт 493 "Частка перестраховиків у технічних резервах", Кт 494 "Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя"

-

-

417

Кт 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)"

-

-

418

Кт 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї"

-

-

Цільове фінансування

420

Кт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

-

-

Всього за розділом II

430

Сума рядків 400, 410, 420 плюс різниця рядків 415 і 416, що вписуються, плюс рядки 417 і 418, що вписуються

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Кт 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті", Кт 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній™ валюті", Кт 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті", Кт 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Кт 505 "інші довгострокові позики в національній валюті", Кт 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті", Кт 51 "Довгострокові векселі видані", Кт 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Кт 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

Кт 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", Кт 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

-

-

Всього за розділом ІІІ

480

Сума рядків 440, 450, 480, 470

-

-

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Кт 60 "Короткострокові позики"

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Кт 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

-

-

Векселі видані

520

Кт 62 "Короткострокові векселі видані"

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

604,0

840,0

Поточні зобов'язання за розрахунками

За одержаними авансами

540

Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

310,0

3,0

3 бюджетом

550

Кт 641 "Розрахунки за податками"

38,0

117,0

За позабюджетними платежами

560

Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

-

-

Зі страхування

570

Кт 65 "Розрахунки зі страхування"

61,0

86,0

3 оплати праці

580

Кт 66 "Розрахунки з оплати праці"

146,0

196,0

3 учасниками

590

Кт 67 "Розрахунки з учасниками"

-

-

За внутрішніми розрахунками

600

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"3, Кт 682 "Внутрішні розрахунки", Кт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

-

-

Рядок, що вписується

605

-

-

  1. Підприємство, яке для внутрішніх розрахунків використовує рахунок 63, відображає частину заборгованості, що припадає на пов'язані сторони

Інші поточні зобов'язання

610

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Кт 643 "Податкові зобов'язання", Кт 644 "Податковий кредит", Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками", Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

6,0

97,0

Всього за розділом ІV

620

Сума рядків 500. 510, 520, 530, 540. 550 5?і0, 570, 580,590, 600,610

1963,0

1339,0

V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів

630

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів"

-

-

Баланс

640

Сума рядків 380, 430, 480. 620, 630

5118,0

5204,0


 
 

Цікаве

Загрузка...