WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.Баланс1

Актив

І. Необоротні активиНезавершене будівництво 020 СДп2.15 СДп.15Основні засоби:

Залишкова вартість 030 (СДп.10+СДп.11+СДп.12)-СКп.13 (СДп.10+СДп.11+СДп.12)-СКп.13

Первісна вартість 031 СДп.10+СДп.11+СДп.12 СДп.10+СДп.11+СДп.12Знос 032 СКп.13 СКп.13

Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп.14 СДп.14

Інші необротні активи 070 СДп.16+СДп.17+СДп.18+СДп.19 СДп.16+СДп.17+СДп.18+СДп.19

Усього за розділом І 080

Сума значень рядків 020+030+040+070

Сума значень рядків 020+030+040+070

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 СДп.20+СДп.21+СДп.22+СДп.23+ СДп.24+СДп.25 СДп.20+СДп.21+СДп.22+СДп.23+ СДп.24+СДп.25

Готова продукція 130 СДп.26+СДп.27+СДп.28 СДп.26+СДп.27+СДп.28

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп.36+СДп.34)-СДп.38 (СДп.36+СДп.34)-СДп.38

Первісна вартість 161 СДп.36+СДп.34 СДп.36+СДп.34

Резерв сумнівних боргів 162 СДп.38 СДп.38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 СДп.641+СДп.642 СДп.641+СДп.642

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп.37+СДп.63+СДп.65+СДп.68 (без врахування відсот-ків за кредит по 684) СДп.37+СДп.63+СДп.65+СДп.68 (без врахування відсотків за кредит по 684) Поточні фінансові інвестиції 220 СДп.352 СДп.352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті 230 СДп.301+СДп.311+СДп.313+СДп.331+ СДп.333+СДп.351 СДп.301+СДп.311+СДп.313+СДп.331+ СДп.333+СДп.351В іноземній валюті 240 СДп.302+СДп.312+СДп.314+СДп.332+ СДп.334+СДп.351 СДп.302+СДп.312+СДп.314+СДп.332+ СДп.334+СДп.351

Інші оборотні активи 250 СДп.643+СДп.644 СДп.643+СДп.644

Усього за розділом ІІ 260 Сума значень рядків 100+130+160+170+210+220+230+240+250

Сума значень рядків 100+130+160+170+210+220+230+240+250ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 СДп.39 СДп.39Баланс 280 Сума значень рядків 80+260+270 Сума значень рядків 080+260+270Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 СКп.40 СКп.40

Додатковий капітал 320 СКп.41+СКп.42 СКп.41+СКп.42Резервний капітал 340 СКп.43 СКп.43Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп.441 (СДп.442) СКп.441 (СДп.442)

Неоплачений капітал 360 (СДп.45+СДп.46) (СДп.45+СДп.46)Усього за розділом І 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цілове фінансування 430 СКп.47+СКп.48 СКп.47+СКп.48ІІІ. Довгстрокові зобовязання 480 СКп.50+СКп.51+Кп.52+СКп.53+СКп.54+СКп.55 СКп.50+СКп.51+Кп.52+СКп.53+СКп.54+СКп.55

ІV. Поточні Зобовязання Короткострокові кредити банків 500 СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за кредит) СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за кредит)Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510 СКп.61 СКп.61Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СКп.62+СКп.63 СКп.62+СКп.63

Поточні зобовязання за розрахунками: З бюджетом 550 СКп.641+СКп.642 СКп.641+СКп.642Зі стахуванням 570 СКп.65 СКп.65З оплати праці 580 СКп.66 СКп.66Інші поточні зовязання 610 СКп.67+СКп.68+Кп.372+СКп.643+СКп.644 СКп.67+СКп.68+Кп.372+СКп.643+СКп.644

Усього за розділом ІV620 Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610V. Доходи майбутніх періодів 630 СКп.69 СКп.69

Баланс 640Сума значень рядків 380+430+480+620+630 Сума значень рядків 380+430+480+620+630

1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П(С)БО 25.

2 СДп – сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк – сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп – сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк – сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Методика підготовки показників Декларації про прибуток

Декларація про прибуток підприємств (надалі - декларація) складається платниками податку за формою, що додається.

У декларації вказуються всі передбачені в ній показники. У випадках незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється. Декларація заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

У декларації не повинно бути ніяких підчисток, помарок, непомітних виправлень. Виправлення помилок у декларації проводиться з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника. Подання ксерокопії не допускається.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними бухгалтерського обліку та відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою.

Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

Рядок 1 "Валовий дохід від усіх видів діяльності". Він є сумою рядків 01.1-01.6 і фактично вміщує те, що в Законі про прибуток називається скоригованим валовим доходом (п.4.3 ст.4).

У рядку 01.1 "Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)" зазначаються загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, відповідно до пп.4.1.1 п. 4.1 ст.4 Закону про прибуток. Рядки 01.2 і 04.2 заповнюються на підставі даних таблиці 1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1.

Для заповнення таблиці підприємство повинно визначитися, за яким методом у 2004 році буде вестися оцінка вартості убутку запасів – за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО) або за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів. Не слід забувати, що відповідно до оновленої редакції п.5.9 ст.5 Закону про прибуток вартості оплачених, але не отриманих запасів до приросту запасів покупця не входить.


 
 

Цікаве

Загрузка...