WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів. Нормативне значення - >= 0,5. Як бачимо, у підприємства цей показник у 2001 році дорівнює 0,96. Це досить таки високий результат, який свідчить про можливість підприємства розрахуватися з кредиторами власними силами підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами його показник на підприємстві збільшується в динаміці з 9,90 у 1999 році до 24,36 у 2001. Нормативне значення >1. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стабільність підприємства.

Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Як бачимо його значення на підприємстві дорівнює нулю, тобто підприємство абсолютно незалежне від довгострокових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Нормативне значення 0,85 – 0,90. Показник підприємства у 2001 році – 0,97 , що свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Для того, щоб визначити здатність підприємства розплатитись за своїми зобов'язаннями проведемо аналіз показників ліквідності підприємства. Результат аналізу наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз ліквідності підприємства

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

1999

2000

2001

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

кл.п.

Поточні активи / Поточні пасиви

3,89

6,27

12,11

Коефіцієнт ліквідності швидкої

Кл.ш.

Поточні активи – Запаси /Поточні пасиви

1,07

1,48

2,12

Коефіцієнт ліквідності абсолютної

Кл.а.

Кошти / Поточні пасиви

0,10

0,22

0,42

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

кд/к

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

1,33

1,48

2,03

Дані таблиці 2.6 свідчать про наступне:

1. коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві у 2001 році дорівнював 12,11 при нормативному значенні не менш 1. Цей показник характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

2. коефіцієнт швидкої ліквідності у 2001 році складав на підприємстві 2,12 при нормативному значенні 0,7 – 0,8. Він характеризує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

3. коефіцієнт абсолютної свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Нормативне значення – 0,2 -0,35. Його значення на підприємстві у 1999 році становило 0,1 і не відповідало нормативному, проте в подальшому спостерігається його збільшення і в 2001 році цей показник становив 0,42.

4. показник співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості показує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Нормативне значення – 1,0. На підприємстві цей показник становить: 1999 – 1,33, 2000 – 1,48, 2001 – 2,03. Це свідчить про можливість підприємства покрити кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської.

Проведений аналіз свідчить про ліквідність підприємства і його можливість ліквідувати свої борги за рахунок власних засобів.

Додаток 1

План рахунків бухгалтерського обліку на недержавних підприємствах

СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ (РАХУНКИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ)

СУБРАХУНКИ (РАХУНКИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122

Права користування майном

123

Права на комерційні позначення

124

Права на об'єкти промислової власності

125

Авторське право та суміжні з ним права

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

16

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійс-нюють сільськогос-подарську діяльність

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

163

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

17

Відстрочені податкові активи

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182

Довгострокові векселі одержані

183

Інша дебіторська заборгованість

184

Інші необоротні активи

19

Гудвіл

191

Гудвіл при придбанні

Усі види діяльності

192

Негативний гудвіл

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім'ї бджіл

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28


 
 

Цікаве

Загрузка...