WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВУ:

  • збільшити суму грошових коштів на рахунках до рівня, необхідного для покриття поточних зобов'язань. Це можна зробити за рахунок нерозподіленого прибутку;

  • зменшити суму боргу по постійним зобов'язанням.

Для того, щоб проаналізувати ефективність господарювання підприємства необхідно розрахувати показники, які наведені в таблиці 2.1.

Як бачимо спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників господарської діяльності підприємства, що свідчить ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.Таблиця 2.1

Аналіз ефективності господарювання ПП „Магдалена"

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

1999

2000

2001

1

2

3

4

5

6

1

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

тис.грн.

41506

63528,00

81265,00

2

Вартість запасів

тис.грн.

10289

11510,00

12260,00

3

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

тис.грн.

28904

44256,00

55914,00

4

Адміністративні витрати

тис.грн.

1361

1456,00

1352,00

5

Витрати на збут

тис.грн.

1902

2256,00

2109,00

6

Чистий прибуток

1521,06

3320,72

5910,89

7

Рентабельність виробництва продукції

%

7,0

9,39

12,32

8

Швидкість обертання запасів гр.1:гр.2

обор.

4,0

5,52

6,63

9

Чисельність працівників, всього

чол.

225

287,00

315,00

10

Виробіток одного працівника, гр.1:гр.4

тис.грн.

30,50

43,63

60,11

11

Вартість основних засобів

грн.

25333

26195,00

29233,00

12

Фондовіддача гр.1:гр.11

тис.грн.

1,6

2,43

2,78

Щоб проаналізувати структуру майна підприємства проведемо дослідження за допомогою показників, наведених в таблицях 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2

Зміни в майновому стані ПП „Магдалена"

Показник

1999

2000

Зміни

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн.

Раз

ВСЬОГО МАЙНА

39794,00

100,00%

41399,00

100,00%

1605,00

в тому числі:

Іммобілізовані активи

25585,00

64,29%

26313,00

63,56%

728,00

1,0

Мобільні активи

14197,00

35,68%

15071,00

36,40%

874,00

1,1

- запаси

10289,00

25,86%

11510,00

27,80%

1221,00

1,1

- грошові кошти

372,00

0,93%

525,00

1,27%

153,00

1,4

Таблиця 2.3

Зміни в майновому стані ПП „Магдалена"

Показник

2000

2001

Зміни

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн.

Раз

ВСЬОГО МАЙНА

41399,00

100,00%

44182,00

100,00%

2783,00

в тому числі:

Іммобілізовані активи

26313,00

63,56%

29290,00

66,29%

2977,00

1,1

Мобільні активи

15071,00

36,40%

14869,00

33,65%

-202,00

1,0

- запаси

11510,00

27,80%

12260,00

27,75%

750,00

1,1

- грошові кошти

525,00

1,27%

520,00

1,18%

-5,00

1,0

З наведених даних видно, що за аналізуємий період майно підприємства збільшилось на 4388 тис. грн., або 11%. Питома вага необоротних активів на 50% більша ніж оборотних, що свідчить про нераціональну структуру основних засобів підприємства: багато основних засобів, менше обігових коштів. Ця структура більш характерна для виробничого підприємства, а не для торгового.

Основні засоби підприємства оновлюються погано, про що свідчать коефіцієнти зносу основних засобів, та коефіцієнт оновлення основних засобів. Внаслідок цього підприємству слід зменшити свої основні засоби, та за рахунок цього збільшити оборотні активи.

Аналіз фінансової стійкості.

Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення власного обігового капіталу (ВОК) – мінімальна умова фінансової стійкості

Таблиця 2.4

Дані для визначення типу фінансової стійкості ПП „Магдалена"

Роки

Запаси, тис.грн

Власний обіговий капітал, тис.грн.

1999

10289

10558,00

2000

11510

12683,00

2001

12260

13150,00

Як бачимо підприємство має абсолютну фінансову стійкість, тобто такий стан, коли для забезпечення запасів достатньо обігових коштів. Протягом періоду, що аналізується товарні запаси підприємства покриваються його власним обіговим капіталом.

Для того, щоб визначити ринкову стабільність підприємства проведемо аналіз показників ринкової стійкості підприємства. Отримані дані наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Аналіз ринкової стійкості підприємства

п/п

Показник

Умовне позна-чення

Формула для розрахунку

Норма-тивне значення

1999

2000

2001

1

Власні обігові кошти (робочий функціонуючий капітал)

Рк

(Влас. Капітал + довгостр.зобов. - позаоборот.активи) або(оборотні активи - короткострокові зобов.)

0<

10558,00

12683,00

13664,00

2

Коеф.забезпечення оборотних активів власними коштами

Кз.в.к.

Власні обігові кошти / Оборотні активи

0.1<

0,74

0,84

0,88

3

Маневреність робочого капіталу

Мр.к

Запаси / Робочий капітал

Реком. знач. = 1

0,97

0,91

0,90

4

Маневреність власних обігових коштів

Мв.о.к.

Кошти / Власні обігові кошти

Реком. знач. = 0.5

0,04

0,04

0,04

5

Коеф.забезпечення власними обіговими коштами запасів

Кзап

Власні обігові кошти / Запаси

0.6 – 0.8

1,03

1,10

1,07

6

Коеф. покриття запасів

Кп.з

"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси

2 >

1,32

1,30

1,21

7

Коеф. фінансової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал / Пасиви

>=0.5

0,91

0,94

0,96

8

Коеф.фі-нансової залежності

Кф.з

Пасиви / Власний капітал

>=1; <2

1,10

1,06

1,04

9

Коеф.маневреності власного капіталу

Км

Власні обігові кошти / Власний капітал

>0.1

0,29

0,33

0,31

10

Коеф. концентрації позикового капіталу

Кп.к.

Позиковий капітал / Пасиви

<=0.5

0,09

0,06

0,04

11

Коеф.фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кф.с.

Власні кошти / Позикові кошти

>1

9,90

16,23

24,36

12

Показник фінансового ліверіджу

Фл

Довгострокові зобов"язання / Власні кошти

<=0.25

0,00

0,00

0,01

13

Коеф. фінансової стійкості

Кф.с.

Власний капітал+довгострокові зобов"язання / Пасиви

0.85 – 0.90

0,91

0,94

0,97

Проведений аналіз показує, що підприємство є ринково стабільним, про що свідчать розраховані в таблиці 2.5 показники. Охарактеризуємо деякі з них.

Так коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами свідчить про абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти, його нормативне значення більше 0,1. У 2001 році цей показник на підприємстві становить 0,88.

Показник маневреності робочого капіталу показує яка частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах. У 2001 році його значення на підприємстві складає 0,90 при нормативному значенню 1. Цей показник близький до нормативного, проте спостерігається негативна тенденція до його зниження в динаміці (з 0,97 у 1999 році до 0,90 у 2001 році).

Показник маневреності власних обігових характеризує частку абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах. Його рекомендоване значення – не менш 0,5, проте його показники на підприємстві вкрай низькі – 0,04 (за всі роки), що свідчить про нестачу абсолютно ліквідних коштів (тобто грошей на рахунках). Цей показник тісно пов'язаний з показником абсолютної ліквідності і свідчить також про неможливість підприємства покрити свої найтерміновіші зобов'язання в найкоротший період, проте і вірогідність того, що всі кредитори пред'являть в один момент свої вимоги до підприємства досить низька.


 
 

Цікаве

Загрузка...