WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські висновки та їх характеристика - Курсова робота

Аудиторські висновки та їх характеристика - Курсова робота

по пасиву: 310 (пайовий капітал відображається в рядку додаткового капіталу), 330 (відсутній додатково вкладений капітал у вигляді емісійного доходу), 370 (неоплачений і вилучений капітал відображається в одному рядку), 400-420 (усі забезпечення майбутніх витрат і платежів представлені в одному рядку), 440-470 (усі довгострокові зобов'язання відображені в одному рядку), 520 (векселі відображаються в складі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги), 540, 560, 590, 600 (в окремі рядки виділена заборгованість бюджету, по страхуванню й оплаті роботи, інші зобов'язання представлено одним поруч).

Що стосується відстрочених податкових активів і зобов'язань, то СМП звільнено від необхідності розраховувати різниця між бухгалтерським податком на прибуток і податковим.

Щодо Звіту про фінансові результати форми № 2-м, те на відміну від Звіту про фінансові результати форми № 2 (П (С) БО 3) вона представлена тільки одним розділом (об'єднані розділи фінансових результатів і елементів операційних витрат), скорочена кількість проміжних розрахункових рядків, адміністративні витрати й витрати на збут ураховуються в складі інших звичайних витрат.

Під час заповнення статей про елементи витрат операційної діяльності (рядки 090-120) слід керуватися П (С) БО 16 "Витрати". Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до матеріальних витрат не відносять, а показують в уписаному рядку 140.

Основні відхилення в обліку СМП і МП відображені в додатку М.

Отже, при вивченні організації бухгалтерського обліку в суб'єктів, які використовують спрощену форму обліку, необхідно звернути увагу на такі складові: кількість бухгалтерів і працівників, які відповідають за збереження товарно-матеріальних цінностей; наявність облікової політики; наявність робочого плану рахунків і його особливості; наявність затвердженого графіка документообігу й здійснення контролю над його виконанням; застосування в обліку й керуванні комп'ютерних програм; наявність форм первинних звітних документів, відмінних від типових; порядок проведення інвентаризації; порядок ведення книги обліку господарських операцій; склад регістрів і порядок записи в них; порядок обліку витрат на проведення й формування собівартості, напрямку використання прибутку; процедури поточного контролю над наявністю й використанням запасів; процедури поточного контролю над правильністю розрахунків з дебіторами й кредиторами; особливості руху необоротних активів і товарно-матеріальних запасів за звітний період; особливості в розрахунках з дебіторами й кредиторами за звітний період.

2.4 Завершення аудита і складання аудиторського висновку

У процесі перевірки аудитори становлять робочі документи, що є основою для підтвердження обсягу і якості виконуваної ними роботи й обґрунтованості зроблених ними висновків. Робочі документи складаються за довільною формою, однак вони повинні містити необхідну довідкову інформацію про клієнта; короткий опис виконаної роботи; метод проведення аудита (суцільний або вибірковий); зауваження за результатами перевірки; перелік документів, не представлених для перевірки; думка аудитора про способи усунення виявлених недоліків; опис системи внутрішньогосподарського контролю в організації, що перевіряється (з виділенням слабких місць і позитивних сторін); програма аудита з оцінками про хід її виконання й причинах відхилень; пояснення й довідки персоналу, що перевіряється організації з питань, заданим аудитором; інші інші свідоцтва й роз'яснення. У результаті саме на підставі робочих документів аудитора проводяться висновки й рекомендації, відбивані потім в аудиторському висновку. Тому всі підстави для таких висновків повинні недвозначно опиратися на робочі документи аудитора. Необхідно звернути особливу увагу на конфіденційний характер робочих документів аудитора, які можуть представлятися в розпорядження третіх осіб тільки з дозволу клієнта.

Робочий документ аудитора, який відображає результати вибіркової перевірки основних коштів на ТОВ СПСЭП "Нева", представлений у додатку Н.

Заключною стадією аудиторської перевірки є складання аудиторського висновку.

Аудиторський висновок повинний містити:

у вступній частині: найменування аудиторської фірми (прізвище, ім'я, по батькові аудитора), юридична адреса, дані державної реєстрації, номер і дата видачі ліцензії (із вказівкою виду аудита й терміну дії ліцензії), банківські реквізити.

в аналітичній частині: найменування економічного суб'єкта й тимчасові рамки періоду, що перевіряється, результати експертизи системи внутрішнього контролю й стану бухгалтерського обліку в економічному суб'єктові, факти виявлених у ході перевірки істотних порушень порядку ведення бухгалтерського обліку, що потягли за собою викривлення бухгалтерської звітності й пов'язані із цим податковий недоїмки й обов'язковим платежам і зборам.

у підсумковій частині: констатація висновку про повну вірогідність (невірогідності, умовній вірогідності - за умови виправлення виявлених помилок) бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється.

Кожна сторінка аудиторського підписується аудитором, що проводили перевірку: і засвідчується його особистою печаткою. Аудиторський висновок брошурується разом з бухгалтерською звітністю й надається для ознайомлення виконавчої дирекції й акціонерам (учасникам) економічного суб'єкта.

При цьому всім зовнішнім зацікавленим особам (у податкові служби, у кредитні установи, у засоби масової інформації - у випадку публікації балансу, і т.п.) надається тільки підсумкова частина аудиторського висновку, що містить висновок про ступінь вірогідності бухгалтерської звітності.

Згідно програми аудиторської перевірки активів було виявлене відхилення:

по сканеру НР-2200з (інвентарний номер 1122 з первісною вартістю 4200 грн) по нарахуванню амортизації. Відхилення істотне не впливає на вірогідність оцінки залишкової вартості об'єкта: за даними обліку 3350 грн, за даними аудитора 3360 грн.

по сканеру "Артек" (інвентарний номер 102 з первісною вартістю 3000 грн): об'єкт необхідно списати на видатки звітного періоду, оскільки він є непридатним до використання Залишкова вартість за даними обліку 0 грн, за даними аудитора 0 грн.

Підприємству було рекомендовано протягом звітного періоду відбити зазначені зауваження в податковому й бухгалтерському обліку. Висновок уважається умовно-позитивним, тому що підприємство усунуло дані помилки до закінчення аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок по ТОВ СПСЭП "Нева" у частині обліку необоротних активів презентовано в додатку П.

Таким чином, при проведенні аудита повинен бути складений ряд робочих документів, на підставі яких складається аудиторський висновок. На ТОВ СПСЭП "Нева" істотних відхилень в обліку виявлене не було, несуттєві зауваження були усунуті в ході перевірки. Висновок є умовно-позитивним.

3. Автоматизація аудита

Ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. На світовому ринку представлені програмні засоби різних типів, що використовуються в роботі аудиторів, які можна розділити на дві великі групи: пакети прикладних програм загального і проблемно орієнтованого призначення, а також програми автоматизації управління аудитом. Такі програми використовуються протягом всього процесу аудиту. На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньофірмових стандартів. Прикладами таких програм є системи провідних аудиторських фірм, таких як KPMG, яка використовує програму Vector 6, Ргіcewaterhouse Coopers з системою My Client та Deloitte & Touche, спеціальної інформаційної системою якої є Audit System / 2. Система Audit System / 2 (AS / 2), наприклад, поєднує можливості текстового та табличного редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості. Вона призначена для полегшення комплексної підготовки робочої документації і звітності та проведення їх консолідації. Важливе значення має програмно-апаратний комплекс "Експрес-Аудит: ПРОФ", призначений для рішення повного циклу завдань щодо проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комерційного підприємства від етапу підготовки і планування аудиту до етапу формування аудиторського висновку. Українським аудиторам слід звернути увагу на російську розробку "IT-audit" фірми "Майстер-Софт", оскільки її вже можна придбати і в Україні. Загалом можливості цього програмного продукту аналогічні функцій програми "Експресс-Аудит: ПРОФ". Розробники програми "IT-audit" виділяють як основні переваги своєї програми наступні:

програма є конструктором і дозволяє користувачам самостійно налагоджувати методологію аудиторської перевірки;


 
 

Цікаве

Загрузка...