WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський ризик та його визначення - Курсова робота

Аудиторський ризик та його визначення - Курсова робота

Схема 1. Структура аудиторського ризику.

Аудитор повинен уміти проаналізувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів виникнення помилок, а також визначити імовірність їх у майбутньому. Адже підприємство може збанкрутувати або мати значні збитки, спричинені зовнішніми факторами - втратою клієнтів, постачальників, великою дебіторською заборгованістю, зміною умов кредитування та оподаткування тощо. Це обумовлює внутрішній ризик підприємства. Аудитор не може змінити дію цих факторів, але він може оцінити ситуацію, яка склалася, щоб визначити потенціал підприємства, шляхи подолання майбутніх труднощів.

Внутрішній ризик оцінюється аудитором ще на підготовчій, початковій стадії ознайомлення з діяльністю підприємства. Оцінюючи "спадковий", власний ризик, аудитор повинен особливу увагу звертати на ті моменти, які можуть впливати на якість бухгалтерської звітності (фінансової звітності). На основі аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, що обумовлюють існування "спадкового", власного ризику, аудитор встановлює його величину. Практика свідчить, що навіть при позитивному впливі зовнішніх і внутрішніх факторів аудитор, як правило, встановлює "спадковий" ризик на рівні 50% і вище, а при негативному впливі "спадковий" ризик наближається до 100%.

Ризик контролю (РК). За міжнародним нормативом 25 ризик контролю - це побоювання з приводу того, що можлива недостовірна інформація не буде виявлена або вчасно попереджена системою внутрішнього контролю. Визначається ризик контролю по-різному. Так, у Шотландії РК називають ризиком, зумовленим контролем, у Франції - ризиком, що спричинений характером відображення та обробки операцій, а також побудовою та функціонуванням системи.

На думку шотландських фахівців, помилки неможливо попередити завчасно, бо вони все одно допускатимуться, або не будуть виявлені. Аудитор повинен правильно оцінити ситуацію на підприємстві, щоб оптимально спланувати аудиторську перевірку.

Складовими ризику контролю є ризик системи бухгалтерського обліку і ризик системи внутрішнього контролю. Перший обумовлюється допущенням помилок або фальшивого документування господарських операцій, неправильним відображенням їх у реєстрах бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності.

Ризик системи бухгалтерського обліку слід вивчати в розрізі напрямків діяльності підприємства. З цією метою необхідно виділити найчастіше повторювані господарські операції, а також особливі, нетрадиційні і надзвичайні операції та причини, що їх обумовлюють; вивчити систему бухгалтерського обліку, процес ведення обліку, складання звітності, склад та кваліфікацію працівників бухгалтерії.

Навіть надійна система бухгалтерського обліку не застрахована від неповноцінного функціонування. Тому аудитору необхідно оцінити ризик системи внутрішнього контролю підприємства, встановити ефективність внутрігосподарського контролю у разі виправлення помилок в обліку. Чим ефективніший внутрішній контроль, тим нижчий фактор його ризику. За структурою внутрішній контроль передбачає: зовнішні умови контролю; визнання радою директорів значення внутрігосподарського контролю; систему бухгалтерського обліку; загальні і спеціальні контрольні процедури, що розробляються і проводяться клієнтом.

Складовою частиною аудиторського ризику є "детекційний ризик" (ДР.). Це ризик, який аудитор бажає визначити на той випадок, якщо він не знайде матеріальних помилок у зовнішній діяльності. Цей ризик у Шотландії, наприклад, називають ризиком виявлення помилок, у Франції - ризиком невиявлення помилок.

Визначення аудитором детекційного ризику, його розміру (ризику виявлення) залежить від ступеня ризику систем обліку та внутрішнього контролю. За своєю величиною детекційний ризик - це частка погрішності при проведенні аудиторської перевірки, яку аудитор може допускати при діючих на підприємстві системах обліку і внутрішнього контролю з урахуванням вимог забезпечення якості перевірки та нормативів з аудиту. Якщо ризик контролю та "спадковий" (власний) ризик не залежать від аудитора (існують незалежно від нього), то детекційний ризик (ризик виявлення) є результатом проведення аудиторської перевірки, за який аудитор несе відповідальність.

Розраховується детекційний ризик (ризик виявлення) таким чином:

де: АР - аудиторський ризик; СР - "спадковий" (власний) ризик; КР - ризик контролю.

За величиною детекційного ризику визначається якісний рівень аудиторської перевірки. Тому аудитор повинен звести детекційний ризик до мінімуму, вдаючись до великої кількості аудиторських процедур та відповідних аудиторських доказів. Аудиторські докази, отримані аудитором, вважаються достовірнішими, ніж докази підприємства. При надійних системах обліку та внутрішнього контролю можна скоротити обсяг аудиторських процедур, тестів і зосередити увагу на ділянках найбільшого ризику, виходячи із специфіки конкретного підприємства (виробничі запаси, гроші тощо). Таким чином, аудиторський ризик - це синтетична величина. Відповідно до загальної моделі АР визначається як добуток "спадкового" (власного) ризику на контрольний і детекційний ризик:

АР = СР • ДР

Аудиторський ризик є величиною змінною. Його значення на підготовчому етапі може змінитися у процесі подальшої аудиторської перевірки, тобто може збільшуватися кількість аудиторських процедур, змінюватися напрямок аудиторської перевірки, коригуватися план робіт.

Оцінка аудиторського ризику та послідовність його уточнення, що обумовлюють необхідність зміни плану і програми перевірки аудитором, можна зобразити схематично:

Схема 2. Оцінка аудиторського ризику та її уточнення в процесі аудиту.

Як бачимо, з уточненням оцінки величини аудиторського ризику змінюються план і програма перевірки, стає детальнішою аудиторська перевірка, а висновок аудитора достовірнішим.

Список використаної літератури

 1. Ватуля І.Д. Аудит [Текст]: практикум / І.Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К.: ЦУЛ, 2007. - 304 с.

 2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

 3. Гончарук Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - 3-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 443 с.

 4. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н.І. Дорош. - К.: Знання, 2006. - 495 с.

 5. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів спец.7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 480 с

 6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: Піча Ю. В.; К.: „Каравела"; Львів: „Новий Світ - 2000", 2002. - 504 с.

 7. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. - К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. - 274 с

 8. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.

 9. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.

 10. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 2006. - Б. ц.

 11. Пшенична А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.

 12. Савченко В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 322 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...