WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський договір - Курсова робота

Аудиторський договір - Курсова робота

2.5. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється ЗАМОВНИКОМ незалежно від характеру звіту аудитора (позитивна чи негативна оцінка звітності або діяльності ЗАМОВНИКА).

3. ПРЕДМЕТ (ОБ'ЄКТ) ПОСЛУГ

3.1. До складу послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ, входять (непотрібне викреслити): перевірка та підтвердження бухгалтерської звітності, перевірка статутної діяльності, інше ___________________________________________

3.2. Послуги охоплюють господарську діяльність ЗАМОВНИКА за період:

з "____"_____________200_ р. до "____" _______200_ р.

3.3. Об'єктом послуг є: ЗАМОВНИК в цілому, окремі підрозділи ЗАМОВНИКА, дочірні підприємства ЗАМОВНИКА, асоційовані партнери ЗАМОВНИКА, контрагенти ЗАМОВНИКА (непотрібне викреслити).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗОБОВ' ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ регламентується статтями 22, 23, 24, 25 та 26, а відповідальність ЗАМОВНИКА — статтями 28, 29 та 30 Закону України "Про аудиторську діяльність".

4.2. Якщо звітність ЗАМОВНИКА, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають установленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї Угоди, про що він письмово попереджає ЗАМОВНИКА.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний на першу вимогу ВИКОНАВЦЯ надати останньому будь-яку інформацію, незалежно від рівня її конфіденційності, протягом 1—2 днів з моменту запиту у формі, визначеній ВИКОНАВЦЕМ (письмово довільною формою, на бланках з печаткою або з підписом, усно).

Умисне або ненавмисне невиконання ЗАМОВНИКОМ цього пункту Угоди підпадає під дію п. 4.2 цієї Угоди.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ під час надання послуг зобов'язаний: утримуватися від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу; зберігати незалежність та нейтральність до ЗАМОВНИКА та його персоналу; не вступати у комерційні відносини з персоналом чи клієнтами ЗАМОВНИКА; зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків послуг та діяльності ЗАМОВНИКА; не використовувати ім'я ЗАМОВНИКА та закриті за його рішенням дані у відкритій пресі.

У разі порушення умов цього пункту ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК має право на судове переслідування ВИКОНАВЦЯ та стягнення з останнього збитків, розмір яких визначає суд.

4.5. Організація (форма, місце, методика, час виконання) послуг є виключною прерогативою ВИКОНАВЦЯ і регламентується тільки ним.

4.6. Виконавець має право залучити до надання послуг окремих спеціалістів, сплачуючи їм винагороду згідно з положенням про сумісництво та договори підряду з особистих (власних) коштів. Дозволу на таке використання персоналу ЗАМОВНИКА з боку останнього не треба.

4.7. У разі односторонньої відмови ЗАМОВНИКА в процесі надання послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ 75 % від суми Угоди. У цьому випадку ЗАМОВНИК повинен попередити ВИКОНАВЦЯ про своє рішення за 12 днів до денонсації Угоди.

4.8. За невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов'язань ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством, а спори між ними вирішуються судом або арбітражем.

4.9. У разі відмови від підписання акта прийому-передання виконаних послуг без конкретних указаних причин аудиторська фірма має право перераховану суму віднести на реалізацію.

5.ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

5.1. ЗАМОВНИК в особі ____________________________________________,

з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ в особі_____________________________,

з другої сторони дійшли згоди, що розмір договірної ціни цієї Угоди становить ____________________________________тис. грн, включаючи ПДВ.

5.2. Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ, відповідно до Угоди.

5.3. Угода складена українською мовою у двох примірниках (один примірник передається ЗАМОВНИКУ, другий — ВИКОНАВЦЮ), кожен з яких має однакову силу.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

М. __________________________________

Вул. _________________________________

р/р __________________________________

МФО ________________________________

ЗКПО _______________________________

____________(підпис) _________)_(підпис)

М.П. М.П.

Нормативом 4 в "Угоді на здійснення аудиторських послуг", ухваленій рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.1998 р., визначено порядок укладання договору, його зміст та структуру. Згідно з п. 1 нормативу "Угода на здійснення аудиторських послуг" чи відповідний договір є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки", а п. 2 наголошує: "Угода документально стверджує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами своїх обов'язків, умов виконання зобов'язань та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно максимально ясно обумовити в договорі усі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з укладенням договору". Зокрема, це стосується ціни на аудиторські послуги (табл. 2). Це особливо важливо у зв'язку з особливостями аудиту, крім того, аудиторські послуги дуже складно, якщо взагалі можливо, оцінити. Тому, укладаючи договір, треба бути дуже уважним та намагатися передбачити всі можливі випадки і наслідки тих чи інших обставин та дії сторін.

Дуже важливо, щоб укладений договір мав юридичну силу і міг бути визнаним судовими органами. Для цього він повинен відповідати чинному законодавству України та бути підписаним уповноваженими на це посадовими особами. Уповноваженими на укладання договору вважаються особи, на яких покладені такі обов'язки статутом підприємства, при цьому слід враховувати обмеження, наприклад, суми, на яку мають право укладати договори ці особи.

У випадках, коли особа, яка підписує договір (угоду), діє на підставі доручення, слід перевірити правильність оформлення цього доручення. Доручення оформляється на фірмовому бланку або в лівому куті проставляється штамп підприємства; у ньому треба вказати номер, дату видачі, строк дії (оскільки доручення— терміновий документ). Якщо номера або дати немає, доручення недійсне. У дорученні мають бути зазначені конкретні повноваження особи, формулювання на зразок "представляти інтереси фірми" не тягне за собою жодних юридичних наслідків, і договір, підписаний особою, яка діє на підставі такого доручення, є недійсним. Доручення підписується виключно керівником підприємства, при цьому засвідчується підпис особи, на ім'я якої воно видано. Доручення завіряється круглою печаткою підприємства (печатка повинна мати ідентифікаційний код підприємства), і назва фірми на ній має відповідати назві фірмового бланка та назві фірми в договорі.

Підписи представників сторін за договором мають бути проставлені власноруч тими особами, які вказані у вступній частині договору. Крім того, договір має бути завірений круглими печатками Сторін за договором (за винятком випадків, коли представник сторони за договором діє на підставі одноразового доручення, прикладеного до договору).

Пунктом 3 нормативу № 4 вказано, що укладенню договору на проведення аудиту має передувати обмін листами між аудитором та клієнтом (табл. 3). Після проведення аудиту складається Акт приймання-передавання виконаних аудиторських послуг (табл. 4).

Таблиця 2

Додаток № 1

до Договору № 1

від "___"_________2002р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на аудиторські послуги

м. Київ 24 січня 2001 р.

Ми, що нижче підписалися, від сторони Замовника — виконавчий директор Жук І. І. та від сторони Виконавця — директор Савчук О. О. засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про види аудиторських послуг, терміни їх проведення і договірну ціну. Для розрахунків використано загальний план аудиту, складений під час попереднього обстеження підприємства Замовника. Результати угоди показані в таблиці:

№ з/п

Види аудиторських послуг

Термін виконання

Сума, грн

у днях

у годинах

1

Аудит фінансової звітності за 2000 р.

10

80

1000

2

Консультування працівників

3

24

300

3

Проведення економічного аналізу господарської діяльності

2

16

200

Усього:

15

120

1500

Договірна ціна на надання аудиторських послуг становить: одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп. Термін виконання — сто двадцять годин.

Цей протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

Від Виконавця Від Замовника

Директор Директор

Таблиця 3

Лист-замовлення

на проведення аудиторських послуг


 
 

Цікаве

Загрузка...