WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська діяльність - Курсова робота

Аудиторська діяльність - Курсова робота

 1. В Україні внутрішній аудит не набув поширення, оскільки відсутня у достатньому обсязі необхідна інформація про методику створення, роль, функції, об'єкти, прийоми і способи внутрішнього аудиту. В економічній літературі підкреслюється позитивний досвід і потреба у застосуванні внутрішнього аудиту: "насамперед необхідно орієнтуватися на внутрішній аудит..., оскільки саме такий аудит визначає ефективність роботи підприємства і результати зовнішнього аудиту" 1.

Під внутрішнім аудитом необхідно розуміти організовану на підприємстві, що діє в інтересах його керівництва або власників, регламентовану внутрішніми документами систему контролю за додержанням встановленого порядку здійснення бухгалтерського обліку і надійністю функціонування системи внутрішнього контролю.Внутрішній аудит не є одним із видів внутрішньогосподарського контролю у чистому виді, тобто: "внутрішній аудит... не підмінює внутрішньогосподарський контроль"2.

Організацію внутрішньогосподарського контролю покладено на керівника підприємства відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. (із змінами і доповненнями). Головний бухгалтер нарівні з керівником підприємства несе відповідальність за порушення правил і положень, що регламентують здійснення обліку і складання звітності, тому він також здійснює функції контролю на підприємстві особисто і через працівників бухгалтерії.

Одним із основних завдань внутрішнього аудиту є контроль за станом і функціонуванням системи внутрішньогосподарського контролю.

Основна ознака, за якою внутрішній аудит відрізняють від зовнішнього, полягає в тому, що він залежний, тобто підпорядкований тій формі, де він провадиться. Об'єктивність внутрішнього аудиту забезпечується ступенем його незалежності в організаційній структурі управлінням підприємством. Внутрішній аудит підпорядковується і зобов'язаний подавати звіти тільки керівництву або власникам, які призначили його, і не залежить від керівники філій підприємств, органів внутрішнього контролю, що перевіряється. Зарубіжний досвід свідчить, " чим вищий рівень керівництва, перед яким має звітувати внутрішня аудиторська група, тим ефективнішою є її діяльність"3.

Функції внутрішнього аудиту мають визначатися керівництвом або власником підприємства залежно від змісту і специфіки діяльності підприємства, системи управління підприємством, що склалася, а також від стану внутрішнього контролю.

Типові функції внутрішнього аудиту можуть охоплювати:

 1. перевірку систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, їх моніторинг та розробку рекомендацій щодо поліпшення цих систем;

 2. перевірку бухгалтерської й оперативної інформації;

 3. перевірку додержання законів та інших нормативних актів;

 4. перевірку діяльності різних ланок управління підприємством;

 5. оцінку ефективності механізму внутрішнього контролю;

 6. перевірку наявності, стану і забезпечення збереження майна підприємства;

 7. оцінку використовуваного підприємством програмного забезпечення;

 8. розробку і подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління.

Класифікація методичних прийомів внутрішнього аудиту:

 1. загальнонаукові:

 1. аналіз;

 2. синтез;

 3. індукція;

 4. дедукція;

 5. спостереження;

 6. порівняння.

 1. документальні:

 1. зустрічна перевірка документів;

 2. аналогія;

 3. логічне осмислення операції;

 4. експертні оцінки (експертиза) документів;

 5. статистичні методи;

 6. економіко-математичні методи;

 7. моделювання.

 1. фактичні:

 1. інвентаризація;

 2. обстеження;

 3. спостереження;

 4. лабораторний аналіз;

 5. контрольний запуск матеріалів у виробництво;

 6. контрольний обмір виконаних робіт.

Методичні прийоми внутрішнього аудиту можна визначити як сукупність способів вивчення законності, доцільності й ефективності господарських операцій для оцінки діяльності підприємств загалом. Ці прийоми будуть подібними незалежно від особливостей підприємства, оскільки вони різноманітні тп їх застосування обумовлюється не тільки об'єктами аудиту, а й професійним рівнем і практичним досвідом працівників аудиторської служби підприємства.

Основними об'єктами внутрішнього аудиту е такі:

 1. ведення бухгалтерського обліку;

 2. достовірність звітності;

 3. здійснення податкового обліку;

 4. структура управління підприємством;

 5. система внутрішньогосподарського контролю;

 6. стан активів підприємства;

 7. якість роботи економічних і технічних служб;

 8. фінансова стійкість і платоспроможність;

 9. інші процеси господарської діяльності підприємства.

Отже, функціонування служби внутрішнього аудиту на підприємстві є надійною гарантією запобігання необґрунтованим і незаконним діям працівників підприємства, зниження ризику прийняття неправильних і неефективних управлінських рішень.

2.2 Поняття та функції операційного аудиту в Україні

На сучасному етапі розвитку відбуваються еволюційні процеси як в управлінській системі в цілому, так і в сфері аудиту зокрема. І коли, як не сьогодні, в умовах формування та становлення складних корпоративних структур актуальним є питання проведення саме операційного аудиту.

Об'єкти операційного аудиту – технічні, технологічні процеси створення продукту, функції цих процесів, витрати живої та уречевленої праці на створення кінцевої продукції.

Мета операційного аудиту – визначення ефективності і продуктивності тієї чи іншої підсистеми будь-якої господарської системи.

Завдання операційного аудиту – пошук шляхів оптимального співвідношення між споживною вартістю та вартістю; оптимальні способи і форми створення споживних вартостей; оцінка виконання заданих параметрів роботи окремих структурних підрозділів; визначення та вимірювання чинників і причин, які зумовили відхилення від заданих параметрів; пошук резервів, розробка заходів їх мобілізації; дослідження особливостей функціонування і розвитку кожного структурного підрозділу; оцінка додержання принципів внутрішньої облікової та управлінської політики.

Виникнення та поява операційного аудиту в переліку послуг сучасних аудиторських компаній пов'язано з поступальним розвитком функціонування сучасних підприємницьких структур, а також переходом аудиту до наступного етапу розвитку – від класичного аудиту фінансової звітності до ризико-орієнтованого, операційного аудиту. Саме комплексна оцінка ефективності діяльності організації, прогнозування її фінансового стану та рентабельності, розробка дійових заходів щодо їх поліпшення мають виступати кінцевою метою операційного аудиту. Крім того, в межах операційного аудиту мають місце складніші об'єкти оцінки та аналізу:

 1. глибоке обґрунтування бізнес-планів;

 2. вивчення впливу структури витрат виробництва на рентабельність підприємства;

 3. вплив на рентабельність оборотності обігових коштів та амортизаційної політики;

 4. огляд стану процедур внутрішнього контролю і підготовка відповідних звітів;

 5. ідентифікація недоліків у системі внутрішнього контролю і вживання заходів щодо їх ліквідації;

 6. допомога в забезпеченні прозорості компанії для клієнтів.

Вивчаючи сутність операційного аудиту та його організацію на підприємстві, доцільно здійснити порівняльний аналіз останнього з аудитом фінансової звітності.

Таблиця 3

Відмінності операційного аудиту та аудиту фінансової звітності

Ознака

Операційний аудит

Аудит фінансової звітності

 1. Призначення перевірок

Приділення основної уваги ефективності та продуктивності.

Приділення основної уваги тому, чи правильно в обліку та фінансовій звітності відображені господарські операції.

2. Надання звітів

Формулювання висновків з операційного аудиту, що можуть суттєво змінюватись через обмеженість розповсюдження висновків операційних аудиторів і різноманітність характеру перевірок для встановлення ефективності та продуктивності.

Уніфікація змісту аудиторського висновку, надання йому формалізованої форми для досягнення загального розуміння користувачів (акціонерів, банків та ін.).

3. Діапазон застосування

Стосується багатьох аспектів ефективності та продуктивності в тій чи іншій господарській системі.

Обмеження проблемами, які безпосередньо впливають на об'єктивність подання фінансових звітів.

4. Оцінка внутрішньогосподарського контролю:

  1. Мета оцінки

  2. Обсяги оцінки

1. Оцінка продуктивності та ефективності контролю, надання рекомендацій керівництву організації.

2. Тестування керівництва та відповідальних осіб з питань, які безпосередньо впливають на точність фінансової звітності.

1. Мета оцінки – визначення масштабу перевірки.

2. Визначення впливу будь-яких видів контролю на продуктивність та ефективність.


 
 

Цікаве

Загрузка...