WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам, керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємстві та забезпечити зіставність фінансових звітів.

Облікова політика підприємства відповідно до п.п. 25.1. П(С)БО 1 розкривається у примітках до фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису:

а) принципів оцінки статей звітності;

б) методів обліку за окремими статтями звітності.

Зміст облікової політики оформлюється спеціальним наказом про облікову політику, який розробляє головний бухгалетр підприємства і несе відповідальність за його формування. Керівник затверджує наказ про облікову політику і несе відповідальність за його зміст; саме його підпис робить наказ про облікову політику чинним.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА , ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ВАТ "ЦЮРУПИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "

ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" - акцiонерне товариство, яке належить до галузi харчової промисловостi, виробляє наступнi види продукцiї: хлiб, кондитерськi та макароннi вироби. ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" розташований в м. Цюрупинськ Херсонської області, за адресою: вул. Комсомольська, 11. Станом на 31.12.2009 р. ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" працює на повну потужність. На підприємстві працюють 174 робітника. За добу випускається лвбобулочних виробів – 35 тис. шт., макароних виробів – 6 тон, кондитерських виробів – 15 тис. шт. Окрім макароних виробів встановлена лінія з виробництва пряників та печива. На теперішній час ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" забезпечує хлібом, хлібобулочними та макаронними виробами мешканців області.

ВАТ " Цюрупинський хлiбозавод" складається з таких структурних пiдроздiлiв: хлiбопекарний цех, кондитерський цех, макаронний цех, склад сировини, склад матеріалів, магазин, транспортна дільниця, майстерня.

У зв'язку з набуттям чинності Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", на ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" встановлено таку облікову політику:

  • у цілях формування показників фінансової звітності товариства, кордон суттєвості становить розмір 0,1 тис. грн.;

  • тривалість операційного циклу, в цілях класифікації активів, вважається рівною 1 року;

  • вибір методів зносу: знос основних засобів нараховується пооб'єктно за податковим методом, нематеріальні активи амортизуються протяом року корисного використання прямолінійним методом, знос малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100%.

На ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" бухгалтерський облік ведеться відповідно до засад організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які передбачені чинним Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [1[. Отже, метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства є надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та упередженої інформації про діяльність підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Система внутрішнього контролю ВАТ " Цюрупинський хлiбозавод" – це всі процедури і політика підприємства, що направлені на упередження, виявлення та виправлення суттєвих помилок і викривлень інформації. Вона включає контрольні процедури, план організації і методи управління об'єктом в цілях ефективного ведення бізнесу, захисту активів, запобігання помилок, акуратності облікових проводок та своєчасного надання фінансової інформації.

Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод", а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеню ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету, тощо. У відповідності з цим аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Для характеристики фінансового стану підприємства, використання ним власних та залучених коштів застосовують показники балансу (ф. 1), звіту (ф. 3).

Аналіз динаміки валюти балансу та його структури проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" (валюти балансу) рядок 330 на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що приводить до його неплатоспроможності.

Для ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" дані по рядку 330 на початок і на кінець відповідно становлять 7238 грн. і 8224 грн., що свідчить про задовільну роботу підприємства, про збільшення господарської діяльності.

Обчислимо коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" (К. авт.) як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу.

К. авт. = ряд 495/ряд 330

Для ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод":

на початок року К. авт. = 3878/7238 = 0,5

на кінець року К. авт. = 4264/8224 = 0,5

Практично встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення К. авт. = 0,5. Чим більше значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел).

Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стабільності (К. фс.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.

К. фс. = ряд 495/ряд 530+ряд 750

Для ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод":

на початок року К. фс. = 3878/600+2760 = 1.6

на кінець року К. фс. = 4264/640+3320 = 1.1

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього К. фс. повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.

Важливе значення у процесі характеристики джерел власних коштів має показник фінансового лівериджу (Ф. л.), який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів.

Ф.л. = ряд 530/ряд 495

Для ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод":

на початок року: Ф. л. = 600/3878 = 0,15

на кінець року: Ф. л. = 640/4264 = 0,15

Негативним вважається збільшення даного показника на протязі періоду, що аналізується, в нашому випадку показним залишається незмінним, що свідчить про стабільну платоспроможність, зменшення фінансового ризику.

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами (К. зк.). Цей коефіцієнт розраховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів (за вирахуванням статей "Розрахунки з учасниками" , "Резерви наступних витрат і платежів", "Доходи майбутніх періодів", "Реструктруризований борг") і фактичною вартістю основних засобів та інших поза оборотних активів до фактичної вартості наявних у підприємства оборотних коштів.

К.зк. = (ряд495-ряд 450-ряд455-ряд460-ряд465)-ряд070/ряд150+ряд320

Для ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод":

на початок року К. зк. = 3878-3228/1322 = 0.4

на кінець року К. зк. = 4264-3468/2380 = 0.3

Значення К.зк. повинно бути більшим 0.1.

В цілому ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" займає стійке фінансове положення, воно є платоспроможним, з високим забезпеченням власними коштами, але коефіцієнт фінансової незалежності являється на межі критичного, ліквідність підприємства за аналізуючий період підвищилась на 7%, фінансова стабільність підприємства залишається на високому рівні, але за рік значно знизилась. Узагальнене фінансове становище ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" надано на табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Узагальнене фінансове становище ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод"

показники та коефіцієнти

на початок року

на кінець року

норма

Висновки

1

Коефіцієнт покриття

1,4

1,4

>1

Позитивний

2

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

0,4

0,3

>0,1

Позитивний

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2

0,27

>0,2

Позитивний

4

Коефіцієнт автономії

0,5

0,5

>0,5

Критичний

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,6

1,1

>1

Зниження

6

Коефіцієнт фінансового лівериджу

0,15

0,15

зменшен

Нормальний

7

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,48

0,72

1

Позитивний


 
 

Цікаве

Загрузка...