WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит страхової компанії - Курсова робота

Аудит страхової компанії - Курсова робота

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

АСТ ЗТ " Остра - Суми " не є професійним учасником фондового ринку.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Випуск акцій здійснено згідно прийнятого рішення акціонерами товариства та Свідоцтва про реєстрацію їх випуску , виданого Сумським територіальним управлінням ДКЦПФР за № 758/1/04 від 24.12.2004 року.

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України " Про іпотечні облігаціїї".

Випуску іпотечних облігацій товариством не проводилось.

Наміру щодо подання заяви для допуску на фондову біржу немає.

Показники фінансової звітності відповідають даним синтетичного бухгалтерського, обліку, одні й ті ж показники фінансової звітності в різних формах мають однакове значення.

Обсяг страхових платежів за 2007 рік складає 6385,9 тис.грн..

Надходження страхових платежів за видами страхування:

Добровільне страхування, в т.ч.:

- від нещасних випадків - 30,2 тис. грн.;

- наземного транспорту -288,7 тис. грн.

- вантажів та багажу - 11,2 тис. грн.,

- майна - 99,8 тис. грн.,

- відповідальності перед третіми особами - 170,4 тис. грн.,

- фінасових ризиків - 30,0 тис. грн.;

Обов'язкове страхування, в т.ч.:

- від нещасних випадків на транспорті - 29,2 тис. грн.,

- цивільної відпов. власників трансп. засобів -5690,4 тис. грн.;

- працівників - 19,0 тис. грн.;

- цивільної відповід. небезпечних вантажів - 0 тис. грн.;

- цивільної відпов. власників зброї - 17,0 тис.грн..

Всього : 6385,9 тис. грн.

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів на кінець звітного періоду – 3124,9 тис. грн, частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду – 264,7 тис. грн., частки перестраховиків – нерезидентів у резервах незароблених премій немає.

Отримано в перестрахування – 1013,3 тис. грн..

Доходи, одержані від здійснення іншої діяльності складають 1811,3 тис.грн. Всього доходу –6880,3 тис.грн.

Виплачено страхових відшкодувань 425,3 тис. грн., безпідставних виплат не виявлено.

Розрахунки із страхувальниками проведені своєчасно.

Фінансовий стан товариства достатньо стійкий.

Страхові резерви формуються згідно Правил формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, інших, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.12.2005 року методом " ?".

Сума надходжень страхових платежів та сума часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам розраховуються у розмірі 100% надходжень у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців.

Резерв заявлених, але не виплачених збитків розраховується відповідно до розділу 4 Правил.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, формується методом фіксованого відсотка, згідно п.п.5.4 Правил, а резерв коливань збитковості в товаристві формується згідно вимог розділу 6 Правил.

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду 3124,9 тис.грн. із них технічних резервів 3124,9 тис. грн., в тому числі незароблених премій на кінець звітного періоду 2749,2 тис. грн., з них резерв заявлених, але не виплачених 3,1 тис. грн., резерв збитків, які виникли, але не заявлені 372,6 тис. грн., резервів коливань збитковості , резервів катастроф, резервів із страхування життя немає. Страхові резерви в іноземній валюті не формувались.

Структура розміщення страхових резервів : депозити – 2122,5 тис. грн., нерухоме майно – 420,3 тис. грн., цінні папери – 0 тис. грн., права вимоги до перестраховиків – 264,7 тис. грн., у тому числі до перестраховиків – нерезидентів – 0., кошти на поточних рахунках – 315,6 тис. грн., в тому числі в іноземній валюті – немає., готівка в касі – 1,8 тис.грн.

Кошти акціонерів і страхове відшкодування за складеними договорами забезпечені.

Операції з перестрахування здійснюються у відповідності з Положенням про порядок здійснення операцій по перестрахуванню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1290 від 24 жовтня 1996 року.

Розкриття інформації про істотні події, які відбулися протягом звітного року.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначено частиною першою статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок ".

Згідно рішення загальних зборів акціонерів АСТ ЗТ " Остра - Суми " від 02.11.2007 року, протокол № 1, змінився склад посадових осіб емітента. Інформацію надано до Сумського територіального відділення ДКЦПФР 13.11.2007 року.

В товаристві сформовано гарантійний фонд у формі додаткового капіталу в сумі 23.0 тис. грн..

Показники платоспроможності відтворюють реальний фінансовий стан товариства за звітний період 2007 року. Всі показники позитивні.

Досить високі коефіцієнти фондовіддачі, маневреності власного капіталу, абсолютної ліквідності, фінансування, чистий оборотний капітал збільшився на 932,6 тис. грн., наявність власних оборотних коштів на 1764,1 тис. грн..

В цілому за результатами господарської діяльності товариство спрацювало рентабельно, за звітний період прибуток становить 428,5, тис. грн., рівень рентабельності 7,1%

Дані балансу і фінансової звітності відповідають даним головної книги, журналів-ордерів та первинних документів.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан акціонерного страхового товариства ЗТ "Остра - Суми " станом на 31 грудня 2007 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий період, згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики і відповідають вимогам чинного законодавства України.

Величина фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом становить 6239,9 тис. грн. ( 7335,7 – 1095,8).

Виконання всіх зобов'язань можливе, так як коефіцієнт не перевищує одиниці. Коефіцієнт, який характеризує розміщення коштів страхових резервів дорівнює одиниці, в межах норм відповідно до вимог страхового законодавства України. Коефіцієнт надходжень страхових платежів дорівнює 0, так як заборгованості страхувальників і страхових посередників немає.

Найбільш комплексно характеризує рентабельність страхування коефіцієнт збитковості страхових операцій, який в цілому складає 0,07.

Узагальнюючим коефіцієнтом, який характеризує ефективність функціонування власного капіталу, є коефіцієнт прибутковості страховика, за звітний період одержано прибуток в сумі 428,5 тис. грн., коефіцієнт =0,06, за попередній період мав значення 0,04.

Платоспроможність товариства залежить від ефективності інвестиційної діяльності, яку здійснює страхова компанія, але цей показник незначний – 0,05 дещо збільшився проти минулого звітного періоду на 0,02.

Для аналізу перестрахувальної діяльності застосовується коефіцієнт перестрахування, який має значення 0,09, що свідчить про те , що на своєчасність виконання зобов'язань страховиком фінансовий стан перестраховиків може вплинути в незначній мірі, майже не впливає.

Коефіцієнт компенсацій страхових відшкодувань = 0.

За звітний період компенсацій страхових виплат перестрахувальниками не було.

Думка аудитора.

Безумовно, позитивна про відповідність дійсного фінансового стану та результатів діяльності акціонерного страхового товариства закритого типу " Остра - Суми " річній фінансовій звітності, складеній у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є концептуальною основою справедливого і достовірного відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в фінансових звітах , згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та їх відповідності вимогам законодавства України.

Список літератури

  1. Аудит / Под ред. А. Кузьминского. - К. : Учетинформ,1996. - 283 с.

  2. Аудит : Учеб. для вузов / Под ред. В.И. Подольского. - М. : ЮНИТИ, 1997. - 432 с.

  3. Аудит: теорія і практика : Навч. посібник / Загородній А.Г. та ін. - 2-е вид., переробл. і доп. - Львів : Львівська політехника, 2004. - 456 с.

  4. Аудиторська діяльність в Україні. Нормативна база / Роїна О.М. - К. : КНТ, 2006. - 248 с.

  5. Банковский надзор и аудит: учебное пособие / Под ред. И.Д.Мамоновой. - М. : ИНФРАМ-М, 1995. - 112 с.

  6. Конспект лекций по дисциплине "Аудит": для студентов спец. "Финансы" / Т.А. Кирсанова, Е.В. Кирсанова. - Сумы : СумГУ, 2006. - 157 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...