WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит страхової компанії - Курсова робота

Аудит страхової компанії - Курсова робота

Перевіркою встановлено:

АСТ ЗТ " Остра - Суми " зареєстроване відділом державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської Ради 15 листопада 1994 року, № 111479, № запису за ЄДР 1 632 120 0000000500 за адресою : м. Суми, вул. Петропавлівська, 76, тел. (0542) 22-54-78, факс (0542) 218-190, ідентифікаційний код - 21111873.

Має одну філію, що знаходиться за адресою, Сумська область, м. Глухів, вул.Рудченко, 5, тел/факс ( 05444) 26142.

Форма власності - колективна.

АСТ ЗТ " Остра - Суми " є юридичною особою, має поточний рахунок № 265030535 в Сумській філії ВАТ АБ " Укргазбанк", МФО 337342.

Також відкрито валютний рахунок ( російські рублі) № 26506000298002 в Сумській філії АКБ " Імексбанк", МФО 337944.

Середньооблікова чисельність працівників - 63 чол., кількість акціонерів - 17, в т.ч. юридичні особи - 9, фізичні - 7.

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Товариство здійснює свою діяльність згідно ліцензій, виданих Міністерством фінансів України:

АА 3 239220 від 15.03.2000 року - медичне страхування ( безперервне страхування здоров'я);

АА № 239221 від 24.02.2000 року - добровільне страхування на випадок хвороби та страхування відповідальності перед третіми особами ( крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізників;

АБ № 123862 від 31.03.2005 року - страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів;

АБ № 321633 від 30.12.2005 року – страхування. Ліцензія АБ № 321634, страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Термін дії з 30.12. 2005 року - безстроковий.

Ліцензії АА 299551, АА № 299552 , АА № 299553 від 19.02.2007р., які дозволяють здійснення страхової діяльності:

- від нещасних випадків;

- наземного (за виключенням залізничного) транспорту;

- майна.

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Ліцензії АА № 330774 та АА № 330775 від 11.06.2007 року

- обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

- фінансових ризиків

Ліцензії АВ № 360311 та АВ № 360312 від 10.09.2007 року.

Аудитор керувався законодавством України з питань господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності.

Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики виданих Міжнародною Федерацією бухгалтерів та Аудиторською Палатою України в 2004 році із змінами та доповненнями. Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Під час аудиту зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Аудиторська перевірка здійснювалась по таких основних напрямках господарської діяльності:

- додержання вимог законів України, указів Президента України, нормативно-правових актів Національного банку України та державних органів управління ;

- формування статутного капіталу;

- аналіз правильності формування доходів і витрат та формування прибутку товариства , перевірка повноти нарахування та сплати сум податків та відрахувань до державних бюджетних та позабюджетних фондів;

- додержання правил бухгалтерського обліку запасів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів;

- перевірка виникнення та погашення дебіторської заборгованості та зобов'язань, реальність залишків на відповідних рахунках на кінець року;

- стан бухгалтерського обліку та його відповідність вимогам нормативам бухгалтерського обліку в Україні;

- правильність здійснення операцій з валютними цінностями, фінансовими інвестиціями, в тому числі цінними паперами;

- правильність здійснення розрахунків з підзвітними особами;

- дотримання порядку створення та формування резервів відповідно до вимог чинного законодавства України та інше.

В період фінансово-господарської діяльності 2007 року товариство працювало на загальній системі оподаткування. На дату перевірки не є платником податку на додану вартість.

Згідно Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. - облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

На 2007 рік розроблена облікова політика товариства, згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які введені в дію з 01.01.2000 року та Міжнародних стандартів фінансової звітності та затверджено план рахунків для ведення бухгалтерського обліку встановлених Інструкцією "Про застосування плану рахунків", затвердженої Міністерством фінансів України 30 листопада 1999 року за № 291, що є концептуальною основою фінансової звітності.

Бухгалтерський облік правдиво і неупереджено відображає склад активів і пасивів товариства і відтворює дійсний фінансовий стан. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Ми підтверджуємо правильність розкриття інформації за видами активів у відповідності до національних положень ( стандартів ) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародних стандартів фінансової звітності. ( тис. грн)

Основні засоби товариства є в наявності на дату перевірки, перевірено вибуття та придбання основних засобів. Основні засоби оцінені за вартістю їх придбання, включаючи витрати по приведенню кожного об'єкта в робочий стан. Вартість основних засобів відображена в балансі та обліковуються вони у відповідності до ПСБО № 7 " Основні засоби" Національних стандартів.

Для нарахування амортизації на основні засоби, крім вантажного автотранспорту, використовується прямолінійний метод. Для нарахування амортизації на автотранспорт застосовується виробничий метод, згідно з яким місячна сума амортизації розраховується як добуток фактичного місячного обігу продукції власного виробництва. І виробничої ставки амортизації.

Облік товарно-матеріальних цінностей товариство здійснює у відповідності до стандарту № 9 " Запаси " національних стандартів бух обліку.

Товарно-матеріальні цінності відображені в фінансовій звітності за вартістю придбання ( без податку на додану вартість ). Під час перевірки не було виявлено цінностей, ринкова вартість яких була меншою за їх історичну вартість ( покупну ).

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться предмети вартістю більше 1000 грн та строком служби більше 1 року. Амортизація таких активів нараховується в розмірі 100 % при передачі їх в експлуатацію. Предмети вартістю від 200 грн до 1 000 грн. обліковуються на рахунку 22 " Малоцінні та швидкозношувані предмети " , з якого списуються при передачі в експлуатацію. Знос на МШП не нараховується .

Дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей не було.

Витрати обліковуються у відповідності з стандартом № 16 " Витрати " Національних стандартів, загальногосподарські витрати вірно віднесені на витрати звітного періоду.

Товари обліковуються у відповідності з стандартом № 9 "Запаси" Національних стандартів. Податковий облік валових витрат відповідає вимогам закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Операції по обліку коштів на поточному рахунку ведуться у відповідності з вимогами законодавства.

Залишок грошових коштів в касі товариства відповідає вимогам встановленого ліміту каси. Порушень в веденні касових операцій не встановлено.

Підприємство розраховує резерв сумнівної заборгованості у відповідності з стандартом № 10 " Дебіторська заборгованість" Національних стандартів.

Непідтвердженої заборгованості не встановлено.

Ми підтверджуємо правильність розкриття інформації про власний капітал товариства, відповідно до національних ( положень ) стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до П ( С ) БО 5 " Звіт про власний капітал"

Розрахункова вартістю чистих активів ( нетто - активи ) на звітну дату перевищує встановлений мінімальний розмір статутного фонду відповідно до вимог статті 30 Закону України " про страхування " та п. 3 ст 155 Цивільного Кодексу України.


 
 

Цікаве

Загрузка...