WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит страхової компанії - Курсова робота

Аудит страхової компанії - Курсова робота

3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом.

4. Зобов`язання сторін

4.1 Виконавець в ході перевірки та по їі результатам зобов`язаний:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу,

власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

- дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

4.2 Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

- забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів.

Замовника які потрібні останньому для виконання робіт за цим договором;

- забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

- сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

- своєчасно та у повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

- не втручатися в методику перевірки, організацію та роботу персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

- своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

  1. Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона-ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі___ % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

5.2 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

  1. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України "Про аудиторську діяльність, іншим чинним законодавством України.

6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.

6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються у судовому порядку.

  1. Інші особливі умови

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки, або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок,тощо).

7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності,тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

7.3 За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

8. Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

АСТ ЗТ " Остра - Суми " в особі

ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит " в особі

Резнік Наталії Миколаївни

Кравченко Ніни Григорівни

Підпис замовника:

Підпис виконавця:

Печатка замовника

Печатка виконавця

4. План програми перевірки

Перевіряєма організація: АСТ ЗТ " Остра - Суми "

Період аудиту: з 15.10.2008р. по 29.09.2008р.

Аудитор:Кравченко Ніна Григорівна

Перелік перевіреної фінансової інформації:

- Статут;

- Баланс (форма 1);

- Звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);

- Звіт про рух грошових коштів (форма 3) ;

- Звіт про власний капітал (форма 4) ;

- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5);

- Журнал-головна;

- окремі журнал-ордери за цей же період;

- статистична звітність.

5. Звітність

Підставою для перевірки є Закони України " Про господарські товариства" (1576-12), " Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15), " Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР) , " Про аудиторську діяльність" ( 3125 - 12) із врахуванням внесених змін та доповнень, Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1591 від 19.12.06 року " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , рішення ДКЦПФР № 69 від 31 січня 2008 року " Про затвердження Інструктивного листа щодо обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок...", рішення Аудиторської Палати України від 18.03.2003 року № 122/2 " Про застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" та Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР України при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року за № 1528 та інших нормативних документів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку України.

Аудиторська перевірка проводилась у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, виданих Міжнародною Федерацією Бухгалтерів та Аудиторською Палатою України в 2004 року із внесеними змінами та доповненнями № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення",

№ 701 " - " Модифікація висновку незалежного аудитора ", № 720 - " Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти" які вимагають від нас дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів в фінансових звітах.

Згідно Закону України " Про аудиторську діяльність" , аудит це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку та інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки, яка проведена на основі тестів внутрішнього контролю, вибірковій перевірці суттєвих статей фінансового звіту.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи : Статут товариства, Головна книга, журнали - ордери, матеріали інвентаризації, первинні документи (вибірково), акти звірок взаєморозрахунків, бухгалтерська, фінансова та податкова звітність, розрахунку сплати податків та інших платежів і зборів за 2007 рік, тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...