WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Виходячи з результатів аудиту статутного капіталу, аудитор може видати об'єктивний аудиторський висновок по підтвердженню достовірності статті балансу "Статутний капітал" ВАТ „Житомирпиво" (Додаток 8).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Статутний капітал виступає невід'ємною складовою частиною будь-якого товариства або підприємства.

При проведенні перевірки аудитор повинен дотримуватися вимог діючого законодавства (закони, положення, нормативи та ін.). При перевірці формування статутного капіталу необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства, що перевіряється. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з перевірки юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників (учасників), структури і управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності.

В ході перевірки аудитору необхідно вивчити наступні питання:

перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу;

вивчення законності змін у складі засновників підприємства;

перевірка правильності розрахунків із засновниками;

перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками;

перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу;

перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу;

вивчення рівності сум та узгодженості показників.

Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені. Після завершення перевірки аудитор повинен висловити свою думку у вигляді аудиторського висновку.

Статутний капітал ВАТ „Житомирпиво" поділено на 3848000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Порядок оцінки вкладів учасників ВАТ „Житомирпиво" у статутний фонд відповідає засновницьким документам. Зміни статутного капіталу у досліджуваному періоді не проводились.

В результаті перевірки обліку операцій з статутним капіталом в ВАТ „Житомирпиво" аудитор видав об'єктивний умовно-позитивний аудиторський висновок по підтвердженню достовірності статті балансу "Статутний капітал" ВАТ „Житомирпиво".

Визначено, що внутрішній аудит в управлінні ВАТ „Житомирпиво" відсутній або він несистематизований, що обумовлено відсутністю відповідного забезпечення. Для вирішення цієї проблеми запропоновано:

визначення внутрішнього аудиту як відокремленого підрозділу (або посадової особи) в системі управління, і його мети. Відповідно до визначення та мети окреслено завдання з внутрішнього аудиту формування та інших операцій зі статутним капіталом, до яких віднесено: а) правове поле; б) корпоративне поле; в) економічне поле; г) облікове поле;

методичне забезпечення внутрішнього аудиту шляхом: розробки параметричної моделі статутного капіталу як предмету внутрішнього аудиту; структуризації наслідків невиявлення внутрішнім аудитом невідповідностей по операціям зі статутним капіталом; розробки системи попереджуючих тестів внутрішнього аудиту, що дозволяє знизити ризик отримання негативних економічних та правових наслідків для відкритого акціонерного товариства.

За результатами дослідження сучасних програмних продуктів з точки зору оцінки їх придатності для цілей внутрішнього контролю за операціями зі статутним капіталом, визначено необхідні елементи АРМ Головного аудитора ВАТ: 1) структура та зміст нормативно-довідкової бази; 2) склад функціональних задач; 3) класифікатори та система кодування; 4) систему тестів; 5) перелік вихідних форм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута", 2002. -672с.

2. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.

3. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — Мн.: Мисанта, 2002. — 429 с.

4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута", 2001. — 416 с.

5. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — К.:А.С.К., 2001. — 848 с.

6. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: "Знання", КОО, 2000. — 769 с.

7. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.

8. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.

9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.

10. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: "Учётинформ", 1996. — 283 с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ДОГОВІР №25

від 20 березня 2008 р.

на виконання аудиторських робіт, надання аудиторських

послуг, консультування з питань обліку ,економіко-правового

забезпечення господарської діяльності

Аудиторська фірма "Аудит Консалтинг", ліцензія на аудиторську діяльність видана Аудиторською Палатою України 28.04.07 р. № 205654, надалі - "Виконавець" з однієї сторони, в особі директора Шепеля Леоніда Павловича, діючого на підставі Статуту, та суб'єкт підприємництва ВАТ „Житомирпиво" в особі Генерального директора Ходаковського Валентина Вікторовича, діючого на підставі Статуту надалі - "Замовник", виходячи з Закону України про аудиторську діяльність, уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ:

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по виконанню аудиту нематеріальних активів підприємства, аудиторських та облікових консультацій з питань господарювання Замовника.

1.2. Аудиторські роботи, консультування здійснюються в період з 25 березня 2008 р. по 16 квітня 2008 р.

1.3. Аудиторська перевірка охоплює господарську діяльність Замовника за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

2.1. За виконання аудиторських робіт (за погодженням сторін) Замовник сплачує виконавцю 1000 грн (тисячу грн. 00 коп.) та податок на додану вартість (ПДВ) у сумі 200 грн (двісті грн. 00 коп.).

2.2. Загальна сума договору складає 1200 грн.00 коп (тисячу двісті грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

2.3. Оплата здійснюється виключно у безготівковій формі з авансуванням у розмірі 50% загальної вартості договору, що відповідно складає 600 грн.(шістсот грн. 00 коп.).

Остаточна оплата договору здійснюється Замовником по закінченню робіт згідно умов цього договору за фактом підписання сторонами Акту прийому-здачі робіт.

2.4. Замовник авансує Виконавця в перші 3 дні після підписання договору, та протягом 2-х днів після підпису Акту прийому-здачі робіт сплачує залишок заборгованості по договору

2.5. Оплата робіт Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру звіту аудитора по наслідках перевірки його звітності або діяльності замовника.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРАВА ТА ОБОВ"ЯЗКИ СТОРІН:

3.1. Відповідальність Виконавця регламентуються статями 22, 23 , 24 , 25 та 26, а відповідальність Замовника - статями 28, 29 та 30 Закону України про аудиторську діяльність.

3.2. Якщо звітність Замовника, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають встановленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї угоди, про що він письмово попереджає Замовника.

3.3. Замовник зобов'язаний по першій вимозі Виконавця надати останньому будь-яку інформацію незалежно від рівня її конфіденціальності на протязі 2 днів з моменту запиту у письмовій формі.

3.4. Виконавець при проведенні аудиту зобов'язаний : утримуватися від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу, зберігати незалежність та нейтральність до Замовника та його персоналу; не вступати у комерційні відносини з персоналом або клієнтами Замовника; зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків аудиту та діяльність Замовника; не використовувати ім'я Замовника та закриті за його рішенням дії в відкритій пресі.

У разі порушення умов цього пункту Виконавцем, Замовник має право на судове переслідування та стягнення з останнього збитків, розмір яких визначає суд.

3.5. Організація аудиторських робіт та послуг є виключною прерогативою Виконавця і регламентується тільки ним.

3.6. В разі односторонньої відмови Замовника в ході аудиту від послуг Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю 75% від суми договору. В цьому випадку Замовник повинен попередити Виконавця про своє рішення за 12 днів до денонсації договору.


 
 

Цікаве

Загрузка...