WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Пасив

Код рядка

на поч.зв.пер.

на кін.зв.пер.

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

962

962

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

2646

2416

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

36,5

93,6

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

3644,5

3471,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

211,3

1207,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

57,1

300,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

7,7

75,1

з бюджетом

550

5,9

9

з позабюджетних платежів

560

21

7,3

зі страхування

570

7,8

10,8

з оплати праці

580

18,9

22,4

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

18,4

Інші поточні зобов'язання

610

29,7

13,8

Усього за розділом IV

620

377,8

1646

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

4022,3

5117,6

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

ВАТ „Житомирпиво"

за ЄДРПОУ

Територія:

м.Житомир

за КОАТУУ

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

харчова промисловість

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

виробництво

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на

" 1 " січня

2008 р.

Форма №2

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

13496,9

4938,6

Податок на додану вартість

15

2249,5

823,1

Акцизний збір

20

Інші вирахування з доходу

30

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

11247,4

4115,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

9964,8

3488,5

Валовий:

50

1282,6

627,0

- прибуток

- збиток

55

Інші операційні доходи

60

Адміністративні витрати

70

102,1

102,1

Витрати на збут

80

637,1

391,1

Інші операційні витрати

90

200,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

100

343,4

133,8

- прибуток

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

170

343,4

133,8

- прибуток

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

103,0

40,1

Фінансові результати від звичайної діяльності:

190

240,4

93,7

- прибуток

- збиток

195

Надзвичайні:

200

- доходи

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

220

240,4

93,7

- прибуток

- збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

7882

2420

Витрати на оплату праці

240

224,7

207,3

Відрахування соціальні заходи

250

83,1

77

Амортизація

260

428,1

384

Інші операційні витрати

270

1303,4

332,5

Разом

280

9921,3

3420,8

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій, тис.шт.

300

3848

3848

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

0,06

0,02

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340


 
 

Цікаве

Загрузка...