WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

АФ "Аудит Консалтинг"

Замовник : ВАТ „Житомирпиво"

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ТЕСТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

з/п

Питання

Відповідь

Примітки

1.

Чи є на підприємстві положення про ревізійну комісію?

Так

-

2.

Чи є на підприємстві положення про Спостережну раду та інші суб'єкти внутрішнього контролю

Так

-

3.

Чи користувалося підприємство послугами аудитора?

Ні

Високий рівень ризику

4.

Чи є на підприємстві програма внутрішньо-господарського контролю?

Так, але розділи програми не деталізовані.

Програма носить формальний характер. Внутрішній контроль низького рівня

5.

Чи є на підприємстві служба внутрішнього контролю, інвентаризаційна комісія?

Не має служби внутрішнього контролю і постійно діючої інвентаризаційної комісії, створюються робочі комісії.

Функції інвентаризаційної комісії виконує ревізійна комісія. Високий рівень ризику

6.

Чи проводиться інвентаризація цінностей, коли і скільки раз?

Інвентаризація цінностей проводиться кожного кварталу

Інвентаризація проводиться комісією, призначеною наказом керівника. Високий рівень ризику

7.

Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішнього контролю?

Ревізійна комісія проводить перевірку тільки за завданнями власників

Внутрішній контроль низького рівня. Високий рівень ризику

8.

Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування товарно-матеріальних цінностей?

Вибірково

Потрібно провести вибіркову перевірку повноти оприбуткування.

Додаток 5

АФ "Аудит Консалтинг"

Замовник : ВАТ „Житомирпиво"

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

Контрольні функцій працівників ВАТ "Житомирпиво" за категоріями

з/п

Посади персоналу за

штатним розкладом

Контрольні функцій працівників за

посадовими інструкціями

1.

Головний бухгалтер

Контролює дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, правильність складання і своєчасність подання фінансової звітності, відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, інструктує інвентаризаційну комісію стосовно проведення інвентаризації

2.

Комерційний директор

Перевірка законності та доцільності укладених угод, правомірності рішень, прийнятих Правлінням

3.

Головний технолог

Контроль дотримання правил експлуатації необоротних активів

4.

Головний інженер

Перевірка дотримання у виробничій діяльності встановлених нормативів, правил, ГОСТів, технічних умов

5.

Бухгалтер

Перевірка повноти оприбуткування і витрачання, оцінки і обліку активів і пасивів

Додаток 6

АФ "Аудит Консалтинг"

Замовник : ВАТ „Житомирпиво"

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ

з/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

Чи достатня кваліфікація облікового персоналу підприємства?

Так

-

2

Чи здійснюється на підприємстві спеціалізація облікових робіт?

Так

-

3

Чи контролюється виконання робіт старшими за посадою?

Так

Головним бухгалтером

4

Чи висока плинність облікових працівників на підприємстві?

Ні

-

5

Чи визначається на звітний період облікова політика?

Так

-

6

Чи відбулись зміни в обліковій політиці в порівнянні з попереднім періодом?

Ні

-

7

Чи здійснюються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації:

- арифметична перевірка

Так

-

- перевірка за змістом

Ні

-

- оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків

Так

-

- оборотні відомості синтетичних рахунків

Так

-

- інвентаризація

Так

-

8

Чи були встановлені недоліки в системі обліку:

Так

-

9

Чи застосовується на підприємстві графік документообігу?

Ні

-

10

Чи затверджений робочий план рахунків?

Так

-

11

Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку?

Ні

-

Додаток 7

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

ВАТ „Житомирпиво"

за ЄДРПОУ

Територія:

м.Житомир

за КОАТУУ

Форма власності:

колективна

за КФВ

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

харчова промисловість

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

виробництво

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

Адреса:

БАЛАНС

на

" 1 " січня

2008 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

на поч.зв.пер.

на кін.зв.пер.

1

2

3

4

I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

10

8,9

Первинна вартість

11

19,2

Знос

12

10,3

Незавершене будівництво

20

15,4

Основні засоби:

Залишкова вартість

30

1937,8

2016,5

Первинна вартість

31

3342,8

3485,7

Знос

32

1405

1469,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

40

інші фінансові інвестиції

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом I

80

1937,8

2040,8

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

386,3

1044,4

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

25,9

готова продукція

130

88,8

123,5

Товари

140

768,5

731,5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

330,2

938,3

первинна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

51

110,4

за виданими авансами

180

8,9

0,5

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

9,9

Інша поточна заборгованість

210

290,2

10,9

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

124,8

117,3

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

2084,5

3076,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

4022,3

5117,6


 
 

Цікаве

Загрузка...