WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ ""Стахановський вагонобудівний завод""" - Курсова робота

"Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ ""Стахановський вагонобудівний завод""" - Курсова робота

Система внутрішнього контролю підприємства включає в себе методику і процедури трьох основних категорій, які розробляє і використовує адміністрація, щоб забезпечити достатню гарантію відповідності завданням контролю, їх називають елементами системи внутрішнього контролю, до них належать: середовище контролю; облікова система; контрольні моменти (процедури).

Висновки

В умовах нових форм організації праці, діяльності суб'єктів господарювання з різною формою власності значно зросла роль контролю використання основних засобів та збереження власності. З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства. Аудитор повинен в результаті перевірки забезпечити:

 • зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни;

 • забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;

 • досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;

 • виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва;

 • виявлення шляхів удосконалення роботи суб'єктів господарювання та інші.

Аудит фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації. Можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про аудиторську діяльність" від 14 вересня 2006 р.

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІY.

 3. Методические рекомендации по подготовке аудиторского заключения при проверке ОАО, одобренные АПУ от 23 февраля 2001 г. №99 // Бухучет и аудит. – 2001. - № 4, с.50.

 4. Белоусов А. Учет излишков и недостач основных средств // Бухгалтерский учет и аудит: журнал. – 2006. № 5. с. 27 – 31.

 5. Белоусов А. Пути гармонизации бухгалтерского и налогового учета основных средств // Бухгалтерский учет и аудит: журнал . – 2005. №11. – с. 11 – 16.

 6. Бондарь А. К вопросу оценки основных средств предприятия в бухгалтерском учете // Бухгалтерский учет и аудит: журнал. – К, 2005. - №3. – с. 23 – 28.

 7. Валентинова Т. Документальная сторона нематериальных активов // Все о бухгалтерском учете. – Киев, 2007. - № 54. - с. 7 -13.

 8. Дорощенко И. В. Классификация основных фондов и нормы налоговой амортизации // Все о бухгалтерском учете. – Киев, 2007 - № 55. – с. 9 -10.

 9. Золотухин А. Ремонт собственных основных средств // Вестник налоговой службы Украины: журнал. – 2006. - №19. с. 30 – 33.

 10. Ивкин К. Учет нематериальных активов // Вестник бухгалтера и аудитора Украины: журнал. – 2007 - № 11/12. – с. 22 – 25.

 11. Ивкин К. Учет операций арендованных основных средств// Вестник бухгалтера и аудитора Украины: журнал. -2007. - № 3/4. – с. 18 – 22.

 12. Ивкин К. Амортизация основных средств // Вестник бухгалтера и аудитора Украины: журнал. – 2007. - №7/8. – с. 14 – 19.

 13. Кириченко В. Ремонт основных средств: документальное оформление и учет// Бухгалтерский учет и аудит: журнал. – Киев, 2004. – № 2. – с. 38 – 44.

 14. Копылов В. А. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств / Бухгалтерский учет и аудит: журнал. – Киев.- 2003.- № 10. с. 3-10.

 15. Лепетан І. М. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал // Економіка АПК: журнал. – 2007. - № 19. – с. 83 – 87.

 16. Медведєва Н. Ю. Особливості бухгалтерського обліку вибуття основних засобів // Облік и фінанси АПК: Науково-виробничий журнал. – 2007. - № 6/7. – с. 90 - 92.

 17. Мировнова О. Переоценка основных средств как один из способов влияния на финансовый результат деятельности предприятия // Вестник бухгалтера и аудитора Украины: журнал. – 2007. - № 9/10. с. 17 – 21.

 18. Миняйло В. Бухгалтерский учет основных средств // Вестник бухгалтера и аудитора Украины: журнал. – К., 2005.- № 19/20. – с. 39 – 43.

 19. Облік основних засобів // Бухгалтерія в сільскому господарстві: журнал. – 2007 - № 3. – с. 38 – 44.

 20. Основные средства // Балонс. Библиотека бухгалтера: методическое пособие. – 2006. - № 4. – с. 2 – 177.

 21. Основные средства // Все о бухгалтерском учете. – Киев, 2006. - № 31. - с. 1- 64.

 22. Павлюк И. Бухгалтерский учет выбытия и амортизации нематериальных активов // Бухгалтерский учет и аудит: журнал – 2007 – № 2 . – с. 3 – 8.

 23. Петрик Е. Методологические аспекты аудита основных средств предприятия // Бухучет и аудит. – 2001. - № 3, с. 33.

 24. Поступление и выбытие основных фондов // Все о бухгалтерском учете. – Киев, 2006. - № 67. – с. 7 – 37.

 25. Повлюк И. Бухгалтерский учет реализации и передачи основных средств // Бухгатерский учет и аудит: журнал. – 2006. – № 4 . – с. 33 – 36.

 26. Рындя А. Основные средства и основные фонды: порядок их учета // Налоги и бухгалтерский учет. – 2005 - № 11. – с. 11- 80.

 27. Сук П. Облік вибуття основних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві. Київ. – 2006 - № 11. с. 11-13.

 28. Шумакова Т. Документальное оформление операций с основными средствами (часть 1) / Баланс Агро: газета. – 2006. - №9. – с. 17-21.

 29. Белуха Н. Г. Аудит: Учебник. – К.: Знання, 2000. – 769 с.

 30. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003.-628с.

 31. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 512с.

 32. Бычкова С.М. Итыгмлова Е.Ю. Международные стандарты аудита: Учебное пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2007.-432с.

 33. Давидов Т. М. Аудит: Навчальний посібник. – 2- ге вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, КОО., 2001. – 363 с.

 34. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. 2-е изд. – К.: Фирма „ДИ-КСИ", 1997. – 832 с.

 35. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: „Каравела"; Львів: Новий світ – 2000", 2002 – 504 с.

 36. Огійчук М. Ф. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник. – Харків: ХНАУ, 2005 – 230 с.

 37. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 2 – ге видання, - К.: "Знання-прес", 2003. – 223 с.

Додатки

Додаток 1

Оцінка стану внутригосподарського котролю

Листок оцінки власного ризику и ризику невідповідності внутрішнього контролю

Назва перевіряємого підприємства (п/п): ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Склав: Хатнюк В.С. Дата: 11.04.08

Питання

Рівень ризику

високий

середній

низький

Зовнішні фактори власного ризику:

1. Який загальний стан економіки галузі?

спад виробництва

депресія

зростання ділової активності

2. Чи вплинуло на розвиток галузі загальний стан економіки України?

зростання рівня інфляції

зміна обмінного курсу валют

3. Чи належить продукція галузі до конкурентоздантої?

енергомісткої

матеріаломісткої

трудомісткої

4. Чи характерен для галузі преривний виробничий цикл?

5. Чи отримує галузь дотації з бюджету

6. Чи спостерігались зміни в тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі

Внутрішні фактори власного ризику:

1. Яка форма власності п/п?

колективна

2. Як здійснюється керівництво п/п?

колегіально

3. Чи має керівництво достатній досвід роботи та кваліфікацію?

4. Чи має керівництво негативну репутацію?

5. Чи існують ознаки недостатності керівництва?

6. Чи не знаходиться керівник під якимось негативним впливом?

7. Чи здатне керівництво на неоправданий ризик?

8. Чи має керівництво причини спотворювати фінансовий стан п/п

9. Чи існує на п/п організація внутрішнього контролю?

ревізійна комісія

відділ внутрішнього аудиту

10. Чи не має конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером?

11. Чи проводиться інвентаризація напередодні складання фінансової звітності?

12. Чи заключені договори про матеріальну відповідальність у випадках передбачених законодавством?

13. Чи були на п/п випадки крадіжок та зловживань?

14. Чи спостерігається на п/п висока плинність кадрів?

серед працівників бухгалтеріі

серед матеріально відповідальних осіб

15. Чи користується п/п кредитом?

16. Чи є п/п

збитковим

прибутковим

17. Чи перевірялось п/п в звітному періоді органами ДПА?

18. Чи проходила аудиторська перевірка у попередньому та звітньому періодах?

19. Чи відбувалися в звітньому періоді зміни в обліковій політиці?


 
 

Цікаве

Загрузка...