WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Додаток 1.

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ТОВ "Едвард" _____ за ЄДРПОУ

Територія Україна за КОАТУУ

Форма власності колективна за КФВ

Орган державного управління __________________________за СПОДУ

Галузь промисловість за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності виробництво сирків________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума

Адреса: м.Київ, Госпітальна 2, оф.3

БАЛАНС

на ____________ 20 ___ р.

Форма №1. Код за ДКУД 18010

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

знос

012

Незавершене виробництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

11 896,0

12 084,4

первісна вартість

031

31 492,2

31 668,0

знос

032

19 596,2

19 583,6

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за участю в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Всього за розділом I

080

11 896,0

12 084,4

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

333,6

416,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

78,2

201,2

готова продукція

130

1327,2

1298,0

товари

140

196,8

311,0

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

480

544,4

первісна вартість

161

550,4

616,6

резерв сумнівних боргів

162

70,4

72,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

69,4

за виданими авансами

180

260,8

594,6

за нарахованими доходами

190

-

-

за внутрішніми розрахунками

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10,2

19,6

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

4,0

14,4

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Всього за розділом II

260

2690,8

3469,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

2,8

4,6

Баланс

280

14 589,6

15 558,4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10 528,8

10 594,0

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

1249,8

1305,4

Резервний капітал

340

320,4

795,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

-

Неоплачений капітал

360

(-)

(-)

Вилучений капітал

370

(-)

(-)

Всього за розділом I

380

12 099,0

12 694,4

II. Запезпечення майбутніх витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інше забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Всього за розділом II

430

III. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Всього за розділом III

480

IV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

1020,6

841,6

Поточна заборгованість по довгострокових зобовязаннях

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

673,6

941,0

Поточні зобовязання за розрахунками:

за отриманими авансами

540

261,0

220,8

з бюджетом

550

91,8

215,2

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

71,0

108,8

з оплати праці

580

174,4

302,2

з участниками

590

-

-

за внутрішніми розрахунками

600

34,8

22,4

Інші поточні зобовязання

610

163,4

202,0

Всього за розділом IV

620

2490,6

2864,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

14 589,6

15 558,4


 
 

Цікаве

Загрузка...