WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Найбільш мобільною частиною ліквідних коштів являються гроші і короткострокові фінансові вкладення. До другої групи відносяться готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу у банках, від попиту на продукцію, її конкурентоздатністі, платоспроможності покупців, форм розрахунків, тощо.

Значно більший строк знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного будівництва в готову продукцію, а потім в грошову готівку. Тому вони віднесені до третьої групи. (Таблиця 2.4.)

Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобов'язання підприємства:

 1. заборгованість, строк оплати якої вже настав;

 2. заборгованість, яку необхідно погасити найближчим часом;

 3. довгострокова заборгованість.

Таблиця 2.4.

Групування поточних активів по ступеню ліквідності.

Поточні активи

На початок року(тис,грн.)

На кінець року(тис,грн.)

Грошові кошти

6.5

10.51

Короткострокові фінансові вкладення

-

-

Усього по першій групі

6.5

10.51

Готова продукція

-

-

Товари відвантажені

-

-

Дебіторська заборгованість

39

36.27

Усього по другій групі

39

36.27

Виробничі запаси

10.2

1.73

Незавершене виробництво

-

0.3

Витрати майбутніх періодів

-

-

Усього по третій групі

10.2

2.03

Усього поточних активів

55.7

48.81

Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з врахуванням часу, необхідного для перетворення оборотних засобів в грошові кошти і цінні папери. Менш мобільними є засоби в розрахунках, готової продукції, товарах відвантажених та ін. Найбільшого часу ліквідності потребують виробничі запаси і витрати для перетворення їх в грошові засоби. Із врахуванням цього в економічній літературі визначають в основному три рівні платоспроможності підприємства, оцінку яких проводять за допомогою трьох коефіцієнтів : грошової, розрахункової та ліквідної платоспроможності.

Поточна платоспроможність - це здібність до швидкого погашення своїх короткострокових зобов'язань, але для цього необхідно грошові засоби, які підприємство може отримати в результаті обертання в гроші деякі найбільш ліквідні засоби, або для цього необхідно мати достатній запас грошей у банку або у касі.

ІІІ. Аудит основних засобів.

3.1. Аудит руху основних засобів.

Основні засоби є сукупністю засобів праці, які функціонують у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва або нематеріальної сфери, які відповідно до бухгалтерських звітів включені до складу основних засобів. У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їхню первісну вартість.

До основних засобів відносяться предмети вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з терміном експлуатації більше одного року. З 1 липня 2000 року до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання та експлуатації яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основними завданнями і метою аудиту є встановлення:

 1. Правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнього переміщення і вибуття.

 2. Перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу (нарахування амортизації) основних засобів.

 3. Контроль за витратами на капітальний ремонт.

 4. Перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів.

 5. Контроль за збереженням основних засобів.

 6. Перевірка правильності проведення індексації основних засобів.

Джерелами інформації для аудиту основних засобів є:

 1. Баланс (форма №1), (Додаток 1).

 2. Звіт про фінансові результати та їх використання (форма №2), (Додаток 2).

 3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма №3).

 4. Синтетичні регістри обліку основних засобів (Головна книга, журнал-ордер №13).

 5. Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, відомості індексації балансової вартості основних засобів.

Нормативна база, яка регулює функціонування основних засобів, складається з таких законодавчих та нормативних документів.

Нормативна база, яка регулює функціонування основних засобів, складається з таких законодавчих та нормативних документів.

 1. Положення "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності", затверджене Постановою КМУ № 250 від 3 квітня р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.

 2. Вказівки "Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Мінфіну України №25 від 08.05.93 р., втратили чинність з 1 січня 2000 р.

 3. Положення "Про порядок визначення зносу та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)", затверджене Постановою КМУ № 1075 від 06.09.95 р. Чинність його припинена згідно з Постановою КМУ № 1568 від 28.12.96 р. до прийняття законодавчих актів з оподаткування.

 4. "Норми амортизації на повне відновлення основних засобів", затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90р. № 1072.

 5. "Порядок проведення індексації балансової вартості основних засобів підприємства, організацій і установ станом на 1 квітня 1996 року", затверджений наказом Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну № 148/64/103/563 від 23.05.96 р.

 6. "Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності збільшення балансової вартості основних фондів на суму витрат, пов'язаних із закінченням капітальним ремонтом", затверджений наказом Мінфіну від 14.06.96 р. № 120.

 7. Постанова КМУ "Про проведення індексації балансової= вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" від 16.05.96 р. № 523.

 8. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

 9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

 10. "Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів", затверджена наказом Мінфіну України від 24.07.97 р. №159, втратила чинність з 41 липня 2000 р.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Основні засоби надходять до підприємства з різних джерел: від постачальників за плату, засновників у вигляді внеску до статутного фонду, передаються іншими суб'єктами підприємницької діяльності безкоштовно.

Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Кожному інвентарному об'єкту незалежно від його знаходження (в експлуатації або на складі) присвоюється відповідний інвентарний номер. Інвентарні номери повинні проставлятися на всіх первинних документах, які є підставою для відображення в обліку їх наявності або руху.

У зв'язку з цим аудит основних засобів необхідно починати перевірки збереження основних засобів необхідно починати їх перевірки збереження основних засобів. Вона здійснюється шляхом проведення інвентаризації основних засобів. Інвентаризацією встановлюється наявність та технічний стан об'єктів основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...