WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит засновницьких документів - Курсова робота

Аудит засновницьких документів - Курсова робота

У такому порядку перевіряються розрахунки за внесками до статутного фонду засновниками (учасниками) підприємств інших організаційно-правових форм. При цьому запис на дебеті рахунка 75 "Розрахунки з засновниками" і кредиті рахунка 85 "Статутний фонд" проводиться на всю величину статутного фонду, вказану у засновницьких документах.

Якщо акції підприємства, створеного у формі акціонерного товариства, реалізуються за ціною, яка перевищує номінальну їх вартість, різниця між продажною і номінальною вартістю відноситься на кредит рахунка 88 "Додатковий капітал".

За даними субрахунка 75–2 "Розрахунки з виплати доходів" перевіряються розрахунки із засновниками підприємства щодо виплати їм доходів. Нарахування і виплата доходів працівникам підприємства, які входять у число його засновників, відображаються на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом по оплаті праці".

Виплата нарахованих сум доходів відображається на дебеті рахунка 75 "Розрахунки із засновниками" у кореспонденції з рахунками обліку коштів (50,51). Доходи від участі у підприємстві, сплачені продукцією (роботами, послугами) цього підприємства, цінними паперами тощо, відображаються у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 75 "Розрахунки з засновниками" у кореспонденції з рахунками обліку реалізації відповідних цінностей (46). Суми податку на доходи від участі у підприємстві, які підлягають утриманню із джерела виплати, обліковуються на дебеті рахунка 75 "Розрахунки з засновниками" і кредиті рахунка 68 "Розрахунки з бюджетом".

Аналітичний облік по рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" ведеться на кожного засновника, крім обліку розрахунків з акціонерами – власниками акцій на пред'явника.

Ретельно перевіряється організація обліку і виплата дивідендів. Товариство має право поквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про виплату дивідендів з розміщених акцій.

Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства за минулий рік або за рахунок спеціально створених для цього фондів. Розмір дивідендів за підсумками року не може бути більшим, ніж розмір, рекомендований радою директорів (спостережною радою) товариства і меншим від виплачених проміжних дивідендів. Загальні збори акціонерів мають право дещо обмежити сплату дивідендів по акціях. Дата виплати дивідендів визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів за підсумками року. Дата виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів (спостережною радою) товариства, але не раніше 30 днів з дня прийняття такого рішення.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях в таких випадках: до повної сплати всього статутного фонду; якщо на дату виплати дивідендів воно має ознаки неплатоспроможності (банкрутства), визначені правовими актами України про банкрутство підприємств, або якщо вказані ознаки виявляються у випадках виплати дивідендів; в інших випадках, передбачених законодавством.

Задача

Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрямки перевірки:

 • статутна діяльність;

 • конкурентоспроможність;

 • взаємовідносини з покупцями та постачальниками;

 • ступінь довіри до підприємства;

 • перспективи функціонування підприємства.

Рішення:

Напрямки перевірки

Аудиторські докази

Джерела

Способи отримання

Статутна діяльність

1. Установчі документи

2. Баланс (форма 1)

3. Звіт про фінансові результати та їх використання (ф 2)

4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф 3)

1. Перевірка арифметичних результатів

2. Перевірка достовірності окремих статей звітності, залишків на рахунках

Конкурентоспроможність

1. Середньогалузеві показники виробництва продукції

2. Нормативні документи

1. Проведення аналізу (порівняння) з профільними підприємствами по галузі і по регіону

2. Аналітична перевірка

Взаємовідносини з покупцями та постачальниками

1. Баланс розрахунковий

2. Оборотні відомості

3. Картки аналітичного обліку

4. Акти інвентаризації

5. Первинні документи

6. Журнали-ордери 6,7,8,11

7. Відомості

1. Перевірка відповідності залишків в балансі даним Головної книги, відображення на всіх активно-пасивних рахунках в Головній книзі і в балансі розгорнутого сальдо.

2. Відповідність підсумкових аналітичних даних оборотних відомостей розрахункових рахунків даним синтетичного обліку.

3. Суцільна і вибіркова інвентаризація розрахунків.

4. Нагляд за здійсненням окремих господарських і бухгалтерських операцій.

Ступінь довіри до підприємства

1. Анкета

1. Анкетування

2. Усне опитування працівників

Перспективи функціонування підприємства

1. Фінансова звітність

2. Плани виробництва

3. Плани економії ресурсів

1. Проведення аналізу

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. – 1993. – №99 (599).

 2. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ – 2000", 2002. – 504 с.

 3. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійоної етики аудиторів України. – К.: Аудиторська палата України, Укркомункваліфонд; Основа, 1999. – 274 с

 4. Савченко, В.Я. Аудит [Текст]: навчальний посібник / В.Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 6. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3 те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 7. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 8. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

 9. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 10. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...