WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Аудит доходів підприємства - Курсова робота

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові результати

Одним із важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є встановлення відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку, результату основної діяльності, результату фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності, результату надзвичайних подій записам в Головній книзі та формах бухгалтерської звітності.[9,с.35-45]

Проведення перевірки операцій з обліку фінансових результатів передбачає наступну послідовність робіт:

- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів

бухгалтерського обліку фінансових результатів;

- встановлення правильності оформлення первинних документів;

- перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку; вивчення організації обліку фінансових результатів за видами діяльності: основної, операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної;

- перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства; виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових значень, їх причин та наслідків;

- перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків.

Перевіряючи формування чистого прибутку (збитку) діяльності підприємства, аудитор визначає дотримання господарюючим суб'єктом порядку його визначення згідно порядку формування чистого прибутку, який наведено на рис.1.

Рисунок 1. Порядок формування чистого прибутку звітного періоду

Результати перевірки правильності визначення чистого прибутку підприємства значною мірою залежать від якості проведеного дослідження процесу виробництва та реалізації продукції, перевірки основних засобів та іншого майна, розрахункових операцій тощо. Так, процес визначення прибутку чи збитку від реалізації продукції складається з двох етапів. На першому етапі визначається дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який зменшується на суму податку на додану вартість (акцизного збору, інших вирахувань). На другому етапі доходи та витрати за відповідний період групуються за ознаками належності їх до операційних, фінансових, інших звичайних, а також надзвичайних доходів та витрат і переносяться на відповідні рахунки обліку фінансових результатів діяльності.[8,с.32-42]

В процесі використання прибутку відображаються фінансові відносини підприємства з бюджетом, банком, трудовим колективом, власниками (засновниками). Основними завданнями аудиту в цьому випадку є: контроль за правильним використанням чистого прибутку підприємства; виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових цілей, їх причин та наслідків; перевірка правильності визначення належних до сплати в бюджет платежів та податків.

Напрями використання прибутку перевіряють на відповідність податковому законодавству, нормативним документам України, а також установчим документам підприємства. Необхідно простежити за величиною прибутку, відображеною в Балансі. (форма № 1), Звіті про фінансові результати (форма № 2) і Декларації про прибуток. Показники використання прибутку аудитор аналізує шляхом порівняння записів у Головній книзі, журналах, інших облікових регістрах, а також даних первинних документів з інформацією, що міститься у формах № 2 "Звіт про фінансові результати" та № 4 "Звіт про власний капітал". Необхідно перевірити правомірність: відрахувань на створення резервного капіталу; відрахувань у фонди, передбачені установчими документами чи за рішеннями власників; інших відрахувань із чистого прибутку. Оскільки підприємство самостійно визначає напрями використання прибутку, що залишився в його розпорядженні після оподаткування, слід перевірити ефективність такого розподілу. Аудитор перевіряє наявність рішення власників про порядок використання прибутку, джерела відшкодування збитків і відповідність облікових записів цьому рішенню.[13,с.46-50] У висновку аудитор оцінює фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування. Це проводиться шляхом зіставлення відповідних показників з попередніми звітними періодами для того, щоб побачити динаміку показників та оцінити тенденцію їх зміни.

Поглиблюючи аналіз, аудитор вивчає результати від звичайної діяльності за видами продукції, а також доходи та витрати за кожним елементом таких операцій. Використовуючи прийоми перерахунку, аудитор з'ясовує вплив окремих факторів на величину прибутку, а також аналізує рентабельність діяльності підприємства. На підставі підсумків аналізу обліку фінансових результатів діяльності аудитор розробляє заходи щодо прискорення реалізації продукції, зниження собівартості, запобігання непередбачуваних втрат тощо.

При складанні аудиторського звіту після перевірки операцій з обліку фінансових результатів діяльності аудитор має зазначити: які операції перевірялись; які порушення були виявлені в процесі документального оформлення реалізації продукції та визначення фінансових результатів діяльності; помилки при відображенні фінансових результатів діяльності в обліку та звітності ; повноту виконання договірних відносин.

Виявлені аудитором відхилення заносяться до його робочих документів, а пізніше - знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах, звіті та висновку.[7,с.15-20] При застосуванні підприємством системи комп'ютерної обробки даних, аудитор повинен узгодити з керівником господарюючого суб'єкта наступні питання: можливість залучення незалежного експерта з метою вивчення комп'ютерної системи підприємства; характер виконання прийомів і способів перевірки з використанням системи комп'ютерної обробки даних. При проведенні перевірки в умовах комп'ютерної обробки даних аудитор повинен з'ясувати питання про технічне, програмне та математичне забезпечення комп'ютерів, а також системи обробки інформації. Аудитор повинен визначити, як впливають на організацію та проведення аудиту використання системи комп'ютерної обробки даних у господарюючого суб'єкта.

3.4 Основні порушення та важливість їх усунення

Основними порушеннями при обліку доходів підприємства є порушення норм, передбачених П(С)БО 15 "Доходи", положення якого поширюються на підприємства всіх форм власності, крім бюджетних та установ. Їх можна згрупувати таким чином (табл.6):

Таблиця 6. Основні порушення при обліку доходів підприємства

Питання , що досліджуються

Основні порушення

Пункти П (С)БО 15 "Доходи",

що порушуються

1

2

3

4

1

Визнання доходів в бухгалтерському обліку

Доходи відображаються без зв'язку зі збільшенням та зменшенням зобов'язань

п.5

Доходи звітного періоду визнаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників

Недостовірно визначаються суми доходів

Критерії визнання доходу не застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії також не

1

Визнання доходів в бухгалтерському обліку

застосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту операції

п.6

2

Класифікація доходів від звичайної діяльності в бухгалтерському обліку

Дохід від реалізації продукції . Неправильне віднесення доходів від реалізації продукції до складу доходів від основної діяльності згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати

Інші операційні доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших доходів від операційної діяльності згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові

результати"

п.7

Фінансові доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших фінансових доходів та доходів від участі в капіталі згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

Інші доходи. Неправильне віднесення доходів до складу інших доходів, які виникають в ході інвестиційної діяльності згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати

3

Визнання

доходу від реалізації продукції

Неправомірне визнання доходу від реалізації продукції у

випадку, коли покупцю не передано ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію , або підприємство здійснює подальший контроль та управління реалізованою продукцією, або суму доходу неможливо достовірно визначити, чи немає

п.8

впевненості у збільшенні економічної вигоди підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, визначені недостовірно

Неправомірне коригування визнаного доходу від реалізації продукції на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості

п.15

4

Визнання доходу при обміні продукцією та іншими активами

Неправомірне визнання доходу при обміні продукцією та іншими активами у разі; якщо здійснюється обмін продукцією та іншими активами, які є подібними за призначенням і мають однакову справедливу вартість

п.9

Визнання доходу

від надання послуг

Неправомірне визнання доходу, пов'язаного з наданням послуг, у разі неврахування ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу або недостовірної оцінки результату цієї операції

пп. 10,11

Відображення в бухгалтерському обліку доходу (виручки) від надання послуг, який не може бути достовірно визначений без врахування розміру визначених витрат, що підлягають відшкодуванню

п. 13

Визнання доходу та невизнання понесених витрат витратами звітного періоду, якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазначених витрат

п. 14

5

Визнання доходу від цільового

фінансування У"

Неправомірне визнання доходом цільового фінансування, при якому немає підтвердження, що дохід буде отримано та підприємство виконає умови такого фінансування

п. 20

Неправомірне визнання доходом отриманого цільового фінансування протягом тих періодів, у яких не було здійснено витрат, пов'язаних з виконанням умов цільового фінансування

п. 17

Неправомірне визнання доходом цільового фінансування капітальних інвестицій протягом періоду, в якому немає корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо)

п. 18

Порушення вимог П(С)БО щодо визнання доходу від цільового фінансування у вигляді компенсації витрат , яких вже зазнало підприємство, або термінової фінансової підтримки підприємства без пов'язаних із цим витрат і відображення його в періоді, іншому, ніж той, в якому виникла дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінансуванням

п.19

6

Визнання доходу від використання активів іншими підприємствами

Неправомірне визнання доходу від використання активів іншими підприємствами, по яких неможливо достовірно визначити оцінку, або тих, від яких немає можливості надходження економічних вигод

п.20

Невизнання доходу від відсотків у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку корисного використання відповідними активами

Невизнання доходу від роялті за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди

Невизнання доходу від дивідендів, що підлягають отриманню, при їх нарахуванні та прийнятті рішення про їх виплату

7

Оцінка доходу

Неправомірне відображення доходу в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що не отримані або не підлягають отриманню

п.21

Невизнання доходом суми у вигляді відсотків, у разі відстрочки платежу, внаслідок якої виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію та інші активи

п.22

7

Оцінка доходу

Недотримання вимог П(С)БО щодо визначення суми доходу за бартерним контрактом за справедливою вартістю активів , що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів

п.23

Недотримання вимог П(С)БО щодо визначення доходу за бартерним контрактом за справедливою вартістю активів , що передані за цим контрактом у випадку, якщо справедливу вартість активів , які отримані або підлягають отриманню, достовірно визначити не можливо

п.24

8

Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової звітності

Неповне відображення передбаченої стандартом інформації у Примітках до річної фінансової звітності

п.25

Нерозкриття облікової політики щодо визнання доходу, включаючи спосіб визнання ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від виконання яких визнається за ступенем їх завершеності

Незазначення розподілу доходу за кожною групою доходів: дохід від реалізації продукції ; інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи

Відсутність інформації про склад та суми доходів за кожною надзвичайною подією

Незазначення частки доходу за бартерними контрактами з пов'язаними сторонами


 
 

Цікаве

Загрузка...