WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Облік доходів і фінансових результатів діяльності здійснюється на підставі наступних первинних документів які наведені в табл.2.

Таблиця 2. Перелік первинних документів з обліку доходів і результатів діяльності.

Шифр на назва рахунку

Документи

1

2

70 "Доходи від реалізації"

Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні, лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, дарування, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки-розрахунки бухгалтерії

71 " Інший операційний дохід"

Рахунки-фактури, договори, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, специфікації, прибуткові касові ордери, виписки банку, картки обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, рішення судових органів, інвентарні картки, інвентаризаційні та порівняльні відомості, довідки-розрахунки бухгалтерії

72 "Дохід від участі в капіталі"

Розрахунки-довідки бухгалтерії

73 "Інші фінансові доходи"

Розрахунки-довідки бухгалтерії

74 "Інші доходи"

Розрахунки бухгалтерії, акти переоцінки, договори, акти приймання-передачі, акти ліквідації, акти оприбуткування матеріалів, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії

75 "Надзвичайні доходи"

Виписки банку, договори страхування зі страховою організацією, що підтверджують форс-мажорні обставини (рішення уряду, постанови КМУ), розрахунки-довідки бухгалтерії

79 "Фінансові результати"

Розрахунки-довідки бухгалтерії

При проведенні аудиторської перевірки доходів та фінансових результатів підприємства аудитор використовує всі первинні документи, приведені у таблиці.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства

Під час проведення аудиту доходів джерелами інформації аудитора є: дані про облікову політику підприємства, первинні документи з обліку доходів, на основі яких формується чистий прибуток підприємства, облікові документи, які використовуються для відображення в обліку операцій з формування прибутку підприємства (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, платіжні вимоги, платіжні доручення, довідки бухгалтерії), акти, аудиторські висновки та інша документація, яка була здійснена в минулих періодах, звітність, що узагальнює результати аудиту, законодавчі та нормативні акти.[8,с.23-30] Для забезпечення ефективної аудиторської перевірки аудитор повинен перевірити порядок відображення доходів в облікових регістрах і фінансовій звітності (табл. 3):

Таблиця 3. Відображення доходів і фінансових результатів діяльності в регістрах та звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядка в Звіті про фінансові результати (Ф.№2)

Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності (Ф.№5)

1

2

3

4

70 "Доходи від реалізації"

Журнал 6

010

-

71 " Інший операційний дохід"

Журнал 6

060

440-490

72 "Дохід від участі в капіталі"

Журнал 6

110

500-520

73 "Інші фінансові доходи"

Журнал 6

120

530-540

74 "Інші доходи"

Журнал 6

130

-

75 "Надзвичайні доходи"

Журнал 6

200

-

79 "Фінансові результати"

Журнал 6

220 (225)

-

У процесі аудиторської перевірки здійснюється аналіз таких показників підприємства:

- облікова політика підприємства та її доцільність;

- перевіряється, чи відбувалися зміни в обліковій політиці підприємства;

- умови визнання доходів;

- аналізується методика утворення чистого прибутку підприємства;

- аналіз звітності та її показників;

- ведення окремого обліку доходів та основної документації, на основі якої ведеться облік доходів.

2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства

Аудиторська перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта значно відрізняється від перевірки балансових статей активів та зобов'язань підприємства, використовуючи лише прийом документального контролю.

В процесі вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності з'ясовуються: облікова політика підприємства щодо організації обліку доходів і фінансових результатів діяльності;умови визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності; чи відбувались зміни облікової політики; методика формування чистого прибутку підприємства та його використання; наявність необхідних пояснень у Примітках до річної фінансової звітності тощо.[9,с.45-50]

При вивченні операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності, перевірці доходів щодо відповідності класифікації, оцінки та умов визнання цих доходів аудитор керується критеріями оцінки доходу:

- сума доходу за бартерним контрактом — визначається за справедливою вартістю активів, зменшеною або збільшеною на суму переданих або отриманих грошових коштів.

- дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані від іншого підприємства.

- якщо справедливу вартість активів, які отримані за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів.

- якщо існує відтермінування платежу, тоді виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів. Така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

У ході аудиторської перевірки правильності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути встановлені такі факти:

- чи всі реально здійснені угоди відображені на рахунках бухгалтерського обліку і звітності;

- своєчасність відображення реалізованої (отриманої) продукції в бухгалтерському обліку

- правильність класифікації отриманого доходу від реалізованої продукції за видами;

- суми дебіторської заборгованості повинні бути своєчасно відображені на рахунках бухгалтерського обліку;

- сума витрат із відвантаження продукції повинна бути правильно визнана та відображена на рахунках бухгалтерського обліку;

- операції з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинні бути санкціонованими

Метою аудиту правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності є встановлення:

1.Правильність відображення інших операційних доходів;

2.Достовірності даних синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 71 та його відображення на фінансових результатах;

3.Правильності списання дебіторської заборгованості. Особлива увага приділяється терміну позовної давності.

2.3 Програма аудиту доходів підприємства

Для повноцінного проведення аудиту доходів підприємства аудитором складається програма проведення аудиту.[11,с.23-30]

Програма аудиту доходів підприємства містить перелік питань за окремими темами і видами і напрямками очікуваних робіт, що підлягають перевірці під час проведення аудиту доходів підприємства:

1.Види аудиторських процедур;

2.Період проведення аудиторської перевірки;

2.1.Кількість людино-годин , необхідних для проведення аудиту;

3.Запланований аудиторський ризик;

3.1.Рівень суттєвості виявлених помилок.

В таблиці 4 наведена програма аудиту доходів підприємства.

Таблиця 4. Програма аудиту доходів підприємства

Період аудиту 01.01.2008року-31.12.2008 року

Кількість людино-годин - 35


 
 

Цікаве

Загрузка...