WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Процес документування аудиту як один із найважливіших умов кваліфікованого його проведення є важливим і необхідним. З метою захисту своєї професійної та незалежної думки аудитор шляхом налагодження механізму складання та оформлення робочої документації повинен продемонструвати, що його процедури належним чином сплановано, контролюються, зібрані достовірні докази, а висновок відповідає результатам перевірки [5, 18, 19]. Оскільки використання стандартних форм робочої документації (наприклад, стандартні бланки) позитивно впливає на ефективність і якість аудиторської роботи та значно економить робочий час аудитора, необхідно впроваджувати в аудиторських фірмах єдині форми ведення робочої документації. У роботі були проаналізовано зарубіжні та вітчизняні документи, які регламентують порядок документування аудиту, та виділені основні вимоги до цього процесу, що в значній мірі повинно полегшити розробку робочих документів в аудиторських фірмах.

ВИСНОВКИ

Метою будь-якої підприємницької діяльності є одержання прибутку. Доходи виникають у результаті проведення операцій, спрямованих на збільшення економічних вигод. Економічною вигодою є прибуток. Звідси отримання доходів прямо пропорційно впливає на суму отриманого прибутку, тобто на досягнення основної мети підприємництва. Тому всі об`єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками, а вони в свою чергу стають предметами аудиторських перевірок, які потребують детального вивчення.

Якісна фінансова інформація зменшує інформаційний ризик споживачів фінансових звітів. Недоброякісна, тобто викривлена інформація з фінансових результатів, яка узагальнюється, спотворює макроекономічні показники та призводить до прийняття неадекватних управлінських рішень на загальнодержавному рівні.

Аудит доходів є одним із найскладніших напрямів аудиту.

Метою аудиту доходів є встановлення об`єктивної істини щодо достовірності, об`єктивності, правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності доходів та фінансових результатів і донесення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Питання дослідження аудиту обліку доходу за видами діяльності на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов'язано з тим, що з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни господарюючі суб'єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності підприємства є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу, вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.

Таким чином, аудит доходів підприємства в сучасних умовах потребує методичного та теоретичного вдосконалення. Пропонуємо наступні шляхи вдосконалення аудиту обліку доходів за видами діяльності в умовах національних і міжнародних стандартів з урахуванням практики та досвіду

Фінансова звітність узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємств і є матеріалом для всебічного аналізу з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Правильні висновки про діяльність підприємства можна зробити лише за наявності достовірної фінансової звітності, що передбачає проведення якісного та об'єктивного аудиту.

Враховуючи те, що система аудиту в Україні знаходиться у процесі розвитку та вдосконалення, виникає необхідність у створенні системи контролю його якості. Сьогодні якість вітчизняного аудиту взагалі й аудиту фінансової звітності зокрема викликає багато нарікань: методика перевірки залишається недосконалою і не повністю враховує сучасні наукові надбання, що мають бути покладені в основу розвитку аудиторської практики.

Виходячи з цього запорукою професійного надання аудиторських послуг є налагоджений процес формування документації з аудиту, наявність якої, з одного боку, дає змогу аудитору у разі необхідності захистити сумлінність виконання своїх обов'язків, а з іншого - документування процедур аудиторської перевірки створює базу для контролю якості аудиторських перевірок.

У МСА 230 "Документація" вказується, що "Аудитор повинен документально оформити інформацію, яка є важливою з огляду формування аудиторських доказів на підтримку аудиторської думки, а також доказів того, що аудиторська перевірка виконувалася у відповідності з МСА" [5]. Тому перший крок до покрашення якості аудиторських послуг - розробка досконалої методики складання аудиторських робочих документів.

У Законі України "Про аудиторську діяльність" [1] навіть не згадується про порядок складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. У міжнародних аудиторських стандартах також немає положення щодо ведення аудиторських робочих документів і методика їх складання зарубіжними аудиторськими фірмами має конфіденційний характер. Тому удосконалення законодавства України у сфері фінансового контролю – це першочергове завдання аудиторської спільноти. Завданням дня розбудови ефективної системи аудиторського фінансового контролю в Україні має бути здійснення заходів щодо гармонізації нормативно-правового забезпечення із міжнародними та європейськими стандартами.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.12.1994 р. №334/94 (із змінами) // http//www.rada.kiev.ua.

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1997 р. №996 // http//www.rada.kiev.ua.

 3. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 №140-V// http//www.rada.kiev.ua.

 4. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг", затверджене Рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4.

 5. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року / Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Т. Ц. Шарашидзе, Л. Й. Юрківська, С. О. Куликов. – К.: – ТОВ "ІАМЦ" АУ "СТАТУС", 2006. – 1152 с.

 6. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2007. – № 18 (1295). – 111 с.

 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291 // http//www.liga.kiev.ua.

 8. Бондаренко Н. О. Аудит суб`єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.

 9. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності облік та аудит" вищих навчальних закладів. – 3-тє видання, доповнене і перероблене. – Житомир: ПП "Рута, 2006. – 512 с.

 10. Гончарук Я. А. Аудит: Видання 2-ге, перероблене та доповнене / Я. А. Гончарук, В. С. Рудницький. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 292 с.

 11. Мултановська Т. Аудит у схемах і таблицях / Т. Мултановська, М. Горяєва; Ред. Я. Кавторєва. – Харків: Фактор, 2009. – 336 с.

 12. Понікаров В. Д. Аудит: Навчальний посібник / В. Д. Понікаров, Т. М. Сєріков. – Харків: ВД "Інжек", 2006. – 224 с.

 13. Усач Б. Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 4-те видання, виправлене і доповнене. – Київ: Знання, 2007. – 231 с.

 14. Усач Б. Ф. Організація та методика аудиту: Підручник / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – Київ: Знання, 2006. – 295 с.

 15. Лісіна В. Документування аудиту як складового елементу системи контролю якості аудиторських послуг // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №9. – С. 40 - 44.

 16. Петрик О. Оцінка суттєвості помилок, виявлених у процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №3. – С. 52 – 62.

 17. Садовников О. А. Шляхи вдосконалення організації і методики аудиту доходів за видами діяльності // Аудитор України. – 2008. - №21. – С. 29 - 32.

 18. Харламова Г. Документування аудиту за МСА // Аудитор України. – 2004. - №6 (46). – С. 21 – 24.

 19. Харламова Г. Документування аудиту за МСА. Планування аудиту // Аудитор України. – 2004. - №8. – с. 21-25.

 20. Яковишина Н. Організаційно-методичні аспекти аудиту продажу й отримання виручки // Економіст. – 2001. - № 3. – С. 54 – 56.


 
 

Цікаве

Загрузка...