WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

2965,7

2044,4

106,86

Норма прибутку

30,43

27,43

36,15

50,1

30,53

100,33

Рівень рентабельності, %

12,9

7,1

7,8

7,1

4,5

-

За цей період на 179,7 % збільшилась виручка від реалізації, що склало за останній рік 46 млн. 808,4 тис.грн., прибуток від реалізації збільшився лише на 6,86 % тому, що суттєво збільшувалася по роках собівартість продукції (загалом збільшення склало 202,01 % в порівнянні до 2002 р.). Визначальним критерієм збільшення собівартості є збільшення закупівельних цін на сировину (молоко), що відбувалося впродовж цього періоду. Загалом по динаміці показника „норма прибутку" та „рівень рентабельності" ( рівень рентабельності знизився у 3 рази, а норма прибутку суттєво не змінилась) можна зробити висновок, що ефективність цього виробництва можна збільшувати, прямуючи до більш високих показників.

III. Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу

Основною метою аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є перевірка дотримання нормативно-правових актів, використання капіталу, правильності ведення бухгалтерського обліку. Основними завданнями аудиту статутного та резервного капіталу, є:

• перевірка правильності формування і використання коштів статутного та резервного капіталу;

• оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку капіталу;

• оцінка повноти і правильності відображення в обліку і звітності господарських операцій з формування та використання статутного та резервного капіталу;

• перевірка дотримання законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу.

Об'єктами аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є:

♦ документи, бухгалтерський облік і оподаткування статутного та резервного капіталу;

♦ статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ про облікову політику та інші розпорядчі документи;

♦ первинні документи з відображення статутного та резервного капіталу підприємства, регістри аналітичного і синтетичного обліку;

♦ бухгалтерська звітність підприємства.

Аудит статутного та резервного капіталу слід починати з перевірки установчих документів. У процесі перевірки підлягають вивченню статут підприємства, який повинен бути затверджений у законодавчому порядку, установчий договір підприємства, порядок формування статутного капіталу і порядок оцінки та здійснення внесків до статутного капіталу підприємства.

При перевірці установчих документів аудитору необхідно перевірити:

• наявність та відповідність складання установчих документів чинному законодавству;

• повноту та своєчасність формування статутного капіталу;

• правильність формування статутного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу);

• правильність відображення в обліку формування статутного капіталу;

• у випадку зміни розміру статутного капіталу необхідно визначити доцільність та обґрунтованість таких змін;

• встановлення законності видів діяльності, що ними займається підприємство.

Для більш повного визначення об'єктів аудиту статутного та резервного капіталу розглянемо таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Об'єкт аудиту статутного та резервного капіталу

Показники

Форми бухгалтерської звітності, в яких наведено рахунок, який перевіряється

Назва рахунку

Номер рахунку

Форма № 1

Форма № 4

Номер рядка

Номер графи

Номер рядка

Номер рядка

40

Статутний капітал

300

3,4

010

3

43

Резервний

340

3,4

010

7

Джерелами інформації для аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є: установчі та статутні документи, накази про облікову політику підприємства, журнали-ордери № 8 с.-г., 10/1 с.-г., 10/2 с.-г., 12 с.-г., 13 с.-г., 15 с.-г., відомості аналітичного обліку розрахунків 8.1 с.-г., Головна книга, бухгалтерська, податкова та статистична звітність, накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей ; типові уніфіковані форми: Форма №1, Форма №4, Форма №5, А також нормативні положення та акти:

 • П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал";

 • П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції";

 • Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 р. № 1698;

 • Перелік органів ліцензування;

 • Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 року № 784-XIV;

 • Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201-ХII;

 • Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";

 • Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2002 р. № 419;

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

 • Наказ МФУ від 29 листопада 2000 р. № 302 "Про Примітки до річної

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, зі

 • Цивільний кодекс України, зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 року, №98О-У

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. №436-IV.

Таблиця 3.2

Облікові регістри при журнально-ордерній формі обліку.

Рахунок бухгалтерського обліку

Регістри журнально-ордерної форми, в яких відображені операції по:

Дебету рахунку

Кредиту рахунку

Сальдо

40

ЖО №9

ЖО №9

Кредитове

ЖО №3

ЖО №13

ЖО №8

43

ЖО №9

ЖО №9

Кредитове

ЖО №13

Обліковими регістрами, що використовуються для відображення господарських операцій з статутним та резервним капіталом при журнально-ордерній формі обліку вказані в таблиці 3.2.

Програма аудиту

Організація, що перевіряється _____ВАТ "ММКК"_

Період аудиту ______________10_______

Кількість людино-годин ______________400________

Керівник аудиторської групи ___Компанієць Є.О.___

Склад аудиторської групи _______________5_______

Запланований аудиторський ризик _______2,7%____

Запланований рівень суттєвості ________3669,26___

Керівник аудиторської організації __________________

Керівник аудиторської групи ________________________

Таблиця 3.3

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

Стадії перевірки, робочі документи

1

2

3

Аудит статутного капіталу

1.

Вивчення установчих документів:

визначення виду власності;

якими видами діяльності дозволено займатися; зміни та доповнення до установчих документів;

вивчення протоколів зборів учасників, акціонерів, наказів керівників та встановлення недозволених операцій із капіталом;

порядок розподілу прибутку за статутом та рішеннями зборів акціонерів.

Статут, установчий договір

2.

Перевірка розміру статутного фонду заявленого та сплаченого, його відповідності встановленому законом мінімуму.

Статут,

Закон України "Про підприємства"

3.

Перевірка складу та структури статутного фонду: кількість та вид акцій, номінальна вартість; склад засновників;

складання переліку власників, які володіють більш ніж 5% статутного фонду;

акціонер, який володіє контрольним пакетом; фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) акціонерного товариства відносно їх спроможності робити внески до статутного фонду.

ЗУ "Про цінні папери та депозитарну систему України",

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

4.

Перевірка дотримання термінів відкритої передплати на акції та строків сплати у разі випуску цінних паперів у період перевірки.

ЗУ "Про цінні папери та депозитарну систему України",

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

5.

Перевірка дотримання правил та вимог додаткового випуску акцій.

ЗУ "Про цінні папери та депозитарну систему України",

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

6.

Перевірка порядку оцінки внесків до статутного фонду згідно з установчими документам.

ЗУ "Про цінні папери та депозитарну систему України",

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

7.

Визначення правильності формування та змін статутного фонду:

перевірка виконання бізнес-плану;

перевірка повноти і виду внесків учасників і засновників;

правильність відображення в обліку несплаченого капіталу;

перевірка термінів погашення заборгованості засновниками, учасниками, акціонерами.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

8.

Перевірка правильності ведення аналітичного обліку по рахунку 40 "Статутний капітал": перевірка відповідності сальдо по рахунку 40 "Статутний капітал" розміру, зафіксованому в установчих документах; вивчення супровідних документів на предмет суттєвих операцій, які впливають на сплачений капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції;

на основі протоколу зборів акціонерів установити, чи були ці операції дозволені; і перевірка відповідності записів за цими операціями П(с)БО;

визначення кількості випущених та анульованих акцій і порівняння їх із книгою реєстрації власників акцій;

перевірка дотримання строків відкритої передплати на акції та термінів сплати у разі випуску цінних паперів на період перевірки;

перевірка дотримання порядку переходу та реалізації права власності на акції.

Виписки банків, інвентарні картки, акти приймання-передачі.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...