WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит витрат діяльності - Курсова робота

Аудит витрат діяльності - Курсова робота

Перевiрка правильностi й документального оформлення браку у виробництвi й правомiрнiсть списания втрат вiд браку.

Перевiрка правильностi оцiнки i списання зворотних вiдходiв, супутньої продукції.

Перевiрка правомiрностi вiднесення витрат до загально-виробничих та їх розподiлу.

Перевiрка правильностi списания нерозподiлених загальновиробничих витрат.

Перевiрка правильностi облiку напiвфабрикатiв власного виробництва.

Перевiрка списання витрат вiд браку, документальне оформлення браку

Перевiрка результатiв проведения iнвентаризацiї незавершеного виробниц-. тва та i вiдображення в бухгалтерському облiку.

Перевiрка правильностi оприбуткування готової продукцiї в натуральних показниках.

Перевiрка правильностi розподiлу витрат мiж готовою продукцiєю та незавершеним виробництвом.

Перевiрка правильностi ведення облiку витрат допомiжних виробництв.

Перевiрка вiдповiдностi нормативним документам:

розподiлу непрямих витрат мiж окремими об'єктами облiку витрат;

розподiлу виробничої собiвартостi мiж окремими видами продукції;

розподiлу витрат, якi становлять виробничу собiвартiсть (крiм вартостi сировини) мiж витратами на переробку власної та давальницької сировини.

Перевiрка показника "Нормальна потужність" та обґрунтування вибору одиницi нормальної "потужності потужності "

Перевiрка порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат.

Проведення арифметичного контролю показникiв собiвартостi за даними зведеного облiку.

Формування пакета документiв, якi передаються iншим аудиторам для подальшого аналiзу й обробки.

Складання аудиторського звiту i подання його спiльно з робочою документацiєю керiвнику групи.

При проведеннi перевiрки витрат на виробництво продукцi (робiт, послуг) аудитору необхiдно пам'ятати, що iнформацiя, яку надає роздiл и "Елементи операцiйних витрат" звiту за формою 2 "Звiт про фiнансовi результати", i iнформацiя про витрати виробництва за рахунком 23 "Основне виробництво" не є тотожними.

Встановивши кiлькiсть виробництв у суб'єкта господарювання, необхiдно перевiрити, чи ведеться аналiтичний облiк за видами виробництв, за пiдроздiлами й центрами витрат та чи вiдповiдають залишки й обороти синтетичного облiку вiдгiовiдним сумам за аналiтичними рахунками. .

4. Оцінка системи внутрішнього контролю

Для прийняття рішення про метод організації аудиторської перевірки витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції аудитору необхідно провести тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку і встановити, чи:

визначаються в наказі про облікову політику витрати, що списуються на виробництво, у відповідності з П (с) БО;

не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;

дотримуються на підприємстві вимог, встановлених наказом про облікову політику.

При перевірці й оцінці внутрішнього контролю витрат діяльності застосовують тест, в якому розглядаються такі питання:

чи були у звітному періоді зміни у технології виробництва продукції та зміні в її номенклатурі на підприємстві?

чи були у звітному періоді зміни щодо віднесення витрат на виробництво?

чи були у звітному періоді зміни у питаннях обліку незавершеного виробництва?

чи були у звітному періоді зміни у класифікації витрат на прямі і непрямі?

Чи розглядалися керуючими та контролюючими органами питання понаднормативних виробничих витратах, невиробничих витрат, зниження собiвартостi продукції?

Чи вiдповiдає вiдображення на рахунку 23 "Виробництво" витратам виробництва, вимогам П (с) БО 16, iншим нормативним актам: прямих матерiальних витрат; прямих витрат на оплату працi; iнших прямих витрат; виробничих накладних витрат i втрат вiд браку продукції?

Чи були у звiтному перiодi змiни порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат?

Чи були у звiтному перiодi змiни в питаниях облiку незавершеного виробництва?

Чи ведеться аналiтичний облiк обслуговуючих виробництву розрiзi таких виробництв i господарств:

житлово-комунальнi (утримання гуртожиткiв, житлових будинкiв тощо);

науково-дослiднi та конструкторськi підроздiли;

майстернi побутового обслуговування (ательє, перукарнi);

їдальнi, буфети, магазини;

будинки вiдпочинку, санаторiї, спортивнi клуби тощо;

дитячi дошкiльнi установи?

Чи ведеться аналiтичний облiк: за видами виробництва; за пiдроздiлами пдприсмства; за центрами витратами i вiдповiдальностi; за статтями витрат i групами або видами продукції?

Чи встановлено наказом про облiкову полiтику перелiк i склад змiнних та постiйних загальновиробничих витрат?

Чи вiдповiдає нормативним документам розподiл витрат, зiбраних на калькуляцiйних рахунках виробництва мiж готовою продукцiєю i незавершеним виробництвом?

Чи уточнюсться розмiр незавершеного виробництва при проведеннi iнвентаризацiй?

Застосування облiкових регiстрiв:

рекомендовані;

із застосуванням ЕОМ (програма, вiдомостi тощо).

У процесі аудиторської перевірки аудитор повинен проаналізувати також правильність використання обраних способів (варіантів) обліку випуску продукції і визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Облік готової продукції, відвантаження і реалізації ведеться на рахунках 26 "Готова продукція" і 90 "Собівартість реалізації"".

При перевірці обліку випуску і руху готової продукціїаудитор з'ясовує, як організований облік випуску готової продукції.

Уточнюється, як оцінюється готова продукція. У зв'язку з інфляцією і зміною ціну цей час використовують такі види оцінки:

1) за фактичною виробничою собівартістю (для індивідуального виробництва);

за неповною (скороченою) виробничою собівартістю, що розраховується за фактичними витратами без загальногосподарських витрат (для індивідуального й дрібносерійного виробництва);

за оптовими цінами реалізації, коли оптові ціни застосовуються як тверді облікові ціни. При цьому відхилення обліковуються на окремому аналітичному рахунку. Цей метод можна успішно застосовувати при стабільних оптових цінах;

за плановою (нормативною) виробничою собівартістю. При цьому виникає необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової або нормативної. Однак у зв'язку зі змінами цін на матеріали нормативна собівартість часто змінюється, що ускладнює переоцінку;

за вільними відпускними цінами, збільшеними на суму ПДВ;

за вільними ринковими цінами. Використовують як правило, для обліку товарів, що реалізуються через роздрібну мережу.

Поряд із перевіркою застосування відповідного варіанта оцінки необхідно звернути увагу на: правильність визначення собівартості за видами виробів або замовленнями; розрахунок відхилень фактичної собівартості від планової (нормативної); правильність бухгалтерських проводок з обліку готової продукції; правильність ведення регістрів обліку.

Аудитору необхідно перевірити облік руху готової продукції на складі. З цією метою використовують такі способи, як оперативно-бухгалтерський (сальдовий), картково-документальний, без картковий.

Необхідно уточнити наявність класифікатора з готової продукції, вартісну оцінку, правильність оформлення прибуткових і видаткових документів.

Наступним етапом є перевірка обліку відвантаження і реалізації готової продукції (робіт, послуг).

При перевірці організації обліку відвантаження і реалізації продукції необхідно встановити і перевірити:

наявність договорів на збут готової продукції і правильність їх оформлення;

правильність оформлення документів і цін, що застосовуються;

ведення рахунка 90 "Собівартість реалізації продукції"".

При аудиті операцій із відвантаження і реалізації продукції необхідно звернути увагу на облік витрат, пов'язаних зі збутом продукції. Такі витрати називаються комерційними (поза виробничими) і обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут".

5. Перевірка правильності оприбуткування продукції з виробництва

Можливі перекручення звітних показників про випуск продукції. Відомі випадки корисливої зацікавленості деяких керівників підприємства в завищенні звітів про виконання плану, коли вони отримують премії за виконання і перевиконання його за завищеними показниками. Розглянемо деякі типові випадки приписок і перекручень у звітах про випуск продукції і способи їх виявлення.

Під виглядом готових виробів до складу товарної продукції іноді вносять не закінчені виробництвом вироби, некомплектну продукцію. Подібні факти можуть бути виявлені за матеріалами інвентаризації незавершеного виробництва (випадки внесення до складу готової продукції незакінчених, некомплектних виробів, браку).


 
 

Цікаве

Загрузка...