WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит в комп’ютерному середовищі - Курсова робота

Аудит в комп’ютерному середовищі - Курсова робота

Отже, автоматизація робочого місця аудитора є основним напрямом розвитку фінансово-господарського контролю й аудиту, спрямованого на активізацію бізнесу в народному господарстві.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про достовірність бухгалтерської звітності та аналіз

фінансового стану відкритого акціонерного товариства

ВАТ "Олімп"

станом на " 01 " січня 2008 року

1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму).

Аудиторською-консультаційною фірмою "Львіваудит" (Свідоцтво АПУ про внесення до Реєстру субєктів аудиторської діяльності №0032 від 26.01. 2008р.) згідно з договором № 012 –01 від 19.05.2008р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звііту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності ВАТ "ОЛІМП" (далі – Товариство) за 2007 рік.

Аудиторська перевірка проводилась нами у період з 19.05 по 26. 05. 2008 року відповідно до всіх законодавчих актів і нормативних документів, які дійсні зараз в Україні.

Згідно з цими документами ми спланували і провели перевірку з метою зібрання достатніх доказів з метою зібрання достатніх доказів того, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих помилок. Ми перевірили цифровий матеріал, розглянули бухгалтерські принципи, що застосовувались товариством, і достовірність інформації щодо статей балансу, а також звітність в цілому, що було зафіксовано ЕОМ. Ми вважаємо, що під час аудиту зібрано достатню інформації для висновку.

1.Основні відомості про емітента:

Найменування – ВАТ "Олімп";

Код ЄДПОУ – 01268299;

Місцезнаходження – Львівська обл. М. Львів вул. Коновальця 52;

Свідоцтво про державну реєстрацію №151 видане Львівською міською радою народних депутатів 15.03.1996 року.

Статусом товариства основним видом діяльності визначено автомобільні перевезення.

Фактично у звітному році крім основного виду діяльності Товариство здійснювало також оптову торгівлю та надавало в оренду приміщення.

2. Стан Бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді базувався на принципах єдиної журнально-ордерної форми. Всі поточні розрахунки проводились із застосуванням ЕОМ.

В Товаристві автоматизовані такі ділянки обліку :

- облік розрахунків по оплаті праці;

- облік паливно – мастильних матеріалів;

- обробка шляхових листів

Крім цього з 01.08.2007рокупроводиться впровадження програмного забезпечення "1С: Бухгалтерія".

Новий план рахунків запроваджено у Товааристві з 01.01.2007року, проте облікова політика в Товаристві формально не визначена. Не затвердженні правила документообігу та технологія обробки облікової інформації.

3.Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Станом на 31.12.2007року вартість основних засобів Товариства складає 900000 грн.. Прицьому, переоцінки окремих обєктів основних засобів на кінець звітного року не відбулось.

У звітному періоді Товариством були оприбутковані основні засоби загальною вартістю 69000 грн.. Суцільною перевіркою правильності відображення в обліку операцій по оприбуткуванню основних засобів у перевіреному періоді встановлено, що придбані протягом звітного періоду основні засоби були зараховані на баланс Товариства.

Протягом звітного року з балансу Товариства вибули 8 обєктів основних засобів на загальну суму 95 тис.грн. Нами здійснено перевірку правомірності вибуття та правильності відображення в бухгалтерському обліку вказаних обєктів основних засобів. Порушень при реалізації, порядку прийняття рішень, основних засобів та суттєвих помилок при відображення в бухгалтерському обліку операцій , повязаних із їх вибуттям нами не встановлено.

Знос основних засобів протягом 2007року нараховувався згідно норм і методів передбачених податковим законодавством.

В складі активів Товариства обліковується програмне забезпечення "1С: Бухгалтерія", яке відображене як нематеріальні активи в сумі 5000 грн.. Це програмне забезпечення відображається в балансі по вартості його придбання. Знос нематеріальних активів вираховується, виходячи із визначеного обліковим персоналом строку його придбання. Знос нематеріальних активів вираховувався виходячи із визначеного обліковим персоналом строкуу його корисного використання (5років).

Інвентаризація необоротних активів в цьому періоді не проводилась.

  1. Облік витрат виробництва та обігу.

Як зазначалось раніше, у звітному періоді Товариство здійснювало транспортні перевезення та оптову торгівлю товарно-матеріальними цінностями.

Обліковим персоналом облік витрат виробництва та обігу здійснювався на рахунках: "виробництво", "Загальновиробничі витрати", "Адміністративні витрати", "Витрати на збут". Перевіркою було охоплено 100% понесених витрат. Нами встановлено, що всі витрати підтверджуються первинними документами. Відхилень даних обліку від первинних документів не встановлено.

  1. Облік Зобовязань.

За даними балансу Товариства станом на 31.12.2007року довгострокові і поточні зобовязання складають відповідно 66 і 360 тис. грн.. При цьму до складу довгострокових зобовязань включено суму реструктуризованого боргу (111000 та суму отриманої фінансової допомоги 155000 грн.. ДО складу поточних зобовязань Товариством включено кредиторську заборгованість за товари, роботи послуги (296000грн.), зобовязання з державних авансів (4000 грн.), за розрахунки з бюджутом (33000 грн.), з позабюджетних платежів (4000 грн.), з оплати праці (20070 грн.). Всі зобовязання Товариства відображені в балансі за сумою погашення.

Для відшкодування наступних витрат Товариством Забезпечення не створювалися.

  1. Власний капітал Товариства.

Загальна величина власного капіталу Товариства на 31.12.2007року складає 940000грн. В тому числі статутний капітал Товариства складає 9000 грн., інший додатковий капітал 173000 грн. і непокриті збитки 799000 грн. величина статутного капіталу Товариства згідно балансу відповідає розміру статутного фонду. В звітному році у бухгалтерському обліку операцій, повязані із статутним капіталом не проводились. Акції власної емісії Товариством не викуплялось.

Станом на 01.01.2007року сума непокритих збитків Товариства по даних бухгалтерського обліку склала 753000 грн. По підсумках діяльності Товариства за 2007рік одержано 46000 грн. збитків. За звітний період сума непокритих збільшилась і на 31.12.2007 року їх сума складала 799000 грн.

  1. Облік фінансових результатів.

Загальні доходи від реалізації товарів та автопослуг склали за даними Звіту про фінансові результати 3405000грн.

Враховуючи те, що нарахований податок на прибутоок від звичайної діяльності складає 71000 грн. ,Товариством за 2007рік оддержано збиток в сумі 46000 грн.

Нами здійснено перевіркуу відповідності даних балансу, оборотної відомості та аналітичного обліку по виробничих запасах не підтверджуються звітними матеріалами відповідальних осіб (175000 грн.).

Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Розбіжностей між формами не встановлено.

  1. Висновок.

Проте, всі вищенаведені відхилення на нашу думку, мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища Товариства.

У звязку з цим ми вважаємо, що за винятком зазначених невідповідностей, фінансова звітність та інші облікові дані надають повну інформацію про ВАТ "Олімп" станом на 31.12.2007 року відповіднодо вимогчинного законодавства та прийнятої облікової політики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білуха М.Т. Курс аудиту :підручник-вища школа "знання"-2006р.

2. Завгородній В. Бухгалтерский учет и аудит. 2007р.

3. Рудницький В.С. Методологія організації аудиту - Тернопіль: "економічна думка" 2007р

4. ННА № 13 "Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних


 
 

Цікаве

Загрузка...