WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит в комп’ютерному середовищі - Курсова робота

Аудит в комп’ютерному середовищі - Курсова робота

Якщо аудитор не має достатніх професійних знань у галузі комп'ютерної обробки даних, він вирішує питання про доцільність використання досвіду персоналу підприємства-клієнта.

Після завершення планування необхідних процедур і вибору спеціалістів із комп'ютерної обробки даних аудитор може розпочати вивчення системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Вивчення автоматизованої системи обліку та внутрішнього контролю клієнта є одним із найважливіших етапів аудиту в середовищі ЕОД. Аудитор повинен отримати достатні знання про методику і технологію обліку, з'ясувати, які процедури внутрішнього контролю підприємства-замовника можна використати для перевірки фінансово-господарських операцій, а також вирішити, чи відповідають можливості внутрішнього контролю ЕОД вимогам щодо надійності облікових систем відповідного типу.

Якщо аудитор вважає доцільним покладатися на внутрішній контроль при проведенні аудиту, то він повинен вивчити всі види ручного і комп'ютерного контролю, які впливають на функціонування ЕОД, та переконатися, що рівень надійності внутрішнього контролю був стабільним протягом періоду, за який здійснюють перевірку.

Усі зазначені вище дії аудитор виконує у тісній співпраці з іншими спеціалістами, вдосконалюючи свої знання в галузі інформаційних технологій. У сучасній економічній науковій літературі, на наш погляд, дуже мало уваги приділено взаємному впливу, який виникає у системах "людина - комп'ютер". Помилковою видається думка, що комп'ютерні облікові й аудиторські системи здатні перебрати на себе більшість інтелектуального - навантаження, що припадає на кожного спеціаліста, який приймає рішення. Комп'ютерні системи повністю не звільняють користувачів від ручних операцій. Наприклад, працівники бухгалтерських служб, які працюють у середовищі ЕОД, виконують такі функції: забезпечення процесу збирання і введення необхідних даних у пам'ять комп'ютера, утримання в адекватному стані нормативно-довідкової частини інформаційної бази, управління процесом обробки даних, удосконалення алгоритмів і налагодження змінних параметрів програмних засобів, виконання функції поточного (оперативного) контролю і аналізу інформації, виправлення помилок у внутрішньо машинній інформаційній базі.

Розділ 2. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови

Автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ) - це людино-машинні системи, які забезпечують автоматизоване збирання і обробку інформації, необхідної для оптимізації управління в різних сферах діяльності. Щодо управління народним господарством АСОІ поділяють на державну автоматизовану систему (ДАС), галузеву автоматизовану систему управління (ГАСУ), територіальну автоматизовану систему управління (територіальну АСУ), автоматизовану систему управління підприємством (АСУП), автоматизовану систему управління технологічним процесом (АСУТП). Вдосконалення контрольно-аудиторської роботи в народному господарстві відповідно до вимог ринку певною мірою залежить від сумісності АСОІ різних рівнів і різного функціонального призначення. Технічною базою їх є комплекс технічних засобів (КТЗ), до якого належать: персональні, універсальні і малі ЕОМ, обладнання, збирання, підготовки і попередньої обробки інформації, засоби зв'язку і передавання інформації, пристрої тиражування, комплектування і остаточної обробки документів, автоматизованого видавання документів та збереження їх.

Важливу роль у погодженні функціонування різних рівнів АСОІ виконує інформаційне забезпечення. Для цього необхідна єдина система кодування і класифікації техніко-економічної інформації, яка є частиною інформаційного забезпечення АСОІ і комплексом взаємопов'язаних загальнодержавних класифікаторів техніко-економічної інформації, пристосованих для безпосередньої обробки обчислювальною технікою. Сумісність АСОІ залежить від організаційної, технічної, програмної, математичної, інформаційної і лінгвістичної сумісності.

Організаційна сумісність АСОІ полягає в спільності організаційної структури АСОІ різних рівнів і різного функціонального призначення (АСУ підприємства, АСУ галузі).

Технічна сумісність передбачає автоматичне функціонування комплексу технічних засобів АСОІ різних рівнів, включаючи обмін інформацією і можливість спільного розв'язання великомасштабних завдань (контроль виконання державних замовлень по галузі, її об'єднаннях та ін.). Програмна сумісність полягає у можливості використання програм в АСОІ різних рівнів і різного функціонального призначення. Математична сумісність — це можливість використання єдиних математичних методів, моделей і алгоритмів в АСОІ різних рівнів.

Інформаційна сумісність передбачає використання єдиних баз даних АСОІ різних рівнів (галузевої і підприємства). Лінгвістична сумісність — використання однозначності і науково-технічних і економічних термінів, а також інших засобів в АСОІ, правил формалізації природної мови, включаючи методи стискання і розгортання текстів.

Сумісність АСОІ забезпечується розробкою їх відповідно до галузевих керівних методичних матеріалів (ГКММ).

АСОІ для управління і контролю господарської діяльності об'єднання переважно створюються на базі власного інформаційно-обчислювального центру (ЮЦ) і охоплюють у складі об'єднання всі підприємства і виробничі одиниці, Там, де недоцільно створювати власний ІОЦ, АСОІ функціонують на базі відомчого (галузевого) кущового інформаційно-обчислювального центру (КІОЦ) або інформаційно-обчислювальних центрів системи Держкомстату України, а також обчислювальних центрів колективного користування. Основою технічної бази АСОІ є обчислювальні системи.

Обчислювальна система — це сукупність взаємопов'язаних і погоджено діючих обчислювальних машин, об'єднаних математичним забезпеченням і технічними засобами, призначеними для автоматизації процесу приймання вхідної інформації від її джерел, обробки і видавання результативної інформації користувачам.

Обчислювальна система складається з вхідного і вихідного трактів, спеціалізованої обчислювальної техніки.

Вхідний і вихідний тракти — це сукупність однотипних пристроїв, відповідно приймання і видавання інформації, об'єднаних у самостійні блоки.

Обчислювальні системи належать до категорії складних систем: Найбільш прогресивним методом, який застосовується при створенні складних економічних систем, є системний підхід. Суть його полягає в тому, що кожний досліджуваний об'єкт розглядають у зв'язку з іншими об'єктами єдиної системи, виходячи із функціональних взаємозв'язків вхідних і вихідних характеристик системи, використання математичного апарату дослідження з кількісним вираженням окремих параметрів і властивостей об'єкта, який підлягає контролю. Характерними рисами складних систем є те, що вони не мають єдиного критерію ефективності їх або кількох рівноцінних критеріїв, один із яких можна прийняти за основний, домінуючий, залежно від призначення і характеру завдань і стану системи. Це передусім стосується системи господарської діяльності підприємства, яка е об'єктом фінансово-господарського контролю.

Автоматизовану систему обробки інформації для управління і контролю господарської діяльності подано на рис. 9.1.

При організації АСОІ для управління і контролю господарської діяльності на технічній базі ЕОМ застосовуються терміни і визначення кібернетики, знання яких необхідне економісту-контролеру для пошуку даних в АСОІ, використання їх при ревізії й аудиті господарської діяльності, а також автоматизованого виконання контрольно-аудиторського процесу.

Дані — це інформація, подана у формалізованому вигляді, який дає змогу передавати або обробляти її за допомогою технічних засобів (виконання плану державного замовлення, договорів поставки тощо).

Підсистема — частина системи, яка є сукупністю деяких відносно автономних елементів і разом з тим характеризується підпорядкованістю функціонуванню всієї системи. Так, якщо розглядати в АСОІ для управління підприємством підсистеми планування, обліку, контролю і регулювання, то всі вони підпорядковані єдиній меті — оптимізації системи господарської діяльності. Всі ці підсистеми є умовно локальними, але між собою вони перебувають у системному взаємозв'язку, що дуже важливо для фінансово-господарського контролю й аудиту, оскільки вивчають вони не лише зміст інформації зазначених систем, а й достовірність даних про господарську діяльність підприємства, які формуються АСОІ відповідно до заданих алгоритмів.


 
 

Цікаве

Загрузка...