WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит - Курсова робота

Аудит - Курсова робота

90. Особливості проведення аудиту АТ.

91. Вимоги до аудиту АТ.

Аудит АТ проводиться у відповідності з Вимогами Держ.комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки ВАТ та під-в-емітентів облігацій (крім комерц.банків, інституційних інвесторів) від 19.03.1997 року №5. Особливості аудиту АТ пов'язані із зміною форм власності і підприємницької діял-сті.

Вимоги- це програма ауд.перевірки ВАТ та підп-в –емітентів облігацій.

Документ, що узагальнює результати аудиту, повинен мати таку назву – аудиторський висновок про достовірність бух.звітності та аналіз фін.стану ВАТ (назва товариства). У вступній частині вказують: ПІБ аудитора; його повно-важення на зайняття ауд.діяльностью (номер, серія, дата сартифіката та ліцензія, виданих АПУ); місце проведння аудиту; дата складання висновку; масштаб перевірки (питання, поста-влені замовником на дослідження аудиту);

підстава для проведння аудиту (договір із замовником, дата); методичні прийоми та обсяг док-ції, вивчені аудитором (первинні документи, регістри бух.обліку, Б і фінансова звітність, способи перевірки – вибірково, суцільно).

Окремо структурою висновку аудитора передбачена характеристика замовника зокрема:

1)код ЄДРПОУ;

2)організаційно – правова форма емітента;

3)номер свідоцтва про держ.реєстрацію, дата його видачі;

4)юридична адреса та місцезнаходження;

5)телеф.звязок

6)розрахунковийь рахунок, МФО, назва банку;

7)основні види діяльності;

8)кількість акціонерів та власників облігацій;

9)чисельність працівників.

Тут же приводится місцезнаходження, телефон незалежного реєстратора, а також дипозитарію і торгівця ЦП, з якими укладено договори.

Комплексний аудит ВАТ розпочинається з дослідження статутного фонду (капіталу). За даними статуту, заснов-ницьких док-тів, б/о та Бал, застосовуючи документальні методичні прийоми, аудитор визначає розмір СФ заявлений та сплачений, його склад і структуру (кіл-сть і види акцій, номінальна вартість), складає перелік власників, які володіють більше ніж 5 % СФ. Згідно з Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом Укр наявності контрольного пакета акцій аудит досліджує статус цього акціонера. Аудитом досліджується додержання термінів відкритої передплати акцій та терменів оплати у разі випуску ЦП на період перевірки, а також додерження правил та вимог випуску акцій згідно з ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу". При цьому вивчається дотримання умов і порядку оцінки вкладів у ста.фонд згідно із засновницькими документами. Для вкладів, внесених у мат.формі, аудитор має вести їх перелік, зазначити дату випуску, залишкову вартість, розмір зносу, а також інвентарний нломер. Для НА – перелік, вартість та термін використання. Порядок формування та зміни стат.фонду аудитор перевіряє відповідно до вимог ЗУ "Про госп.товариства".

За данними аналіт.обліку до рах. "Стат.фонд" аудитор переві-ряє своєчасність і достовірність записів про зміни прав влас-ності у разі ведення реєстру власників ЦП на під-ві. Досліджується викуп акцій власної емісії та їх подальше використання, емісійний доход, облік і використання його.

Превірка обліку ОЗ, НМА та їх зносу (амортизація) проводи-ться за даними б/о на відповідних рахунках.

Перевірка включає:

1)наявність власних та орендов. ОЗ, достовірність їх оцінки;

2)відповідність анал. і синтет. обліку ОЗ чинному закон-ву;

3)правил. відображення в обліку та звітності рез-тів індексації ОЗ, їх надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, ремонту ОЗ, інвентаризації.

При аудиті НМА визначають їх склад, достовірність та повно-ту їх оцінки, правильність відображання в обліку надходжень, зносу (амортизації), реалізації та ін.вибуття.

Одночасно аудитор перевіряє правильність відображення в обліку сум ПДВ.

Облік фінансових вкладень – аудитор перевіряє: їх склад та структуру; формування баланс. вар-сті придбаних ЦП, визна-чає витрати на їх придбання; джерела придбання ЦП і відоб-раження в обліку коштів,використаних на фін.вкладення;

правильність зберігання ЦП; оплату послуг депозитаріїв;

наявність депозитарного договору; правильність документ. оформлення і відображення в обліку операцій з ЦП;

достовірність визначення і відображення в обліку фін.рез-тів від реалізації ЦП; повноту сплати держ.мита за операції з ЦП.

Облік ТМЦ – в процесі контролю аудитор має визначити:

1)доцільність методів оцінки цінностей та забезпечення незмінності застосування їх упродовж звітного року;

2)відповідність обліку ТМЦ чинному законодавству;

3)правильність відображення сум ПДВ, сплачених постачальникам;4)правильність відображення в облліку і звітності дооцінки та уцінки залишків матеріальних запасів;

5)надходження, нарахуванн зносу, використання, реалізація та вибуття МШП.

Облік витрат виробництва та обігу – аудитор перевіряє в частині відповідності ведення обліку витрат на вир-во до ви-мог чинного закон-ва, застосування закон-ва з оподаткування (відображення в обліку валових витрат і валових доходів, ведення податкового обліку), визначення с/в, оцінки залишків незавершеного виробництва, склад витрат майбутніх періодів

та правильність їх списання на витрати виробництва.

Облік коштів і розрахунків - аудитор перевіряє дотримання чинного закон-ва при веденні обліку таких операцій: касових, контроль залишків грошей у касі, дотримання нормативів касової готівки; облік коштів на розрах., валютному, та ін.рахунках у банку; реальність дебет. заборг-сті і КЗ, дотримання строків позивної давності; розрахунків по з/п; розрахунки з підзвітними особами, бюджетом, позабюджет-ними фондами і с/с; розрахунки з засновниками та участниками.

Особлива увага звертається на відповідність ЧЗ обліку позикових коштів, фондів та їх використання, реалізації продукції стану БО і звітності, аналіз фін.стану.

Стан б/о і звітності – аудитор вивчає: форму ведення б/о; від-повідність б/о і звіт-сті закон-ву та нормат.актам; мат-ли річної інвентаризації ОЗ, ТМЦ, немат.активів, грош.коштів і док-тів- відображення їх рез-тів у балансі фін.звіт-сті.

Висновок – аудитор складає згідно з Нормативом №26.

Джерелами визначення показників фін.стану є: Б ф. 1, звіт про фін.результати ф.2, відомості стат.органів, дані оперативного обліку емітента, додаткова інформація, ін.форми звіт-сті.

Перетворення держ.підп-в у АТ є обєктом особливої уваги аудиту, який провадиться на замовлення власника.

Після держ.реєстрації підп-ва його стат.капітал у сумі вкладів учасників, передбачених стат.док-ми, відобр-ся за кредитом рахунка "Статуний капітал" та Дт рах. "Неоплачений капітал". Фактичне надходження вкладів засновників проводиться за кредитом рах. "Неоплачений капітал" у кореспонденції з рахунками коштів та мат.цінностей. Стат. капітал оголошений під час реєстрації АТ, має бути сплачений повістю протягом одного року. Аудитор також повинен перевірити нарахування дивідендів, облік облігацій, правильність нарахування амортизації, зносу ОЗ та нематер.активів.

92.Особливості проведення аудиту спільних підприємств(СП).

Створення спільних підприємств регулюється Законом України "Про іноземні інвестиції", а також іншими законодавчими актами щодо підприємницької діяльності. Завданням аудиту є перевірка додержання закон-тва та нормативних документів з питань фін.-господ. діяльності СП, виходячи з особливостей цієї діяльності. Фін-господ. діяльність СП підлягає аудит. перевірці за угодою з керівниками цих підприємств.

Аудитор насамперед перевіряє правомірність діяльності СП, тобто відповідність її статутним документам, та реєстрацію його місцевою державною адміністрацією або іншим уповноваженим на це органом. Підп-во з іноз. інвестиціями може здійс-ти будь-які види діял-сті, що відповідають цілям, передбаченим у статуті товар-ва, може створювати дочірні підп-ва з правами юрид.особи, а також філії та представництва на територ.Укр з додержанням вимог закон-ва.

Аудит має перевірити пільги та гарантії, що надаються підп-ву з іноз. інвестиціями, зокрема наявність у нього встановленої норми іноземного капіталу у стат. фонді під-ва, що стало засновником дочірнього підприємства.

Б/о і звітність підпр-ва з іноз. інвестиціями в Україні здійс-ся за правилами, встановленими нормативними док-ми Укр. Разом з тим такі підп-ва мають право додатково запроваджувати б/о і звітність за правилами, чинними у країні іноземного інвестора. Окремій перевірці аудитом підлягає інтелектуальна власність працівників підп-ва, які є авторами. Аудит визначає додержання прав інтелектуальної власності та ефективності використання її підп-вом.

При ауд. перевірці операцій господ. діяльності СП необхідно звертати увагу на особливості відображення їх у б/о і звітності. Так, величина стат.фонду СП визначається статутними документами при його створенні і є незмінною до того часу, поки не будуть внесені засновниками зміни до статуту підп-ва. Аудит визначає додер-жання цього порядку в б/о СП.

Відображення у б/о капітальних вкладень на спільних підприємствах має особливості, які необхідно враховувати під час проведення аудиту. Капіт. вкладення СП – інвестиції, спрямо-вані на створення і відновлення осн.фондів, які здійс-ся в основному за рахунок коштів інвесторів із недержавних джерел фінансування. Фінан-ня капіт. будівництва за рахунок іноз.інвестицій регулюється ЗУ "Про режим іноз.інвестування".

Застосовуються при цьому методичні прийоми: камеральні перевірки проектно-кошторисної документації, екон. аналізу, екон-матем. методів та ін. Аудит має визначити ефективність використання капітальних вкладень, тривалість їх окупності та розподілу прав і обов'язків між учасниками підприємства.

Під час проведення аудиту необхідно враховувати особливості відображення у б/о СП операцій щодо реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Особливе значення це має при визначенні прибутку спільного підприємства. Реалізованою пр-цією СП вважають відвантажену, розрахункові док-ти за яку предявлені покупцю (замовнику). Розрахункові док-ти вважають предявленими покупцю з моменту подання їх в установи банку, якщо розрахунки здійс-ся через установи банків, або передавання їх цьому покупцю способом передба-ченим договором, коли розрахунки здійс-ся без участі установ банків.

СП мають особливості у б/о фінансових вкладень (інвестицій у прибуткові активи — цінні папери) інших підприємств, участі у капіталі зарубіжних підприємств, учасниками яких вони є. При аудиті аналізують дані рахунку "Фінансові вкладення", анал. облік на якому ведеться за видами фін. вкладень і об'єктами, за якими здійснено ці вкладення підприємцями — продавцями ЦП.

Аудит окремо досліджує операції на валютних рахунках СП. При цьому слід звернути увагу, що записи в БО на валютних рахунках СП, а також за їхніми операціями в іноз. валюті здійснюються у валюті України у сумах, визначених перерахун-ком іноз. валюти за курсом НБУ, що діє на дату виписування розрахунково-грошових документів. Курсові різниці з операцій в іноземній валюті відносять на рахунок "Прибутки і збитки".

Утворення, використання й облік резервів із сумнівних боргів СП вивчаються аудитом при дослідженні фінансового стану.

Ауд. перевірка фін-господ. діял-сті СП дає змогу врахувати особливості використання спільного капіталу, визначити суму прибутку та його розподілення між учасниками.

93 Задачі аудиту інвестиційної д-ті(ІД) і капіталовкладень(КВ).

Задачі:

-досліджувати конфліктні ситуації при виконанні операцій по ІД(напр.випадки порушення законодавства при фінансуванні обєктів інвестицій,зловживання при використанні векселів і облігацій в інвестиціях та ін.)

-сприяти раціональному використанні майнових та інших цінностей при створені ОЗ та реалізації програм відновлення ОЗ шляхом здійсненя КВ

-дослідження дотримання порядку державної реєстрації інвестицій

-вивчення джерел інвестиційних коштів(власні фін.ресурси інвестора, залучені шляхом випуску акцій, облігацій, запозичені банківські кредити)

-дослідження напрямків використання інвестиц коштів та обєктів ІД(майна,оборотних засобів,ЦП,науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей).

Тобто, гол. задачі полягають у визначенні доцільності вкла-дення інвестицій, обгрунтованості використання коштів та ефективності розвитку техн. прогресу.

Інвестиції- довгострокові вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в обєкти підприємницької діял-сті, в рез-ті якої утворюється прибуток або досягається соц.ефект.

Інвест.діял-сть –це сукупність практичних дій громадян, юрид.осіб і держави з реал-ції інвестицій. Інвест.діял-сть ре-гулюється ЗУ "Про інвестиційну діял-сть", "Про іноземні інвестиції"

Осн.напрямком інвест.діял-сті є вкладення майнових та інтелектуальних цінностей у капіт.вкладення і впровадження нової техніки.

Капіт. вкладення – це цілеспрямована система планового відновлення і розвитку матер-техн бази підп-ва відповідно до її участі в процесі розширеного відтворення.

Завданнями аудиту кап.вкладень є реконструкція і заміна спрацьованого або застарілого обладнання та ін. обєктів осн.засобів, будівництво нових і розширення діючих підп-в.


 
 

Цікаве

Загрузка...