WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

3) Закон України про держстатистику. Закон України від 17.09.92 N 2614 з урахуванням змін, внесених законом від 13.07.00 N 1922 (нова редакція).

Дійсний Закон регулює правові відносини в сфері держ. статзвітності, визначає прав та функції органів статистики, організаційні основи здіснення держ. статистичної діяльності.

Ст.10... Здійснення і ведення єдиного держ. реєстру підприємств і організацій України... забезпечується органами статистики.

В СВК "Переможець" нормативно-правова база достатня для здійснення підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Дослідження теми дипломної роботи дали можливість встановити, що стан господарської діяльності СВК "Переможець" знаходиться на задовільному рівні. Про це свідчать основні показники діяльності підприємства. Тому можна зробити такі висновки:

1. Загальна земельна площа в господарстві становить 3344,1га, вона збільшилась за рахунок того, що частина земель надійшла у вигляді земельних паїв від членів цього господарства, які отримали у власність земельні паї в результаті розпаювання земель колективного сільськогосподарського підприємства "Переможець". Вихід валової продукції за період з 2001 року по 2003 рік збільшився на 17.2%. Середньорічна кількість працівників за цей же період зменшилась, які в 2003 році склали 382 особи. Рівень фондовіддачі за три роки збільшився на 30%, при зменшенні фондоємкості виробничих процесів, що свідчить про більш повне використання наявних фондів господарства і залучення більш раціональних технологій виробництва.

2. СВК "Переможець" вважається прибутковим. Прибуток склав в 2003 році 616.5 тис. грн., що в порівнянні з 2001 роком 62 тис. грн. Господарство має зерно-овочевий напрямок з розвиненим тваринництвом.

3. В даному господарстві застосовують журнально-ордерну форму обліку. Облік витрат на виробництво овочів ведуть на активному субрахунку 231. По дебету облічують збирання витрат, а по кредиту вироблену продукцію. Аналітичний облік витрат і виходу овочів ведуть у Виробничому звіті в розрізі статей витрат. Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері №10.3 с. - г., записи в ньому робляться щомісяця на основі Виробничого звіту.

4. При обчисленні собівартості овочів в господарстві не враховується собівартість побічної продукції, а обчислюється собівартість лише самих коренеплодів.

В даній дипломній роботі проведений аналіз ефективності виробництва овочів, виявлені фактичні витрати виробництва, проведений аналіз собівартості виробленої продукції та запропоновані шляхи її зниженням, на основі чого можна зробити наступні висновки:

- валовий збір має тенденцію до зниження з кожним роком за рахунок зменшення площі і урожайності, собівартість збільшується за рахунок збільшення затрат на 1га. В зв'язку з тим, що наша собівартість збільшується рівень рентабельності зменшується, що негативно впливає на прибуток господарства.

В цілому функціонування господарства та його робота відповідає основам законодавства, але є певні недоліки, які необхідно усунути:

через недостатню кількість коштів господарство не спроможне поновити техніку для виробництва овочів,

порушуються строки проведення посівів і збирання культури, в зв'язку з цим господарство несе великі витрати та погіршуються якісні характеристики сировини;

не раціонально використовується в господарстві земельні, трудові, матеріальні ресурси, за рахунок й чого йдуть перевитрати коштів,

порушуються строки складання документообігу,

не вчасно заповнюються і подаються до бухгалтерії первинні документи.

Тому необхідно внести такі пропозиції в цілому по господарству:

запровадити автоматизовані інформаційні системи, які сприятимуть обгрунтованому регулюванню витрат у виробничій і комерційній діяльності підприємства,

посилити контроль за організацією праці в господарстві,

для зменшення витрат при виробництві овочів необхідно поновити техніку, впровадити у виробництво нові прогресивні технології вирощування овочів, удосконалити структуру посівних площ для досягнення вищих урожаїв,

необхідно розвивати альтернативні форми господарювання і конкуренцію у сфері овочівництва,

забезпечити типовими формами бухгалтерію підприємства,

встановити контроль за правильним списанням витрат по структурі собівартості продукції.

Надавши комплекс організаційних, економічних, агротехнічних і технологічних міроприємств дане господарство має можливість підвищити виробництво овочів і на цій основі підвищити рівень його ефективності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": зі змінами та доповненнями // Баланс. - 2001. - №1. - с.5.

 2. Типове положення по плануванню, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.96 №452 // Економіка АПК. - 1996. - №5. - с.70-92: Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - №6. - с.21-45.

 3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: 4е изд., перераб. и доп. - Минск: ООО"Новое знание", 2000. - 688с.

 4. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.

 5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. –5е вид., доп. і переробл. – К.: А.С.К., 2000. - 784с.

 6. Бурик А.Ф., Вернюк Н.О. Економічні взаємовідносини в овочевого підкомплексі Херсонщини // Економіка АПК. - 2001. - №2. - с.58-65.

 7. Валінкевич Н.В. Удосконалення управління розвитком овочевого виробництва // Економіка АПК. - 2000. - №1. - с.39-43.

 8. Варченко О.М. Сучасний стан та перспективи вирощування овочів відкритого ґрунту в Україні // Економіка АПК. - 2001. - №4. - с.62-65.

 9. Дудкин В.М., Свиридов В. И и др. Рациональные размери производства – условие доходности и стабильности // Овощеводство. - 1998. - №1. - с.8.

 10. Довганчик Г.В. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності переробки овочів відкритого ґрунту // Вісник аграрної науки. - 2000. - №11. - с.72-73.

 11. Завадський Й. С., Мринська Т.С. Методологічні підходи до аналізу ефективності виробництва у овочевому підкомплексі України // Економіка АПК. - 1996. - №9. - с.31-35.

 12. Імас Є. Економічні проблеми виробництва сільськогосподарської продукції в України // Економіка України. - 1999. - №8. - с.48-54.

 13. Імас Є. Економічна ефективність сучасних технологій у виробництві овочевої продукції України // Агроінком. - 1999. - №8-9. - с.23-25.

 14. Імас Є. Основні напрямки відродження виробництва овочів в Україні // Економіка АПК. - 1999. - №1. - с.97.

 15. Коміренко В. Документальне оформлення надходження від урожаю продкуції рослинництва // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №63. - с.4-7.

 16. Каричковський В.Д. Розрахунок собівартості продукції рослинництва за нормативними показниками // економіка АПК. - 2001. - №6. - с.96-98.

 17. Лисенко Н.О. Шляхи відновлення буряківничої галузі // Економіка АПК. - 2001. - №6. - с.71-74.

 18. Мосаковський В.Б. Удосконалення обліку та контролю витрат в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 1998. - №3. - с.42-46.

 19. Огійчук М. і ін. Облік виробництва рослинницької продукції на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - №11. - с.32-36.

 20. Плєшонкова Л. Бухгалтерський облік витрат на виготовлення продукції із застосуванням журнала-ордера №10 // Баланс. - 2000. - №16. - с.29-34.

 21. Погріщук Б.В. Підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту // Економіка АПК. - 1999. - №4. - с.68-71.

 22. Поплавський В.Г. Овочепродуктивний підкомплекс: стан, проблеми, перспективи // Вісник аграрної науки. - 1999. - №8. - с.72-77.

 23. Семенда Д.К. Відновимо овочеву галузь // Економіка АПК. - 2000. - №3. - с.32-36.

 24. Солтинський О.М. Ефективність вирощування овочів відкритого ґрунту в Автономній Республіці Крим // Економіка АПК. - 2001. - №4. - с.69-72.

 25. Солтинський О.М. Трудомісткість як факторна ознака економічної ефективності овочівництва // Подільська держ. агро-технічна академія.: зб. наук. праць, 2000. - Вин 8. - с.306-308.

 26. Сінченко В.М. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту // Економіка АПК. - 2000. - №2. - с.55-59.

 27. Сушков М.Д. Проблеми инфраструктури овощеводства // Сахар. - 2001. - №1. - с.7-8.

 28. Толмачев А.В. Повышение эффективности овощепродуктового подкомплекса АПК // Достижения науки и техники. - 2000. - №7. - с.16-17.

 29. Толмачев А., Скороходова В. Условия повышения качества продукции в овощепродуктовом производстве // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2000. - №3. - с.5-13.

 30. Ярчук М.М. Основні напрями відновлення і розвитку виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні // Економіка АПК. - 2001. - №7. - с.3-7.

 31. Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 5 квітня (№31). - с.5-13.

 32. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №25. - с.4-10.

 33. Бухгалтерський облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №89. - с.16-19.

 34. Бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції рослинництва // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - 16 січня (№4). - с.56-63.

 35. Солодка арифметика, або чи стане український цукор конкурентоспроможним // Пропозиція. - 2002. - №11. - с.110-111.

 36. Які культури вигідніше вирощувати? // Пропозиція. - 2000. - №5. - с.33-34.

 37. Собівартість виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні та її конкурентів // Агрокомпас. - 1999. - №4. - с.26-29.

 38. Шемавньов В. І., Лазарева О.М., Грекова Н.В., Олексюк О.М., Любович О.А. Овочівництво: Навчальний посібник/ Під ред. Професора В.І. Шемавньова. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2001. – 392 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...