WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Негативним фактором є збільшення рентабельності на 31,87% у 2007р порівнянно з 2006р., та зменьшення на 30,59% – у 2008р. Середньорічна вартість оборотних активів за період, що аналізується має тенденцію до збільшення – у 2007р. на 32,18%, у 2008р. на 15,60%. У 2007р. порівнянно з 2006р. спостерігається зменшення середньорічної вартісті оборотних активів на 479 тис. грн., що складає 0,88%, у 2008р. відбулося збільшення показника на 51,91%. Протягом періоду, що аналізується ФОП збільшився, що пов'язане з зростанням заробітної плати, та збільшенням чисельності працюючих.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2008 році досягла 2123 чоловік, в тому числі 676 жінок. Порівняно з 2007 роком середньооблікова чисельність штатних працівників збільшилась на 13 осіб, а якщо порівнювати 2006 рік з 2007 роком, то на 25 чоловік за рахунок збільшення обсягів робіт по природному газу і ремонтних майстерні.

За період що аналізується спостерігається зменьшення показника фондовіддачі на 0,36, тобто 0,75% – у 2007р., та збільшився на 0,22, тобто 20,37% у 2008р., що свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Продуктивність праці у 2007р. зменьшилась на 0,71 тис. грн. на одну особу, що складає 0,99%, у 2008р. спостерігалось збільшення продуктивності праці на 26,24 тис. грн. на одну особу, тобто 37,51%, що позитивно характеризує діяльність персоналу.

В цілому можна зазначити, до діяльність підприємства за аналізуємий період значно погіршилась.

2.3 Методика проведення аналізу основних засобів на ВАТ „Черкасигаз"

Одним iз найважливiших факторiв збiльшення обсягу споживання природним газом на ВАТ „Черкасигаз" є забезпеченiсть їх основними засобами в необхiднiй кiлькостi та асортиментi і повнiше й ефективнiше використання їх.

Завдання аналізу на ВАТ „Черкасигаз" є:

  • визначити забезпеченiсть пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв основними засобами і рiвень використання їх за узагальнюючими й окремими показниками;

  • розрахувати вплив використання основних засобiв на обсяг виробництва продукцiї та iншi показники;

  • вивчити ступiнь використання виробничої потужностi пiдприємства й обладнання;

  • виявити резерви пiдвищення iнтенсивностi й ефективностi використання основних засобiв.

Джерела даних для аналiзу: бiзнес-план пiдприємства, план технічного розвитку, форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати", форма 5 "Примiтки до рiчно фiнансової звiтностi", роздiл 2 "Основнi засоби", форма № 11–ОЗ „Звіт про наявнiсть і рух основних засобiв, амортизацiю (знос)", форма № 2-кб (потужностi) "Звiт про введення в дiю основних фондiв, будiвель, споруд та потужностей", данi про переоцiнку основних засобiв, iнвентарнi картки облiку основних засобiв, проектнокошторисна, технiчна документацiя тощо.

Аналiз зазвичай починається з вивчення наявностi основних засобiв, їхньої динамiки та структури. Основнi засоби пiдприємства подiляються на промислово-виробничi і непромисловi, а також на засоби невиробничого призначення. Виробничу потужнiсть пiдприємства визначають промислово- виробничi засоби. Крiм того, прийнято видiляти активну частину (робочi машини й обладнання) і пасивну частину основних засобiв, а також окремi пiдгрупи вiдповiдно до їхнього функцiонального призначення (споруди виробничого призначення, склади, робочi й силовi машини, обладнання, вимiрювальнi прилади й пристрої, транспортнi засоби і т. ін.). Така деталiзацiя необхiдна для виявлення резервiв пiдвищення ефективностi використання основних засобiв на основi оптимiзацiї їхньої структури. Великий iнтерес при цьому становить спiввiдношення активної i пасивної частин, силових i робочих машин, оскiльки вiд їхнього оптимального поєднання багато в чому залежать фондовiддача, рентабельнiсть фонду i фiнансовий стан пiдприємства.

Дані для оцінки складу, руху та динаміки основних засобів на ВАТ „Черкасигаз" наведенно таблиці 2. 2.

Таблиця 2.2 - Наявність, рух та динаміка основних засобів на ВАТ „Черкасигаз" за 2008 рік

№ з/п

Групи основних засобів

На початок року

Надходження за рік

Вибуття за рік

На кінець року

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

Будинки та споруди

164613

90,47

433

13,22

197

30,17

193328

90,41

28715

17,44

2

Машини та обладнення

8737

4,80

1272

38,83

226

34,61

10879

5,09

2142

24,52

3

Транспортні засоби

5943

3,27

1303

39,77

204

31,24

7184

3,36

1241

20,88

4

Інструменти, прилади, інвентар

1903

1,05

150

4,58

18

2,76

1630

0,76

-273

-14,35

5

Інші основні засоби

597

0,33

4

0,12

3

0,46

552

0,26

-45

-7,54

6

Бібліотечні фонди

3

3

0

7

Малоцінні необоротні мате-ріальні активи

132

0,07

111

3,39

5

0,77

238

0,11

106

80,30

8

Інші необоротні матеріальні активи

16

0,01

3

0,09

20

0,01

4

25,00

Разом

18194

100

3276

100

653

100

213834

100

31890

17,53

За даними таблиці 2.2. можна зробити висновок, що на кінець 2008 року вартість основних засобів збільшилася на 17,53%, що склало 31890 тис. грн. Найбільше збільшення відбулося у складі будівель та споруд – на 17,44%, що склало 28715 тис. грн. При цьому відбулося зменшення інструментів, приладів та інвентарю на 14,35% або на 273 тис. грн., а також інші основні засоби на 7,75% або на 45 тис. грн. на кінець року порівняно з початком. Структура основних засобів ВАТ "Черкасигаз" на кінець року порівняно з початком майже не змінилася. Найбільшу питому вагу основних засобів займають будівлі та споруди відповідно 90,47 та 90,41%.


 
 

Цікаве

Загрузка...