WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

При цьому, як правило, коефiцiєнт зносу не вiдображає фактичної зношеностi основних засобiв, а коефiцiєнт придатностi не дає точної оцiнки їх поточної вартостi. Це зумовлено наступними причинами:

1) на суму зносу основних засобiв великий вплив здiйснює метод нарахування амортизацiї, що застосовується на пiдприємствi;

2) вартiсна оцiнка основних засобiв залежить вiд стану кон'юнктури попиту, а отже, може вiдрiзнятися вiд оцінки, отриманої за допомогою коефiцiєнту придатностi;

3) на законсервоване обладнання нараховується амортизацiя на повне вiдновлення, однак фiзично цi основнi засоби не зношуються, а загальна сума зносу зростає.

Важливе значення має аналiз вивчення руху i технiчного стану основних засобiв. Для аналізу особливе значення має розподiл виробничих основних засобiв основної дiяльностi пiдприємства на двi частини: активну i пасивну. Мета економiчного аналiзу ефективностi використання основних засобiв полягає у визначеннi забезпеченостi основними засобами за умови найбiльш iнтенсивного їх використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовiддачi.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ"

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Черкасигаз"

Акцiонерне товариство вiдкритого типу по газопостачанню та газифiкації створено в процесi корпоратизацiї наказом державного Комiтету України по нафтi i газу Держнафтогазпром вiд 11.03.1994р. №102 i зареєстровано Черкаською мiською Радою народних депутатiв.

ВАТ „Черкасигаз" є правонаступником державного пiдприємства,,Черкасигаз", створеного наказом РО „Укргаз" вiд 08.10.1975р. для полiпшення обслуговування населення i удосконалення структури управлiння газовими господарствами Черкаської областi.

ВАТ „Черкасигаз" зареєстровано юридичним відділом Черкаського МВК, свідоцтво про реєстрацію від 23.01.95 р. № 03361404, має статус, печатку, поточний рахунок № 26001182369001 в ЧФ КБ „Приватбанк", МФО 354347.

Місце знаходження: 18000, Україна, м.Черкаси, вул.Громова, 142.

Метою діяльності товариства є забезпечення потреб народного господарства та населення областi, яку воно обслуговує природним i скрапленим газом та розвиток газифiкацiї, здійснення виробничо-господарської, комерційної діяльності в порядку та на умовах, які визначені чинним законодавством України, шляхом використання майна товариством з метою отримання прибутку.

До товариства входять фiлiї - Управлiння по газопостачанню та газифiкацiї, якi утворенi без статусу юридичних осiб i здiйснюють поза мiсцезнаходженням ВАТ „Черкасигаз" частину його основних господарських функцiй, мають вiдокремлений баланс, який є складовою частиною зведеного балансу ВАТ „Черкасигаз", мають субрахунки та поточнi рахунки в установах банкiв i не є самостiйними платниками податкiв. До складу ВАТ „Черкасигаз" входять 13 управлiнь газового господарства, розмiщених в районах областi, якi забезпечують природнiм та скрапленим газом 853 населених пунктiв.

Основними видами дiяльностi пiдприємства є:

 • постачання природного газу;

 • транспортування природного газу розподiльними газопроводами;

 • придбання та реалiзацiя скрапленого газу;

 • забезпеченнябезаварійної експлуатацiїсистем газопостачання природним та зрiдженим газом i споруд на них.

Предметом дiяльностi товариства є:

 • прийняття газу вiд постачальникiв та безперебiйне забезпечення ним споживачiв;

 • забеспечення безаварійної експлуатації систем газопостачання природним та зрідженим газом і споруд на них;

 • проведення своєчасних локалiзацiї та лiквiдації аварiйних ситуацiй;

 • виконання робiт по будiвництву, реконструкцiї технiчному переозброєнню систем газопостачання i споруд на них;

 • здiйснення прийняття в експлуатацiю заново споруджених об'єктiв газопостачання та проведення пооперацiйного контролю за будiвництвом газифiкацiї та прийняття в експлуатацiю;

 • розробкапроектно-кошторисноiї документацiїна газифiкацiю iснуючих комунально-побутових, житлових будинкiв;

 • розробка проектiв на встановлення, замiну та перенесення газопроводiв i устаткування;

 • надавати платнi послуги населенню та iншим споживачам по обслуговуванню систем газопостачання, електрохiмзахисту, встановленню газових лiчильникiв, нового монтажу газифiкацiї будинкiв, переведенню та встановленню додаткового газового обладнання;

 • транспортування природного газу вiд газорозподiльних станцiй до споживачiв

 • урiзка i пуск газу новозбудованих об'єктах газопостачання вiд дiючих газових мереж;

 • виготовлення запасних частин до газового обладнення;

 • здійснення контролю за обліком витрат і раціональним використанням газу всіма категоріями споживачів;

 • організація первиного навчання робітників інших підприємств і громадських організацій знанням по експлуатації приладів, газопроводів і споруд на них, навчання населення правилам безпеки по використанню природного і зрідженого газу.

Статутний фонд підприємства станом на 01.01.2006р. та 01.01.2007р становив 6 932 700 грн. На цю суму було випущено 27 730 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Державне майно, яке не підлягяє приватизації і використовується товариством для забезпечення транспортування та розподілу природного газу, передано ДК „Газ України" в тимчасове користування ВАТ „Черкасигаз" згідно договору № 04/01-870 від 28.12.2001 р. Загальна вартість цього майна складає 84 382 грн.

На право здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами ВАТ „Черкасигаз" отримало ліцензію № 323682 серія АА, на право постачання природного газу отримана ліцензія № 323683 серія АА.

Основні фактори, що визначають фінансовий стан ВАТ „Черкасигаз", – це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності обігових коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задавольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки, згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводитио плату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Фінансовий стан товариства ВАТ „Черкасигаз" залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вищі показники виробництва і реалізації продукції та послуг, нижча собівартість, тим вища рентабельність і більший прибуток, як наслідок – кращий фінансовий стан товариства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з надання послуг відбувається підвищення собівартості послуг та продукції, зменьшення суми прибутку, звідси – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Таблиця 2.1 - Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Черкасигаз"

Показники

Роки

Відхилення

Абсолютне (+,-)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-2006

2008-2007

2007-2006

2008-2007

Дохід від реалізації продукції

171 793

174074

246 934

+2 281

+72 860

101,33

141,86

Чистий дохід від реалізації

147 342

146775

204 222

-567

+57 447

99,62

139,14

Собівартість реалізо-ваної продукції

144098

148384

210493

+4 286

+62 109

102,97

141,86

Операційний дохід

24241

57

1192

-24184

+1135

0,24

2091,23

Операційні витрати

25787

8967

8696

-16820

-271

34,77

96,98

Операційний прибуток (збиток)

-10142

-13551

-25097

-3409

-11546

133,61

185,20

Рентабельність

-5,90

-7,78

-10,16

-1,88

-2,38

131,87

130,59

Середньорічна вартість основних засобів

102593

135610

156 769

+33 017

+21 159

132,18

115,60

Середньорічна вартість оборотних активів

4 349

3 870

5 879

-479

+2 009

88,99

151,91

ФОП

19 422

25 951

29 936

+6 529

+3 985

133,62

115,36

Чисельність працюючих

2 085

2 098

2 123

+13

+25

100,62

101,19

Фондовіддача

1,44

1,08

1,30

-0,36

+0,22

75

120,37

Продуктивність праці

70,67

69,96

96,20

-0,71

+26,24

99,00

137,51

Середньорічна заробітна плата

9,32

12,37

14,1

+3,05

+1,73

132,79

114


 
 

Цікаве

Загрузка...