WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Поняття "земельна дiлянка" законодавством не визначено. Всi землi за цiльовим призначенням подiляють на:

  1. землi сiльськогосподарського призначення;

2) землi населених пунктiв (мiст, селищ мiського типу й сiльських населених пунктiв);

3) землi промисловостi, транспорту, зв'язку, оборони та iншого призначення;

4) землi природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення;

5) землi лiсовото фонду;

6) землi водного фонду;

7) землi запасу.

До витрат на полiпшення земель належать витрати на мелiоративнi (осушувальнi) та iригацiйнi роботи, антиерозiйнi заходи (терасування, змiна рельєфу, ярiв та iн.).

До будинкiв вiдносять архiтектурно-будiвельнi об'єкти, призначенi для створення умов (захист вiд атмосферних явищ та iн.) працi, життя, обслуговування населення й зберiгання матерiальних цiнностей. До будiвель належать усi комунiкацiї всерединi будiвлi, необхiднi для її експлуатацiї. Фундаменти пiд велике габаритне устаткування, спорудженi одночасно з самою будiвлею, входять до її складу. Фундаменти пiд рiзними об'єктами (якi не є будовами), навiть якщо вони розташованi всерединi будiвлi, належать до iнвентарних об'єктiв, яким вони служать.

Споруди - iнженерно-будiвельнi об'єкти, призначенi для створення умов, необхiдних для здiйснення процесу виробництва або забезпечення досягнення невиробничих цiлей через виконання певних технiчних функцiй, не пов'язаних iз змiною предмета працi.

Iнвентарним об'єктом цього класу вважається кожна окрема споруда з усiма пристроями, що становлять з ним одне цiле, наприклад, резервуар (включаючи фундамент, арматуру, гарнiтуру, пiдiгрiвальний пристрiй).

Передавальнi пристрої теж належать до основних засобiв:

- лiнiї електропередач, у т. ч. сигналiзації та зв'язку;

- трансмiсiї та трубопроводи (крiм магiстральних) з усiма промiжними механiзмами, необхiдними для трансформації (перетворення) i передавання енергiї, перемiщення трубоповодами рiдких і газоподiбних речовин.

Як машини визначають технiчнi пристрої, за допомогою яких при виконаннi певних операцій технологiчного процесу здiйснюється перетворення енергії, матерiалiв i iнформацiї для отримання необхiдного корисного результату. У такому значеннi цей термiн сприймається однозначно й не потребує жодних уточнень.

Обладнання - пристрiй, що виробляє або перетворює енергiю, матерiали та iнформацiю. Інвентарним об'єктом типу обладнання є кожна окрема машина, включаючи пристрої та приладдя, стацiонарно змонтованi прилади, iнструменти, електрообладнання, в тому числi пристрої для її пiдключення до мережi енергопостачання, а також iндивiдуальну огорожу й фундамент, якi входять до її складу.

Класифiкацiя машин і обладнання здiйснюється за функцiональним принципом i за галузями виробництва, наприклад машини сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi (трактори, косарки тощо).

Засоби, призначенi для перевезення людей i (або) вантажу, а також встановленого на ньому обладнання чи механiзму називають транспортними засобами. До цiєї групи належать:

- автотранспорт;

- судна;

- залiзничний транспорт;

- апарати лiтальнi: повiтрянi й космiчнi;

- веломототранспорт;

- електротракспорт виробничий безрейковий.

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), визначають знаряддя ручної працi або виконавчий механiзм машини для здiйснення рiзних робiт.

Прилади - засоби вимiрювання, аналiзу, обробки й зображення iнформацiї, пристрої регулювання, автоматичнi й автоматизованi системи управлiння.

Iнвентар (меблi) - сукупнiсть рiзних предметiв господарського вжитку й виробничого призначення.

Худоба, що використовується в процесi виробництва природним шляхом (у тому числi сторожовi собаки), а також тварини, що не є продукцiєю, а використовуються для виробництва продукцiї: самцi-плiдники й самицi-годувальницi, худоба молочного, вовняного стада класифiкується як продуктивна худоба.

Робочу й продуктивну худобу класифiкують за:

  • видовою вiдмiннiстю (корови, конi та ін.);

  • статевою вiдмiннiстю (бики, корови);

  • функцiональним призначенням (молочнi, м'яснi, сторожовi тварини).

Рослини, якi використовуються в процесi виробництва (наприклад, для вирощування плодiв, ягiд), для здавання в оренду або в соцiально-культурних цiлях (декоративнi дерева й кущi), класифiкують як багаторiчнi насадження. Їх подiляють на насадження:

- ботанiчних садiв;

- захиснi;

- декоративнi;

- продуктивні.

До насаджень ботанiчних садiв вiдносять насадження, вирощенi в науково-дослiдних цiлях. До захисних - насадження багаторiчних культур, розведених із метою екологiчного захисту земель, озер та iн. До декоративних - озеленювальнi й декоративнi насадження, висадженi з метою естетичного благоустрою зони життедiяльностi людини, а також насадження паркiв. До продуктивних - плодовi, овочевi, лiкарськi культури, плантацiї чаю, виноградники та iншi насадження, висадженi з метою отримання товарної продукцiї рослинного походження.

До інших основних засобів належать засоби, що не обліковуються на субрахунках 101-108 рахунка 10 „Основнi засоби".

Пiдприємство має право самостiйно вирiшувати, якi основнi засоби вiднести до цiє групи. Це може бути облiк меблів, офiсного обладнання, iнформацiйних систем, а також побутових електромеханiчних приладiв (холодильники, вентилятори та iн.).

Наведена класифiкацiя основних засобiв має важливе значення для облiку, оскiльки щодо неї складається звiтнiсть про рух основних засобiв. Крiм того, такi данi необхiднi для глибокого аналiзу використання основних засобiв i пошуку резервiв для пiдвищення фондовiддачi.

За характером участi у процесi виробництва основнi засоби подiляються на групи: виробничi i невиробничi. Виробничi основнi фонди призначенi для використання у сферi матерiального виробництва, а невиробничi (об'єкти житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, культури, освiти, спорту та iн.) - для обслуговування колективiв пiдприємства. Хоча невиробничi фонди безпосередньо участi у виробничому процесi не беруть, проте це не означає, що на них не треба видiляти кошти. Навпаки, забезпечення пiдприємства невиробничими фондами за встановленими нормативами має важливе соцiальне значення для розвитку колективу. Однак сьогоднi такi нормативи або взагалi не розробленi, або не вiдповiдають вимогам часу.

Важливою є класифiкацiя основних засобiв за галузями економiки:

1) промисловiсть;

2) сiльське господарство;

3) лiсове господарство:

4) транспорт;

5) зв'язок;

6) будiвництво;

7) торгiвля i громадське харчування:

8) матерiально-технiчне постачання i збут:

9) заготiвля та iншi видi дiяльностi сфери матерiального виробництва (редакцiї, видавництва, кiностудiї, будинки звукозапису, заготконтори зi збору металобрухту й утилю, органiзацiї зi збору декоративних i лiкарських рослин, плодiв);

10) житлово-комунальне господарство i побутове обслуговування населення;

11) охорона здоров'я, фiзична культура i соцiальне забезпечення;

12) освiта;

13) культура;

14) мистецтво;

15) наука i наукове обслуговування;

16) кредитування i державне страхування;

17) управлiння;

18) партiйнi й громадськi організації.

Наведена класифiкацiя має певне значення i для органiзацiї аналiтичного облiку, тому що на промислових пiдприємствах одночасно функцiонують основнi засоби рiзних галузей. Зрозумiло, що найбiльшу питому вагу займають засоби промисловостi але поряд з ними на пiдприємствах використовуються основнi засоби будiвництва, громадського харчування (буфети, їдальнi), сiльського господарства (пiдсобнi господарства) та iн.

За рiвнем використання основнi засоби подiляються на дiючi i недiючi. З економiчної точки зору така класифiкацiя дозволяє правильно органiзовувати нарахування амортизації (зносу) та включати витрати у собiвартiсть продукцiї. Якщо амортизація на дiючi основнi засоби нараховується то на засоби, якi знаходяться в процесi реконструкції, модернiзацiї, добудови, дообладнання та на консервацiї, не нараховується.

Залежно вiд права власностi основнi засоби подiляються на власнi й орендованi. Власнi засоби вiдображаються в балансi i звiтностi даного пiдприємства, орендованi - в них не показуються.

Основнi засоби вiдображаються в балансi i звiтностi в грошовому вимірнику, що дає можливiсть визначити їх загальний обсяг, структуру, амортизацiю, знос, змiни у складi окремих груп в динамiцi та ряд технiко-економичних показникiв.


 
 

Цікаве

Загрузка...