WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

- для здійснення статутної діяльності підприємству необхідні засоби праці, тобто річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці і до яких відносять будівлі,машини, обладнання,інструменти,тощо, тобто основні засоби підприємства;

- управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням, інвестуванням, яке відіграє в менеджменті важливу роль.Успішне розв'язання задач управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління ВАТ „Черкасигаз" та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

ВИСНОВКИ

1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначено в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 7 „Основні засоби". Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності.

Основнi засоби подiляються на такi групи i пiдгрупи: зем ельнi дiлянки; капiтальнi витрати на полiпшення земель; будинки, споруди та передавальнi пристрої; машини й устаткування; транспортнi засоби; інструменти, прилади, iнвентар (меблi); робоча i продуктивна худоба; багаторiчнi насадження; іншi основнi засоби.

2. Усі операції, пов'язані з рухом основних засобів, оформлюються первинними документами, які забезпечують правельність і своєчасність їх обліку.

Документування основних засобів оформлюється такими первинними документами як: „Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", „Акт введення в експлуатацію основних засобів", „Акт списання основних засобів", „Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини", „Інвентарна картка обліку основних засобів", „Опис інвентарних карток по обліку основних засобів", „Картка обліку руху основних засобів".

Для обліку основних засобів використовується рахунок 10 "Основнi засоби". За дебетом рахунка 10 "Основнi засоби" вiдображається надходження основних засобiв на баланс пiдприємства, а за кредитом - вибуття основних засобiв внаслiдок продажу, безоплатної передачi.

3. Знос являє собою втрату основними засобами фiзичних якостей або технiко-економiчних властпивостей i, внаслiдок цього, вартостi. Величина зносу залежить вiд виду основних засобiв, їх функцiоналъної ролi у виробничому процесi, строку й умов використання. В основному вiн визначається строком служби об'єктiв i зростає з термiном експлуатацiї. На величину зносу дiють такi фактори, як iнтенсивнiсть використання, агресивнiсть середовища, клiматичнi умови, правовi або iншi обмеження. Амортизація нараховується за такими методами: прямолінійний; виробничий; кумулятивний; податковий; зменшення залишкової вартості; метод прискореного зменшення залишкової вартості.

4. Важливе значення має аналiз вивчення руху i технiчного стану основних засобiв. Для аналізу особливе значення має розподiл виробничих основних засобiв основної дiяльностi пiдприємства на двi частини: активну i пасивну. Мета економiчного аналiзу ефективностi використання основних засобiв полягає у визначеннi забезпеченостi основними засобами за умови найбiльш iнтенсивного їх використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовiддачi.

5. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газицікації „Черкасигаз" створене 08 жовтня 1975р. для полiпшення обслуговування населення i удосконалення структури управлiння газовими господарствами Черкаської областi.

На даний момент ВАТ „Черкасигаз" є збитковим підприємством. Фінансовий стан товариства ВАТ „Черкасигаз" залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вищі показники виробництва і реалізації продукції та послуг, нижча собівартість, тим вища рентабельність і більший прибуток, як наслідок – кращий фінансовий стан товариства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з надання послуг відбувається підвищення собівартості послуг та продукції, зменьшення суми прибутку, звідси – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

6. На підприємстві ВАТ „Черкасигаз" облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО – 7 „Основні засоби" та облік основних засобів ведеться на рахунку 10 „Основні засоби".

Документування основних засобів на підприємстві ВАТ „Черкасигаз" оформлюється такими документами як: „Інвентарна картка обліку основних засобів", „Акт списання основних засобів", „Акт приймання – передачі основних засобів", „Акт введення в експлуатацію основних засобів".

Основних засобiв на ВАТ „Черкасигаз" надходять у вигляді: передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, бібліотечних книжок, інвентарю та меблів, а також інших необоротних матеріальних активів.

7. Для аналізу основних засобів на підприємстві використовують такі форми звітності як „Баланс" та „Примітки до річної фінансової звітності".

Проаналізувавши показники ефективного використання основинх засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008році мали задовільний технічний стан.

8. Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління ВАТ „Черкасигаз" та знижують ефективність використання основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Такий підхід дасть змогу зсередини ознайомитися з усіма проблемами, що заважають успішному розвитку, і вжити відповідних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає підвищення ступеня завантаження виробничих потужностей в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1999.

2. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств – К.: Вища школа, 2004р.

3. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібник. - К: КНЕУ, 2001.

4. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі – Луганськ: Промдрук ДСД Лугань, 2004

5. Поддєрьогін А.М. Фінанаси підприємств. К.: КНЕУ, 2005р.

6. Пушкар М.С. Фінансовій облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2004.

8. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ „Академія". 2007.

9. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник – К: "Лібра, 2004 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...