WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ ""Енергопостачальна компанiя ""Закарпаттяобленерго""" - Курсова робота

"Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ ""Енергопостачальна компанiя ""Закарпаттяобленерго""" - Курсова робота

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод.

Керівник

Ковач Василь Iллiч

Головний бухгалтер

Ванюшкiн Олег Євгенович

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

(78913)

(64089)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(368977)

(301193)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

26058

19755

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

10132

7964

Адміністративні витрати

070

(12476)

(8924)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

(18007)

(14184)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

5707

4611

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

81

0

Інші доходи

130

2542

1852

Фінансові витрати

140

(1090)

(1350)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(469)

(646)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

6771

4467

- збиток

175

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(3313)

(1652)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Чистий:

- прибуток

220

3458

2815

- збиток

225

(0)

(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

22197

15627

Витрати на оплату праці

240

52998

40448

Відрахування на соціальні заходи

250

18574

14033

Амортизація

260

14519

14166

Інші операційні витрати

270

24548

19762

Разом

280

132836

104036

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

124603240

124603240

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

124603240

124603240

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.03

0.02

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.03

0.02

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.004

0.001

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержаннi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,00003 тис. грн. за попереднiй 0,00002 тис. грн. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй 0,00001 тис. грн.

Керівник

Ковач Василь Iллiч

Головний бухгалтер

Ванюшкiн Олег Євгенович

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Код цінного паперу

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

28.12. 1998

78/07/1/98

Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР

UA0700191002

Іменні прості

Документарна Іменні

0.25

124603240

31150810

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.


 
 

Цікаве

Загрузка...