WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ ""Енергопостачальна компанiя ""Закарпаттяобленерго""" - Курсова робота

"Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ ""Енергопостачальна компанiя ""Закарпаттяобленерго""" - Курсова робота

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

31.12. 2007

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

Територія

за КОАТУУ

2124884801

Форма власності

за КФВ

30

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI

за ЗКГНГ

11170

Вид економічної діяльності

Розподілення електроенергії

за КВЕД

40.10.5

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57

Баланс на 31.12. 2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

2

44

- первісна вартість

011

168

219

- накопичена амортизація

012

(166)

(175)

Незавершене будівництво

020

20955

31904

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

(226804)

(240822)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

185

220

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

1268

1358

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

194927

205521

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5197

8259

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

7

8

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

251733

245478

- первісна вартість

161

251733

245478

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

4666

3130

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

889

1475

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

529

698

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

3313

3268

Усього за розділом II

260

266334

262316

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

461261

467837

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

31151

31151

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

192497

194816

Резервний капітал

340

0

141

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-71087

-71156

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

152561

154952

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

9100

8000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

286672

289973

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

6085

6520

- з бюджетом

550

2041

2517

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1289

1593

- з оплати праці

580

3110

3647

- з учасниками

590

111

230

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

292

405

Усього за розділом IV

620

308700

312885

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

461261

467837


 
 

Цікаве

Загрузка...