WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Амортизація основних засобів - Курсова робота

Амортизація основних засобів - Курсова робота

3. =80,2685 (∆ + 4,5945)

Загальний вплив факторів

+ 6,0153 + 4,5945 = "10,6

За рахунок зменшення відпрацьованого всім обладнанням тис.годин (16 тис.год.) та збільшенням випуску продукції відбувся зріст виробітки відповідно на 6,0153 грн та 4,5945грн.

Основним завданням аналізу є виявлення факторів зміни рівня використання основних фондів. Серед них важливе місце займають простої, наявність надлишкового обладнання, раціональне розподілення основних фондів між підрозділами підприємства, порушення строків проведення капітальних та поточних ремонтів та інш.

Проведення заходів по уникненню від'ємного їх впливу буде сприяти підвищенню ефективності використання основних фондів. Вказані заходу забезпечать економію капітальних вкладень зниження поточних витрат на утримання основних фондів, збільшення обсягів та якості виробляємої продукції (робіт, послуг).

Також складовою частиною аналізу основних фондів є аналіз виконання плану впровадження нової техніки та технології виробництва, направленого на удосконалення виробничого процесу, забезпечуючого зріст продуктивності праці, зниження собівартості продукції, поліпшення умов праці працівників.

В результаті аналізу визначається економічна ефективність по кожному з заходів від впровадження нової техніки і модернізації основних фондів і виявлення дільниць, які потребують таких впроваджень.

Розділ IV Аудит основних засобів.

4.1 Суть, завдання та об'єкти аудиторської перевірки основних засобів.

При проведенні аудиту господарських операцій з обліку основних засобів аудитору варто керуватися наступними нормативними документами:

Таблиця 4.1.

Назва нормативного документа

Номер нормативного документа

Хто і коли затвердив

Що регламентує нормативний документ.

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

№996-ХIV

Від 16.07.1999р.

Даний Закон визначає правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами і доповненнями

Від 22.05.97р

Даний Закон регламентує порядок нарахування, сплати та подання звітності з податку на прибуток підприємств.

Положення "Про порядок складання декларації про прибуток підприємств"

№ 214

Від 8.07.97 р. в редакції від 21.01.98р.

Дане положення регламентує порядок заповнення декларації про прибуток підприємствами всіх форм власновті.

Положення "Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств".

№ 1183

Наказ КМУ вiд 28.10.1997 р.

Дане Положення регламентує порядок проведення консервації ОВФ підприємств.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків

№69

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р.

Дана Інструкція регламентує порядок та строки проведення інвентаризації на підприємстві.

Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби".

№ 92

Наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р

Та інші.

Крім того, аудитор повинен керуватися:

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств і Інструкцією з його застосування, затвердженими наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999р. №291

Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва є правильне використання і зберігання основних засобів. Конкретна мета аудиту основних засобів – перевірка правильності формування складу, повноти і реальності обліку руху основних засобів і достовірності амортизації їх вартості.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк контролю використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні засоби формують основну частину матеріально-технічної бази організацій та підприємств і відіграють важливу роль в здійсненні ведучих напрямків їх діяльності.

Завданнями аудиторської перевірки основних засобів являються слідуючі:

 • перевірка складу та структури основних засобів;

 • перевірка їх збереження;

 • перевірка правильності документального оформлення надходження, переміщення та використання основних засобів;

 • перевірка правильності нарахування амортизації;

 • перевірка обліку операцій, пов'язаних з лізингом та орендою майна;

 • перевірка обліку реалізації та іншого списання основних засобів;

 • перевірка обліку і фінансування витрат на ремонт основних фондів та ін..

Таким чином, конкретна мета аудиту основних засобів – це перевірка правильності формування складу, повноти і реальності обліку руху основних засобів та достовірності амортизації їх складу.

Аудит обліку основних засобів повинен забезпечити:

- контроль за зберіганням основних засобів;

- своєчасне, правильне, документальне відображення в обліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу в склад), ефективне використання, вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);

- своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів;

- відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

- виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Об'єктами аудиторської перевірки операцій з основними засобами є:

 • акти прийому-передачі засобів (форма № ОС-1);

 • накладні на внутрішнє переміщення основних засобів (ф.№ ОС-2)

 • інвентарні картки обліку за формами № ОС-6, № ОС-7, № ОС-8;

 • описи інвентарних карток з обліку основних засобів (ф.№ ОС-10);

 • акти на ліквідацію основних засобів (ф.№ ОС-4);

 • інвентарні списки основних засобів за місцем їхнього розташування та експлуатації (ф.№ ОС-13);

 • картки переміщення основних засобів за їх видами та групами (ф.№ ОС-12);

 • акти інвентаризації, інвентарні описи та звірювальні відомості за результатами інвентаризації основних засобів;

 • відомості наявності та руху основних засобів;

 • кошториси та плани капітального ремонту основних засобів за період, що перевіряється;

 • акти на проведення капітальних ремонтів;

 • таблиці для здійснення розрахунків амортизації та зносу основних засобів;

 • річні звіти (ф.№ 11-ОФ, № 2-КБ).

Перевіряється також використання, збереження та правильність документального оформлення надходжень, переміщення та вибуття основних засобів.

Джерелами інформації для перевірки стану обліку основних засобів є:

 • Інвентарні картки обліку основних засобів,

 • відомості,

 • журнали-ордери;

 • рахунки-фактури;

 • Інвентаризаційні описи

 • результати поточної інвентаризації,

 • договори, накладні, акти списання, прийому-передачі, інвентарні картки

 • акти прийому-передачі;

 • облікові регістри (відомості, журнали-ордери, машинограми) по рахунках і ін.;

 • Головна книга;

 • "Звіт про фінансово майновий стан" і ін.

Результатом роботи аудитора є аудиторський висновок, який складається на основі аудиторських доказів.

Проводячи аудиторську перевірку, слід пам'ятати, що облік основних засобів ведеться за первісною вартістю на рахунку 10 "Основні засоби", яка складається із витрат на їх зведення, виготовлення, придбання, включаючи витрати з доставки, установки, оплати проектно-дослідницьких робіт.

Зміна первісної вартості здійснюється у випадку добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації, а також під час переоцінки (індексації).

Обліку підлягають як основні засоби, що використовуються, так і ті, які зберігаються на складі, законсервовані або віддані в оренду.

При проведенні аудиторської перевірки до втрати чинності Інструкції № 250 аудитори звертали увагу на зміну ліміту вартості об'єктів, що підлягали обліку у складі основних фондів. Аудитори уточняли, чи не значаться на рахунку 01 предмети, облік яких повинен був здійснюватися у складі малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються (МШП). На даний час звертати увагу на зміну ліміту недоцільно аудитор повинен звернути увагу тільки на строки експлуатації об'єкта, зокрема щоб термін експлуатації, як уже зазначалось вище, був не менше 365 днів.

Під час аудиту перевіряється відповідність даних аналітичного обліку основних засобів їхньому синтетичному обліку на певну дату.


 
 

Цікаве

Загрузка...