WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів - Курсова робота

Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів - Курсова робота

Крім того, можна також вибрати проведення щодо конкретної валюти, задавши прапорець По валюте/Щодо валюти і вибравши зі списку потрібну валюту, або проведення за номером журналу (треба задати номер потрібного журналу в полі По журналу/За журналом або вибрати його зі списку).

Для кожного проведення у звіті задано такі дані: дату, опис проведення, рахунок дебету і кредиту проведення, суму проведення і назву субконто дебету і кредиту проведення (у випадку аналітичного обліку за рахунками дебету або кредиту проведення). Для валютних проведень у звіті визначено назву валюти, суму у валюті і курс валюти, за яким зроблено проведення. Інформація про проведення розміщена у звіті в хронологічному порядку.

Звіт Список сводных проводок/Список зведених проведень містить обіги між рахунками (суми в дебет одного з кредиту іншого) за звітний період. Параметри цього звіту - період звітності та прапорці Данные по субсчетам/Дані про субрахунки, По валюте/Щодо валюти і По кредиту/За кредитом. Форма звіту зрозуміла для бухгалтера, з його вигляду легко визначити, як його можна використати в практичній роботі.

Журнал-ордер (ведомость) по субконто/Журнал-ордер (відомість) за субконто потрібний для рахунків, за якими ведуть аналітичний облік. Він дає змогу отримати для кожного виду субконто дебетові і кредитові обіги, а також розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду. Окрім цього, можна задавати різні режими відбору субконто.

Для налаштування параметрів звіту використовують діалогове вікно. Частина параметрів уже відома: період звітності, рахунок і види субконто, прапорці Данные по субсчетам/Дані про субрахунки, По валюте/Щодо валюти. Крім того, є ще вісім прапорців, що дають змогу отримати (якщо їх увімкнути) різні підсумки або обіги. Для бухгалтера назви цих можливостей мають конкретний сенс. Ще є також параметр Детализация/Деталізація, значення якого вибирають з низхідного списку:

 • Без детализации/Без деталізації-усі підсумкові залишки, обіги рахунка будуть відображені у звіті без додаткової деталізації;

 • Проводка/Проведення - кожний рядок звіту відповідає проведенню;

 • Операция/Операція - кожний рядок звіту відповідає операції;

 • Цата - кожний рядок звіту відповідає даті;

 • Неделя/Тиждень - кожний рядок звіту відповідає тижню;

 • Декада - кожний рядок звіту відповідає декаді;

 • Месяц/Місяць - кожний рядок звіту відповідає місяцю;

 • Квартал - кожний рядок звіту відповідає кварталу.

Команда Дополнительно/Додатково з пункту Отчеты/Звіти головне го меню містить два підпункти: Расширенный анализ субконто/Розши рений аналіз субконто і Диаграмма/Діаграма.

Звіт Расширенный анализ субконто/Розширений аналіз субконто за

стосовують тільки для рахунків, на яких ведуть аналітичний облік. У ньому для кожного виду субконто наведено дебетові і кредитові обіги субконто, а також розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітноп періоду. У вікні налаштування параметрів звіту можна задати різноманітн режими відбору і сортування субконто.

Диаграмма/Діаграма - це нова можливість версії 7.7. Вона призначень для графічного зображення бухгалтерських даних. Як і в усіх звітах, тут треба задати період звітності, вибрати номер рахунка і вид підсумків, яких буде сформовано діаграму: залишки на початок, обіги або залишки на кінець періоду. Можна отримати також і кількісні дані (наприклад, кіль- кість товару). Ці параметри налаштовують на закладці Данные/Дані, сзакладка Диаграмма/Діаграма дає змогу налаштувати вигляд діаграми.

Деталізація

Понад десять стандартних звітів, для яких, до того ж, можна налаштовувати різноманітні параметри, надають користувачу широкі можливості аналізування даних. Однак це ще не всі можливості програми :Бухгал-терия. Як діє бухгалтер, коли потрібно уточнити певні дані з одного звіту і сформувати на їхній підставі інший звіт? Звичайно, запам'ятовує або виписує на аркуш паперу потрібні дані і тоді складає інший звіт, налаштувавши потрібні значення параметрів. В цього робити не потрібно, оскільки тут є можливість деталізації інформації.

Розглянемо поняття деталізації на прикладі першого зі сформованих звітів - обігово-сальдової відомості. Звіт має вигляд табличного документа, тобто таблиці, що складається з комірок. За допомогою курсора можна переміщатися між комірками, причому комірка, в якій перебуває курсор, набуває інверсного забарвлення. Курсор мишки може бути двох різновидів: у вигляді хрестика й у вигляді хрестика зі збільшувальним склом. Якщо курсор у комірці має вигляд хрестика зі збільшувальним склом, то можна скористатися деталізацією і перейти до іншого звіту.

Наприклад, розмістимо курсор у комірці на перетині рядка рахунка 28 Товарі стовпця Обороты за период-Дебет/Обіги за період-Дебет. Курсор набуде вигляду хрестика зі збільшувальним склом, а це означає, що для заданої комірки можлива деталізація інформації. Меню вибору двічі клацнути мишкою на комірці й на екрані звіту для деталізації з'явиться меню для вибору потрібного докумен- інформації.

Виберемо у цьому меню пункт Ведомость по счету/Відомість до рахунка і на екрані з'явиться звіт.

Звіт Оборотно-сальдовая ведомость по счету 28/Обігово-сальдова відомість до рахунка 28 отримано без налаштувань параметрів звіту, а лише завдяки деталізації суми для комірки, що містить обіги саме рахунка 28.

У вікні перегляду операції одержуємо інформацію про всі проведення, що їх сформував документ. Це найбільший ступінь деталізації інформації.

Зазначимо, що різні звіти мають різні можливості деталізації інформації, а саме:

 • Обігово-сальдова відомість - картка рахунка, відомість за субконто, звіт про проведення, головна книга, журнал-ордер до рахунка.

 • Шаховий баланс - звіт за журналом проведень.

 • Обігово-сальдова відомість за рахунком - картка рахунка.

 • Аналіз рахунка - журнал проведень, картка рахунка. Аналіз рахунка за датами - звіт журналу операцій.

 • Аналіз рахунка за субконто - картка рахунка, звіт журналу проведень.

 • Головна книга - звіт журналу проведень.

 • Аналіз субконто - картка субконто, картка рахунка.

 • Картка субконто - операція.

 • Картка рахунка - операція.

 • Обіги між субконто - звіт журналу операцій.

 • Звіт за проведеннями - операція.

 • Зведені проведення - звіт журналу проведень.

 • Журнал-ордер за субконто - картка рахунка.

Висновок

Записи у бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підставою для бухгалтерського облікугосподарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких операцій і складаються у момент операції, а у разі неможливості цього - після її закінчення.

Технічні засоби автоматизації та організаційні форми їх експлуатації зумовлюють у першу чергу перегляд методологічних і методичних аспектів бухгалтерського обліку як інформаційної системи економічного суб'єкта.

Вчені виокремлюють поняття "електронний облік": "електронний облік - це система виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації, яка ґрунтується на використанні комп'ютерних мереж та інтегрованої бази даних з метою раціонального використання засобів і предметів праці та самої праці і для управління підприємницькою діяльністю".

Передумови створення системи електронного обліку закріплені і нормативно: Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" № 2599-ЇУ від 22.05.2003 р.; Законом України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. № 852 -IV та іншими.Повністю автоматизована система збору, реєстрації, передачі та обробки облікової інформації змінює традиційне бачення облікового прийому документування. Оскільки документування як фізичне створення документа у певній формі перестає існувати, замінюється реєстрацією - необхідно дослідити склад, структуру та ступінь доказовості електронних документів, що посвідчують операції з обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. За умов автоматизації обліку свідоцтвом про здійснення господарських операцій є електронний документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Документальне обґрунтування господарських операцій в електронному середовищі, істотно модифікується:


 
 

Цікаве

Загрузка...