WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові.

Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства та стан зобов'язань.

Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов'язань.

Для проведення інвентаризації керівник підприємства наказом призначає інвентаризаційну комісію. В наказі зазначають терміни проведення інвентаризації. Керівництво комісією здійснює сам керівник, або його заступник. До складу інвентаризаційної комісії обов'язково має входити головний бухгалтер або представник бухгалтерії. Проведення інвентаризації є обов'язковим при переданні майна державного підприємства в оренду, при зміні матеріально відповідальних осіб, при встановленні фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей, за приписом судово-слідчих органів, у випадках техногенних аварій, пожежі, стихійного лиха, при переданні підприємства та їх структурних підрозділів, у разі ліквідації підприємства.

До початку інвентаризації комісія повинна отримати від матеріально-відповідальної особи розписку про те, що в бухгалтерію передані усі прибуткові та видаткові документи і що немає жодних неоприбуткованих або не виданих матеріальних цінностей. На момент інвентаризації потрібно зробити усі необхідні записи по рахунках і вивести залишки на дату її проведення. Усі операції, пов'язані з рухом матеріальних цінностей, повинні бути припинені.

Отримані дані під час інвентаризації, вносяться в спеціальні документи — інвентаризаційні описи, в яких зазначають найменування і кількість цінностей. Описи складають окремо по кожній матеріально-відповідальній особі та місцем зберігання і підписуються усіма членами комісії. Після цього, оформлені описи здають до бухгалтерії, де результати інвентаризації зіставляють з обліковими даними у порівняльній відомості.

Унаслідок такого зіставлення може бути виявлено: відповідність фактичних даних і бухгалтерських записів.

Основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти, інше майно, що виявилися у надлишку, підлягають оприбуткуванню (узяттю на облік) та зарахуванню відповідно на результати фінансово-господарської діяльності або збільшення фінансування з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних у тому осіб. Нестачу цінностей у межах затверджених норм списують за рішенням керівника підприємства на витрати виробництва, понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування відносять на винних осіб за цінами, за якими розраховують розмір шкоди.

Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей оформляються протоколом та затверджуються керівником підприємства.

__28_ Амортизація (знос) основних засобів: сутність та методи нарахування.

Амортизацію (знос) основних засобів обліковують відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Амортизація - це систематичний розподіл амортизованої суми активу протягом терміну його корисної експлуатації. У податковому обліку амортизація основних засобів - поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скоригованого прибутку платника податку.

За економічним змістом амортизація - резервування коштів, необхідних для заміни основних засобів, які вибувають внаслідок їхнього зносу. Таке резервування відбувається шляхом щомісячного включення у витрати виробництва частини вартості основних засобів, яку вони переносять на новостворений продукт.

Знос - це втрата основними засобами своїх початкових властивостей внаслідок експлуатації чи зберігання, у результаті чого вони руйнуються і стають непридатними для подальшоговикористання. В той же час основні засоби старіють морально. Оскільки науково-технічний прогрес зумовлює випуск більш досконалих машин і механізмів, інших об'єктів основних засобів. Тому, поряд із фізичним, розрізняють також моральний знос основних засобів. Але, оскільки їх визначити у сумарному виразі важко, у бухгалтерському обліку вважають суму зносу (фізичного і морального) рівною нарахованій амортизації.

П(с)БО 7 "Основні засоби" визначає п"ять методів, які дозволяється використовувати при нарахуванні амортизації:

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Прискореного зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

Виробничий

Прямолінійний метод.

Згідно з цим методом, річна норма амортизації залежить тільки від терміну служби об"єкта, а сума амортизації з року в рік не змінюється.

Цей метод полягає в тому, що річна сума амортизаці визначається діленням вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об"єкта основних засобів.

Метод зменшення залишкової вартості.

Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта основних засобів на початок звітного періоду, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації.

Річна норма амортизації (%) обчислюється як різниця між одиницею та результату кореня ступеня кількості років корисного використання об"єкта, з результату відділення ліквідаційної вартості об"єкта на його первісну вартість.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта на початок звітного року, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об"єкта, і подвоюється.

Кумулятивний метод.

Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об"єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання.

Виробничий метод.

Це метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробнича ставка амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використання об"єкта основних засобів.

У бухгалтерському обліку нарахувану суму амортизації основних засобів відображають кожного місяця у складі витрат виробництва за кореспонденцією рахунків Дт 23, 91, 93, 94 – Кт 13. при списанні нарахованих сум зносу у випадку вибуття об"єктів основних засобів складають проводку Дт 13 – Кт 10.

__29_ Облік вибуття, реалізації, ліквідації основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Основні засоби вибувають з підприємства, з виробництва з таких причин:

1)продажу;

2)ліквідації;

3)безплатна передача;

4)обмін на інший;

5)внеску до статутного капіталу та інше.

Якщо продаємо об"єкт, то отримаємо дохід, маємо розрахунки з покупцем, а також маємо якісь витрати, які зв"язані з продажею і тому після оформлення акту на списання ф.ОЗ -3 бухгалтерія складає проводки:

1)на суму продажі основних засобів покупців по договірній вартості

Дт рах. 361 „Розрахунки з вітчизняним покупцем" -Кт рах. 742 „Дохід від реалізації необоротних акцизів"

2) на суму ПДВ

Дт рах. 742-Кт рах. 641 „Розрахунки за податками"

3) списано знос по реалізованих основних засобах

Дт рах. 13 „Знос необоротних активів"- Кт рах. 10 „Основні засоби"

4) на собівартість реалізованих основних засобів

Дт рах. 972 „Собівартість реалізованих необоротних активів" - Кт рах 10

5)т на суму витрат пов"язаний з основними засобами

Дт трах. 972 - Кт рах 311, 30, 66, 65

Слід пам"ятати, що суми які обліковуються на рахунок 90 „Собівартість реалізації", тобто собівартість витрат, списується на рахунок 79 „Фінансовий результат" і так само рахунок 70 „Дохід від реалізації" тому, що рахунки класів 7 і 9 не балансові і вони сальдо не мають. І тому в порядку закриття рахунку 972 робляться проводки:

1) на суму списаних витрат пов"язаних з реалізацією основних засобів

Дт рах. 975 „Собівартість реалізованих майнових комплексів" - Кт рах. 972

2) на суму списаного доходу на фінансовий результат, а фінансовий результат це є прибутки чи збитки

Дт рах .742 - Кт рах. 793

3) на суму грошей від покупця, яка надійшла як оплата

Дт рах. 311 „Поточний рахунок в національній валюті" - Кт рах. 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Ліквідація основних засобів може бути частковою або повною. Залишкова вартість об"єкту, яка ліквідовує витрати, які зв"язані з зарплатою, матеріали відображаються в обліку по рахунку 976 „Списання необоротних активів". Але якщо при продажі цього не має, то при ліквідації ми ще можемо одержати матеріали, цінності, а це обліковується як дохід. Враховуючи це при ліквідації складаються такі проводки:

1) на суму списаного зносу

Дт рах. 131 „Знос основних засобів" - Кт рах. 10


 
 

Цікаве

Загрузка...