WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Якщо об'єкт основних засобів не відповідає вимогам тоді на обліку надходження основних засобів використовують рахунок 15 "Капітальні інвестиції".Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по Дт 15 рахунка і при введенні даного об'єкта в експлуатацію,капітальні інвестиції списуються на Дт рахунка 15 тобто Дт10 Кт 15.

Внески основних засобів до статутного капіталу: відображаються по Дт 46 Кт40, Дт10 Кт46.

_14__ Первинне спостереження і його документальне відображення.

Відображення в бухгалтерському обліку його об'єктів (активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів, витрат) потребує виявлення, вимірювання, реєстрації інформації про них, тобто первинного спостереження.

Спостереження, як один із способів пізнання об'єктивної дійсності, базується на безпосередньому, або за допомогою пристроїв, вимірюванні речей та явиш. Його основна мета - переконатися в тому, що зміни в складі, обсязі, якості об'єкта обліку дійсно мали місце.

Процес спостереження включає:

1) виявлення об'єкту спостереження;

2) встановлення облікових вимірників, що відповідають об'єкту спостереження;

3) опис господарських операцій – дій або подій, які викликають зміни в об'єкті спостереження (структурі активів або зобов'язань, власному капіталі підприємства тощо);

4) фіксація даних про них на матеріальних носіях;

5) зберігання та передача даних для подальшої обробки в системі обліку.

Тому первинною одиницею бухгалтерського спостереження є факт господарської діяльності, який призводить до зміни характеристики об'єктів обліку, зміни або припинення господарсько-правових відносин.

Спостереження класифікуються: - за обсягом охоплення: суцільне або вибіркове;

- за способом здійснення: автоматизовано чи вручну;

- за видами вимірників тощо.

Результати спостереження оформлюють за допомогою первинних документів.

Первинні документи та їх реквізити

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення.

Первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку - це спосіб суцільного та безперервного відображення господарських операцій за допомогою бухгалтерських документів.

Показники документа, що характеризують ту чи іншу сторону господарської операції, носять назву реквізитів.

Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити (ЗУ про БО)

назву документа (форми);

дату і місце складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції,

одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Крім загальних обов'язкових реквізитів по відображенню окремих господарських операцій, у відповідних документах передбачаються спеціальні реквізити, що також є обов'язковими. Наприклад, у чеку на отримання готівки обов'язковими є підписи директора, головного бухгалтера, цей документ оформляється на особливому папері, має стандартні розміри тощо.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Дані бухгалтерських документів опрацьовуються, узагальнюються і за ними складаються бухгалтерські проводки. На основі вже опрацьованих даних (у поточному обліку) складається бухгалтерський баланс, звітність.

_15__ Організація документообігу та коротка характеристика його етапів

Процес від складання документа до його здачі до архіву називається документообігом або документопотоком.

Головний принцип ефективності документообігу: забезпечення проходження документів по найкоротшому шляху та з мінімальними витратами праці на їх обробку та пошук.

Чинниками, що визначають документообіг на підприємстві, є:

особливості структури підприємства;

обсяг здійснюваних господарських операцій;

використання засобів електронно-обчислювальної техніки;

спосіб передачі даних;

вимоги до заповнення та зберігання окремих документів.

Інформація про документообіг, а саме про припустимий максимальний і мінімальний документообіг конкретного відділу та середній документообіг на одного бухгалтера є підставою для визначення чисельності бухгалтерів.

Основними етапами документообігу є:

1. Складання документів. Документи, як правило, складаються оперативними працівниками підприємства (комірники, рахівники цеху, майстри тощо).

2. Передача документів з місця складання та прийом бухгалтерією із їх перевіркою:

— за формою (заповнення певних реквізитів);

— за суттю (правильність відображення господарської операції та відповідність даному документу);

— законності (законність господарської операції);

— арифметичною (правильність підрахунків).

Таким чином, при прийманні документів здійснюється документальний бухгалтерський контроль за господарськими операціями.

3. Облікова реєстрація даних документів, у процесі якої проводиться:

Групування (сортування) документів за визначеними ознаками. Так, документи про видачу матеріалів (вимоги, лімітні карти тощо) групуються за складами, цехами, замовленнями тощо.

Таксировка документів, яка являє собою математичні дії— множення ціни на кількість, тобто отримання суми або оцінка господарської операції у грошовому вимірнику;

Складання зведених документів – накопичувальних (за певний період, як відомість надходжень грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства) та групувальних (за ознаками та місцями здійснення операцій, як відомість руху виробничих запасів на складі) відомостей.

Складання бухгалтерських проводок на основі бухгалтерських документів безпосередньо або за згрупованими їх даними у зведених документах.

Систематизація відпрацьованих документів працівниками бухгалтерії у хронологічному порядку.

4. Передача документів до архіву - спочатку до поточного архіву бухгалтерії, де вони зберігаються протягом року, а потім до архіву підприємства відповідно до положення про порядок передачі та зберігання документів в архівах.

В цілому процес документообігу за етапами проходження однаковий за різних умов опрацювання облікової інформації — вручну або ж автоматизованої. Разом з тим автоматизація обліку має свою специфіку щодо реалізації зазначеного процесу (складаються машинозчитувані бухгалтерські документи або зафіксовані інформаційні об'єкти, які можуть сприйматись за допомогою технічних засобів опрацювання облікових даних.

Рух документів (документообіг) найчастіше організовується за допомогою:

схеми (графіку) документообігу;

складання оперограми документа

переліку робіт по створенню, обробці і перевірці документа тощо.

_16__ Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства, її мета , завдання та види.

Одним із основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація. Вона проводиться з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах.

Інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів.

Основними цілями інвентаризації є: виявлення фактичної наявності майна, перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань, зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку.

За часом проведення інвентаризації поділяють на періодичні та разові (річні).

Періодичні проводяться, як правило, з ініціативи власника, керівника постійнодіючого інвентаризаційною комісією.

Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складанням річної звітності в листопаді - грудні поточного року.


 
 

Цікаве

Загрузка...