WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

в)елементи, пов'язані з групуванням об'єктів бухобліку.Зафіксованіпервинні дані, відображені в грошовій оцінці, необхідно в поточному порядку систематизувати, згрупувати за їхнім економічним змістом. У бухобліку для цього використовуються рахунки і подвійний запис.

Рахунки бухобліку відкриваються за принципом економічної однорідності, за нимипроходить систематизація господарських операцій.

Рахунки бухобліку— це спосіб групування та поточного відображення змін окремих об'єктів бухобліку.

Господарська діяльність являє собою складний взаємопов'язаний процес. Кожна господарська операція пов'язує між собою два економічних явища. Для відображення господарських операцій на рахунках необхідно встановити і відобразити взаємозв'язок між економічними явищами, які викликані' цими операціями. Подвійний запис — це спосіб, який дозволяє встановити взаємозв'язок між економічними явищами, відображеними на рахунках. Безперервне відображення на рахунках об'єктів бухгалтерського обліку через подвійний запис являє собою поточний бухоблік господарських операцій;

г)елементи, пов'язані з узагальненням даних обліку. Разом з поточним обліком виникає необхідність в одержанні кінцевих даних про всю господарську діяльність. Для цього використовуються баланс і звітність.

Баланс— це засіб узагальненого відображення і групування господарських коштів підприємства та його зобов'язань (джерел їх утворення) в грошовій оцінці на певну дату. Для аналізу роботи підприємства необхідні також дані про господарські процеси за певний період. Ці дані надаються в звітності, яка складається на основі записів на рахунках після додаткової обробки. Звітність— це засіб одержання кінцевих даних про господарську діяльність підприємства за певний період.

№ __9_ Групування господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат Як відомо, у широкому сенсі поняття „облік" означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних або суспільних явищ. Для людства важливим є облік усіх явищ, що впливають на членів суспільства, але об'єктом особливої уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво матеріальних благ.Господарська діяльність - це будь-яка діяльність, що пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних та нематеріальних благ. Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить не лише його власників і керівників, а й широке коло інших користувачів, які приймають рішення щодо стосунків із цим підприємством, дотримання ним укладених угод, установлених норм і правил. До таких користувачів належать потенційні інвестори, працівники, кредитори, покупці, податкові органи тощо.Об'єктами бухгалтерського обліку щодо діяльності підприємства є доходи й витрати, що можуть бути доповнені об'єктом, який похідний від двох попередніх тобто фінансовий результат (прибуток чи збиток).Доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).Витрати визначаються як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілену між власниками).В основі відображення доходів і витрат як об'єктів бухгалтерського обліку щодо діяльності підприємств лежить групування діяльності за видами.Діяльність підприємств поділяється на звичайну і надзвичайну. У процесі звичайної діяльності підприємство може здійснювати операційну діяльність та іншу, тобто, неопераційну, діяльність.Операційна діяльність підприємства включає основну та іншу операційну діяльність.Що стосується доходів та витрат основної операційної діяльності, то вони виникають за функціями цієї діяльності – виробничою, управлінською та збутовою. Точніше, за усіма згаданими функціями основної діяльності мають місце витрати, в той час, як доходи є наслідком виконання виробничої функції.Інша операційна діяльність – це діяльність, що не належить до основної, інвестиційної чи фінансової і пов'язана , як правило, з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою активів тощо.Інша (неопераційна) діяльність, поділяється у свою чергу на інвестиційну та фінансову.Надзвичайна діяльність включає події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді.Бухгалтерський облік охоплює всі сторони діяльності підприємства, об,єктами бухгалтерського обліку , господарські операції. Діяльність підприємства пов'язана з постійним кругообігом капіталу. Фінансові результати цієї діяльності значною мірою визначаються тим, наскільки точно обчислені, зареєстровані і виміряні всі виробничі ресурси, всі операції, всі елементи виробничого циклу, всі стадії кругообігу капіталу. Це найважливіше завдання і виконує бухгалтерський облік. В залежності від користувачів

__11_ Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс є не тільки однією зі складових методу бухгалтерського обліку, а й одним із найважливіших джерел інформації для управління.

Величезне значення бухгалтерського балансу не зменшилося протягом усієї історії його існування. Той факт, що кожна господарська операція відображається двічі, автоматично збільшує пізнавальне та контрольне значення обліку.

Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства.

Перший тип господарських операційстосується тільки активу балансу. Операції цього типу вносять зміни у склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрати майбутніх періодів. При цьому валюта балансу не змінюється. У названих господарських операціях завжди певні статті балансу збільшуються, а інші, пов'язані з ними, - зменшуються. Наприклад, процес випуску готової продукції і передача її на склад спричиняє збільшення суми за статтею „Готова продукція" і зменшення її за статтею „Незавершене виробництво" і т. д.

Другий тип господарських операцій стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капіталу й зобов'язань. При цьому валюта балансу не змінюється.

До таких операцій належать: відображення суми ПДВ у рахунках підрядчиків і проектних організацій; відображення депонованої заробітної плати (у поточному бухгалтерському обліку зменшується заборгованість із заробітної плати і збільшується сума розрахунків із депонентами - у балансі це відбувається в межах однієї статті „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці"); збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій; зменшення статутного капіталу зменшенням номінальної вартості акцій; відрахування до резервного капіталу (сума статті балансу „Резервний капітал" збільшується, а сума нерозподіленого прибутку зменшується за рахунок збільшення суми використаного у звітному періоді прибутку); нарахування сум, пов'язаних з оплатою відпусток (зменшується сума статті балансу "Забезпечення виплат персоналу" і збільшується сума статей „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" .

Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в сторону збільшення, тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми.

Операції третього типу охоплюють різноманітні ситуації і процеси виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства і завжди перебувають у динаміці. Найбільш характерними операціями цього типу є: відображення фактичних витрат на спорудження й виготовлення основних засобів (збільшення сум за статтею „Незавершене будівництво" і за статтями поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці та зі страхування); придбання за плату виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів (збільшення суми за статтею „Запаси" і суми заборгованості постачальникам та підрядчикам); зарахування на поточний рахунок короткострокових позик банку (збільшення суми за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти" і за статтею „Короткострокові кредити банківтощо.

Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Найхарактернішими з них є: видача з каси заробітної плати працівникам (зменшується сума за статтею „Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" пасиву балансу і сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" актив балансу), перерахування з розрахункового рахунка постачальникам на погашення заборгованості (зменшується сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтею „Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"); перерахування з розрахункового рахунка податку на прибуток (зменшується сума за статтею „Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" і сума за статтями „Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом ").


 
 

Цікаве

Загрузка...