WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

- організує контроль за відображенням на рахунках бух. обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

-забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації.

Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

методи оцінки активів та зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями;

інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

__2_ Процес обліку та вимірники , що в ньому застосовуються

Господарський облік – це одна з важливих функцій управління господарством. Процес обліку складається з декількох етапів:постійне спостереження за господарськими операціями;вимірювання;реєстрація і узагальнення даних в грошовому виразі.

1) Спостереження дозволяє встановити багато чисельні і різноманітні явища і факти, з яких складається господарська діяльність; 2) Дані зібрані в результаті спостереження необхідно вимірювати, тобто – вказати їх в певних числових показниках; 3) Дані показники необхідно зареєструвати і згрупувати для використання даних з метою управління тим чи іншим процесом в будь-який час. Завершується обліковий процес узагальненням отриманих показників, які характеризують господарську діяльність підприємства. Отже, господарський облік – це систематичне спостереження, вимірювання, реєстрація і узагальнення господарських процесів матеріального виробництва з метою контролю і управління ними.

Оскільки господарська діяльність підприємства дуже різноманітна по своєму характеру і змісту, тому для відображення її процесів необхідні різні вимірники при допомозі всі господарські процеси отримали кількісну і якісну характеристики. Для відображення Г.Д.П. використовують такі види вимірників:

Натуральні трудові грошовий.

Натуральні вимірники служать для одержання інформації про господарські засоби і процеси у натуральному виразі. Їх використовують для обліку матеріальних цінностей, готової продукції, основних засобів тощо.

Обліковані об'єкти залежно від їх фізичних властивостей вимірюють лічбою (кількість одиниць), мірою ваги (кг, ц, т), мірою довжини (см, м), мірою об'єму (л, м3) та інші.

Трудові вимірники використовують для визначення кількості затраченої праці, вони виражають кількість затраченого часу в днях, годинах, хвилинах, змінах (людинодні, людиногодини).

Трудові вимірники на відміну від натуральних можуть певною мірою узагальнювати і порівнювати між собою різнорідні величини, проте повним узагальнювальним вимірником бути не може.

Грошовий вимірник є узагальнюючим і служить для відображення господарських засобів в різних матеріальних цінностей і операцій в єдиному показнику грошових одиницях, гривнях, копійках. Грошовий вимірник часто використовують поряд з натуральними і трудовими.

2. Єдина сист. на підприємства, галузях і в цілому в державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку:

1. Оперативним (оперативно-техніним); 2. Статистичним; 3. Бухгалтерським

_7__ Зміст наказу про облікову політику та характеристика його розділів

Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову політику.

Наказ про облікову політику містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики. Бажано за кожним пунктом в наказі наводити його нормативне обгрунтування (зазначати, на підставі якого нормативного документа прийняте те чи інше положення про облікову політику).

Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:

1.Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку.

2. Організація роботи облікового апарату.

3. Технічна організація обліку.

4. Організація бухгалтерського обліку.

В першому розділі наказу "Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку" визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності. До них відносять:

оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;

методи амортизації основних засобів;

методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

інші способи, що відповідають вимогам суттєвості;

визнання доходів та витрат від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;

варіанти ведення обліку витрат виробництва.

Облік витрат на виробництво можна здійснювати:

- за елементами витрат (витрати на оплату праці, матеріали, амортизація тощо);

- за видами продукції (робіт, послуг);

- в розрізі виробничих або інших підрозділів;

-з використанням рахунків класу 8 чи без їх використання.

Кількість і дати проведення інвентаризацій.

Другий розділ наказу присвячується організації бухгалтерського обліку.

В ньому визначаються:

форма організації бухгалтерського обліку;

форма ведення бухгалтерського обліку;

розробка системи і форм управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю;

затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;

обов'язки головного бухгалтера.

Відповідно до принципу послідовності підприємство повинно постійно (з року в рік)застосовувати обрану облікову політику.

Дотримуватись єдиної облікової політики мають і групи об'єднаних підприємств (після об'єднання), а також ті підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність.

Зміна облікової

політики можлива

тільки у

випадках,передбачених П(С)БО і повинна

бути обґрунтована і

розкрита в Примітках

до фінансової звітності.

__8_Метод бухгалтерського обліку та його складові

Методом бухгалтерського обліку в практичному аспекті є використання сукупності специфічних прийомів (способів, елементів) щодо послідовності процедур виявлення, виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства.

Метод - це спосіб, порядок, дослідження чогось у певному порядку за певними правилами, з допомогою певних засобів.

Більшість методичних засобів бухгалтерського обліку реалізується для здійснення фахівцями бухгалтерського обліку його контрольної функції.

Бухгалтерський облік використовує ряд специфічних, характерних тільки для нього способів

відображення явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві. У сукупності вони створюють

метод бухгалтерського обліку. Цей метод включає в себе ряд елементів, які виходять із

змісту господарського обліку. Вони можуть умовно поділятися на 4 розділи:

а)елементи, пов'язані з організацієюбухгалтерського спостереження. У бухобліку для реєстрації первинних даних використовуються документація та інвентаризація.Документи — це початок обліку, в них безпосередньо фіксуються всі операції, які здійснені на підприємстві. Однак даніобліку можуть мати розбіжності з дійсним станом майнових коштівпідприємства. Для усунення цих розбіжностей проводиться інвентаризація,тобто перепис майнових коштів. Інвентаризація використовується такождля одержання первинних даних. Систематичні інвентаризації забезпечують реальність облікових даних;

б)елементи, пов'язані з організацією бухгалтерськоговимірювання.В первинних даних фіксуються натуральні або трудові вимірювачі. Длязабезпечення узагальненого відображення всіх суб'єктів бухгалтерськогообліку необхідно їх відобразити в грошовому вимірі. Для цього використовуються оцінка і калькуляція.Оцінка — це спосіб грошового вимірювання господарських коштів та їхніх джерел. В окремих господарських процесах присутні різні види затрат. На основі їх підсумовування, групування і спеціальних розрахунків визначаються затрати по кожному з них. Калькуляція — це спосіб визначення в грошовій формі собівартості одиниці окремих господарських процесів;


 
 

Цікаве

Загрузка...