WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

17 Облікові регістри, їх види і класифікація.

Всі госпдарські операції , які відображені в первинних документах , підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових реєстрах .

Облікові реєстри – це носії іформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації , групування і узагальнення господарських операцій , оформлених відповідними первинними документами .

облікові регістри – це форма групування даних з первинних документів за однорідними ознаками, які використовуються для ведення бухгалтерського обліку і управління господарською діяльністю підприємства. Записи господарських операцій в реєстрах називаються обліковою реєстрацією.По зовнішньому вигляді ці регістри можуть бути у вигляді карток, відомостей, книг, вільних аркушів і ін. (наприклад, картка аналітичного обліку, книга обліку господарських засобів, реєстраційний журнал, різні відомості й ін.). У залежності від змісту облікові регістри бувають синтетичного й аналітичного обліку. За характером облікових записів - хронологічного і систематичного порядку. У першому випадку записи ведуться в хронологічному порядку, у другому випадку - у системі рахунків.

Структура синтетичних регістрів залежить від форми бухгалтерського обліку, а аналітичних регістрів – від особливостей об'єктів, що обліковуються.

В процесі господарської діяльності з'являється потреба в накопичені та групуванні даних. Для групування по об'єктам обліку використовуються групувальні відомості. Накопичувальні відомості використовуються для збору необхідних даних на протязі певного відрізку часу за однорідними операціями. Підсумки записів накопичувальних відомостей відображаються в регістрах синтетичного обліку. Для ведення аналітичного та синтетичного обліку використовуються бухгалтерські книги, у яких всі листки повинні бути зброшуровані, пронумеровані, а на останній сторінці вказана кількість сторінок та завірена підписами керівника та головного бухгалтера та печаткою.

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвище і підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Інформація , що міститься в облікових реєстрах використовується :

--для оперативного керівника ;

-- економічного аналізу господарської діяльності і підприємств ;

-- для складання звітності.

Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову , форму та по-різному класифікуються .

Техніка облікової реєстрації

Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах Регламентується Пол оження про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р . №88.

Відповідно до Положення записи в облікових реєстрах роблять :

на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;

чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок ;

в міру надходження документів до місця опрацюваня .

Записи в облікові реєстри можуть бути прості (здійснюються тільки в одному примірнику); копіювальні (застосовуюють у тому випадку , кили преба мати копію )(касова книга).

Основні напрямки удосконалення облікової інформації :

--об"єднання в одному обліковому реєстрі хронологічного і систематичного обліку ;

-- застосування позиційного (лінійного) і шахового записів у облікові реєстри ;

-- використання системи накопичувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників по групі однорідних документів і скорочення їх дальшої реєстрації

максимальне вповадження сучасної обчислювальної техніки для опрацьованої облікової інформації .

Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлені Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

19 План рахунків бухгалтерського обліку і його характеристика .

План рахунків бухгалтерського обліку визначає методологію обліку в усіх сферах економічної діяльності.План рахунків – це систематизований перелік рахунків , який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підставах , в організаціях і установах , з метою одержання інформації , необхідної для управління і контролю. На виконання програми реформування, системи бух. обліку і застосування міжнародних стандартів затвердженою постановоюкабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р .за № 1706 , наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. за №291 затверджений план рах. бух.обліку активів , капіталу , зобов"язань і госп . операцій та інструкцію про застосування . Застосування плану рахунків на підприємствахздається у 2000р. з дати визначеної розпорядчим документальним керівником підприємства. Новий план рах. разом з інструкцією закріплює загальний концептуальний підхід до побудови бух . обліку . Інструкція містить коротку характеристику рахунків та субрахунків –структура і призначення рахунків, економічний зміст госп. операцій , що відображаються на них , порядок обліку найбіл . характар фактів діяльність підприємства , зв"язок рахунків з іншими рахунками , що деє змогу зрозуміти об"єкт обліку цього рах . і субрах . виходячи з цього визначити вид рахунку—активний , пасивний , регулюючий , розподільчий , калькулямійний.План рах . поширюється на всі підприємства і організації незалежно від форм власності, видів , умов господарювання, галузей і обсягу дійсноті.План рах . передбачає групування рах . за презначенням і частково за змістом на 10 класів від 0 до 9 .План рах . передбачає номери (коди) рахун .В плані рахунку вони подані за десятковою системою : клас , рахунок , субрахунок. Відповідно до класу залишки рах . відображаються в балансі .Залишки по рах . класу 1 „ Необоротні активи", 2 „Запаси" , 3 „ Кошти , розрахунки та інші активи" відповідають новим розділам активу . Рах . „Власний капітал і забезпечення зобов"язань" , 5 „Довгострокові зобов"язання", 6 „Поточні зобов"язання" відображаються у відповідних розділах пасиву . Рах . 7 „Доходи і результати діяльності" , 8 „Витрати за елементами" , 9 „ Витрати діяльності"

Інструкція містить коротку характеристику рахунків та субрахунків –структура і призначення рахунків, економічний зміст госп. операцій , що відображаються на них , порядок обліку найбіл . характар фактів діяльність підприємства , зв"язок рахунків з іншими рахунками , що деє змогу зрозуміти об"єкт обліку цього рах . і субрах . виходячи з цього визначити вид рахунку—активний , пасивний , регулюючий , розподільчий , калькулямійний.

План рах . поширюється на всі підприємства і організації незалежно від форм власності, видів , умов господарювання, галузей і обсягу дійсноті.

Структура Плану рахунків відповідає структурі фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансові результати. Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал). Залишки рахунків класів 1-3 дають можливість заповнити актив Балансу, а класів 4-6 - пасив . Звіт про фінансові результати складається за даними рахунків класів 7-9. Для задоволення потреб внутрішніх користувачів на рахунках управлінської бухгалтерії при використанні відповідних статей можна вести облік за центрами відповідальності, сегментами діяльності, що сприяє посиленню контролю, аналітичності отриманих даних, а отже, прийняттю оптимальних управлінських рішень.

Включаючи рахунки до робочого плану рахунків, бухгалтер керується практичними потребами підприємства. Так, невеликій фірмі достатньо мати декілька десятків рахунків, а великому підприємству необхідно використовувати тисячі рахунків. Тому кожен господарський суб'єкт, виходячи із своїх потреб, розробляє власний робочий план рахунків, який відображає специфіку галузі, вид діяльності, визначає зміст аналітичного обліку і характеристику форми обліку, яка застосовується.Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і звітності. В ньому може бути використано стільки рахунків і субрахунків, скільки необхідно для відображення господарської діяльності.Розроблений підприємством робочий план ахунків повинен відповідати таким вимогам:

бути гнучким;

-відповідати міжнародним принципам і стандартам обліку;

- повністю задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх


 
 

Цікаве

Загрузка...