WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).Остаточний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".

__68_ Зміст звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", послідовність визначення та оцінка доходів і витрат для його заповнення

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами. Вона повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачів. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Звіт про фінансові результати розглядає фінансове положення підприємства з інших позицій, відмінних від прийнятих при складанні Балансу (якщо Баланс відбиває стан підприємства на визначений момент часу, то Звіт про фінансові результати відбиває результати виробничої діяльності за визначений проміжок часу). Інвестора або кредитора (а в міжнародної практиці саме їм у першу чергу представляються фінансові звіти, а не контролюючим органам, як це робиться в нас) цікавить, скільки заробило підприємство і яка ціна, яким чином підприємство дістає прибуток, чи можна сподіватися на подальшу прибутковість підприємства.

При заповненні Звіту про фінансовий результатах, першої його частини , необхідно керуватися нормами П(С)БО 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 , а також П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 . В статті "Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" показується загальна сума отриманого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи ПДВ (для платників) і акцизний збір. Загальний обсяг доходу (виторгу) визначається по кредитовому обороті рахунка 70 "Доходи від реалізації".

З загального обсягу доходу (виторгу) виключається сума непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і сума інших відрахувань з доходу, що відображається в рядку "Непрямі податки та інші відрахування з доходу".Даний рядок може заповнюватися по формулі: зведений оборот по дебету рахунка 70 "Доходи від реалізації" у кореспонденції з кредитом рахунка 64 "Розрахунки по податках і платежам".

При заповненні рядка "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" необхідно керуватися вимогами як П(С)БО 9, так і П(С)БО 16. Загальна сума витрат визначається по дебетовому обороту рахунка 791 "Фінансові результати" у частині, стосовно до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).При заповненні інших рядків першої частини Звіту про фінансовий результатах слід пам"ятати, що всі доходи, що враховуються по кредиту рахунків 71 "Інший операційний доход", 72 "Доход від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", відображаються без ПДВ): Сума податку на прибуток (для платників єдиного податку - сума єдиного податку відображається по рядку "Податок на прибуток"Наприкінці першого розділу Звіту про фінансові результати в рядках "Чистий фінансовий результат: прибуток" і "Чистий фінансовий результат: збиток" приводиться сума чистого прибутку або чистого збитку.

Заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати для підприємств особливої праці не викликає, так як його рядки цілком відповідають рахункам класу 8.

__10_ Бухгалтерський балансяк форма фінансової звітності: зміст, структура, призначення.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грощовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.У Балансі представлені кінцеві результати усіх фінансових рішень, прийнятих підприємством - як воно сформувало майно підприємства, за рахунок яких джерел

Основа Балансу - це класичне рівняння бухгалтерського обліку: Актив = Зобов'язання + Капітал.Як правило, баланс складають на перше число місяця.Для роздільного відображення господарських засобів та інших джерел формування баланс будується у вигляді двохсторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом — джерела утворення засобів; їх цільове призначення.

До активу балансу входять кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; до пасиву — статті, що відображають джерела власних і залучених засобів — фонди, резерви, бюджетне фінансування, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках з постачальниками, бюджетом робітниками і службовцями по оплаті праці та іншими кредитами.Метою складання балансу є надання користувачам повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображається активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.Актив балансу складається з таких розділів: 1. Необоротні активи; 2.Оборотні активи; 3.Витрати майбутніх періодів.Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємтсва, який відображає на певну вагу його активи, зобов'язання та власний капітал.Бухгалтерський баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення майна підприємства, а в правій, що називається, пасивом, - джерела утворення майна та його цільове призначення.

Загальні підсумки активу і пасиву балансу повинні бути рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. Кожен вид майна підприємства, розміщеного в активі, має відповідати джерело його утворення, відображене в пасиві балансу.Зміст і форма балансу визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".Отже, групування статей активу і пасиву балансу дає змогу порівнювати розміщення господарських засобів (майна) з відповідними джерелами їх покриття.Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного типу майна або його джерел.Отже. стаття балансу - це складова частина балансу (активу або пасиву), шо характеризує групу економічно однорідного майна або джерел його утворення. До активу балансу входять статті, що відображають: нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, виробничі запаси, готову продукцію, товари, грошові кошти; до пасиву - статті, що відображають власний капітал, зокрема статутний капітал, додатковий вкладений капітал.Особливістю групування статей у розділи балансу за П(С)БО 2 „Баланс" є їх зв'язок з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій. В бухгалтерському обліку групування інформації про дебуторську заборгованість за товари, роботи, послуги призначений рахунок 36 (А).Тому за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображають вартість відвантажених продукції, товарів, виконаних робіт чи наданих послуг за відповідними цінами, включаючи податок на додану вартість, незалежно, здійснена оплата за них чи ні. За кредитом цього рахунку відображають надходження коштів від покупців і замовників у оплату за товари, продукцію, роботи чи послуги. Аналітичні рахунки відкривають окремо на кожного покупця чи замовника.Оскільки тут ведуть облік розрахунків за реалізовану продукцію, роботи і послуги, первинні документи і реєстри тут ті ж самі, що і за рахунком 70 "Доходи від реалізації". Це товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, приймальні квитанції, акти на виконані роботи, на основі яких проводять запси за дебетом рахунку в коресподенції з кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації". Первинними документами про оплату є платіжні доручення (зведені платіжні доручення) покупців, розрахункові чеки, векселі - при безготівкових розрахунках або прибуткові касові ордери, якщо розрахунки проводилися готівкою, чи квитанції - на піприємствах зв'язку.На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведуть у гривнях та валюті, обумовленій договором.Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть за кожним покупцем та замовником за пред'явленими до сплати рахунків


 
 

Цікаве

Загрузка...