WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Точніше момент виникнення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги описується П(С)БО 15 "Дохід". Згідно з цим Стандартом даний вид дебіторської заборгованості є активом, якщо виконуються такі умови:

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається та, яка не виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

До цього виду дебіторської заборгованості відносять суми заборгованості, утворені через інвестиційну, фінансову діяльність підприємства, а також внаслідок надзвичайних подій. При цьому строк погашення заборгованості повинен становити більше дванадцяти місяців. Якщо ж очікуваний строк погашення менше року, ця заборгованість відноситься до поточної.

Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску продукції, а кінцем - дата оплати покупцем раніше отриманої продукції на підприємстві постачальнику на суму реалізованої продукції буде існувати дебіторська заборгованість.

__41_ Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов"язання згідно з П(С)БО 11 "Зобов"язання"

Зобов'язання - це борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобов'язання, а також принципи відображення зобов'язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання".

3 метою правильного ведення бухгалтерського обліку слід чітко розрізняти зобов'язання, групи яких виділені в П(С)Б011. Найтиповішим видом зобов'язань є кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість – поточні зобовязання підприємства, що відображають його заборгованість перед господарськими партнерами по комерційних операціях по рахунках, прийнятих до оплати.

Виділяють наступні основні види кредиторської заборгованості підприємства:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, не оплачені в строк;

Кредиторська заборгованість по векселях виданих;

Кредиторська заборгованість по авансах одержаних;

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом і з позабюджетних платежів;

Кредиторська заборгованість зі страхування;

Кредиторська заборгованість з оплати праці;

Інші види кредиторської заборгованості;

За строками погашення зобов'язання поділяються на поточні і довгострокові.

Довгострокові зобов'язання – зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.

Поточне зобов'язання – зобов'язання, яке буде погашено у процесі звичайного операційного циклу підприємства або має бути погашено протягом 12 місяців з дати балансу.

До довгострокових зобов'язань підприємства належать:

Довгострокові кредити банків;

Довгострокові фінансові зобов'язання;

Інші довгострокові зобов'язання;

Поточними зобов'язаннями є :

Короткострокові кредити банків;

Короткострокові векселі видані;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги;

Поточна заборгованість за розрахунками:

а) з одержаних авансів;

б) з бюджетом;в) з оплати праці;

г) зі страхування;д) з учасниками;

Інші поточні зобов'язання:

а) розрахунки за нарахованими відсотками;

б) розрахунки з іншими кредиторами.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:

чітке документування розрахунків;

своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:

чітке документування розрахунків;

своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;

правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.

__42_ Облік короткотермінових кредитів банку. Умови та форми кредитування.

Підприємства у сучасних умовах господарювання систематично залучають позикові кошти. З цією метою укладається кредитний договір між установою банку і підприємством, в якому визначаються об'єкти кредитування, умови одержання та погашення позик включаючи плановий розмір кредиту, процентні ставки плати за кредит, умови та розміри їх підвищення та зниження, розмір власних обігових коштів, що використовуються підприємством на формування матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов'язання підприємства по заставі цінностей, що кредитуються, джерела погашення позики, терміни, на які вони надаються, та інші умови кредитування.

Як правило, кредитний договір укладається на рік, але в окремих випадках він може бути укладений і на більш тривалий термін. Так, за позиками на капіталовкладення та іншими довгостроковими кредитами договір укладається на термін наданого строку, наприклад, будівництва. У рамках договору установи банку і підприємства виступають як рівноправні партнери, котрі слідкують за додержанням умов кредитування. Якщо заборгованість прострочена більше ніж на 30 днів, то надання нових кредитів припиняється: при нестачі обігових коштів на підприємстві його кредитування може бути продовжено під гарантію вищої організації, підприємства-спонсора або ін.

Підприємства при збитковій праці переводяться на особливий режим кредитування і розрахунків, при якому надані позики пред'являються до дострокового стягнення і подальше кредитування підприємства припиняється,

За рахунок кредиту, при відсутності грошових коштів на рахунках в банках, оплачуються матеріальні цінності, що надійшли від постачальників, товари, послуги, відкриваються акредитиви та лімітовані чекові книжки для розрахунків за кредитовані цінності та послуги.

Виплата кредиту здійснюється установою банку шляхом перерахування грошових коштів з рахунків в банках підприємства на рахунок банку.

В Україні в нових умовах господарювання великого поширення набуло комерційне кредитування, при якому здійснюється продаж товарів на умовах розстрочки платежу. Суму оплати можна оформляти векселями, іншими борговими документами по кожному строку платежу або визначати порядок розстрочки платежів, їх погашення по строках у договорах поставки або підряду. Комерційні кредити підприємство покриває за рахунок власних обігових коштів, інших джерел коштів, що є в його розпорядженні, а також за рахунок залученого банківського та комерційного кредитів.

Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікують за такими ознаками:

за кредиторами;за формами та видами;

за метою використання;за терміном надання;

за забезпеченням;за порядком надання.

Для обліку розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, і за позиками, термін погашення яких минув, застосовується рахунок 60 „Короткострокові позики". Важливо зазначити, що для підприємств, в яких звичайний операційний цикл більше року, на рахунку 60 також будуть відображатися кредити банків, термін повернення яких перевищуватиме 12 місяців, починаючи з дати балансу, але при цьому такі кредити будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства.

За кредитом рахунку 60 відображаються суми одержаних кредитів (позик) за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до довгострокових зобов"язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Погашено заборгованість за короткостроковими позиками готівкою:

Дт 30 - Кт 60Погашено заборгованість за короткостроковими позиками за рахунок коштів покупців:

Дт 60 - Кт 36Переоформлено короткострокову позику на довгострокову:

Дт 60 - Кт 50Отримано короткострокову позику готівкою:Дт 30 - Кт 60

Сплачено податки за рахунок короткострокової позики:Дт 64 - Кт 60

__43_ Облік особового складу працюючих підприємства.

Наказом Міністерства статистики України № 253 від 09.10.1995 р. затверджено наступні типові форми з обліку особового складу працівників підприємства:П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу";

П-2 "Особова картка";П-3 "Алфавітна картка";

П-4 "Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи";П-5"Наказ(розпорядження)про переведення на іншу роботу" ;


 
 

Цікаве

Загрузка...