WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Готівка в касі може зберігатися лише у межах встановленого банком ліміту. Усю готівку понад встановлений ліміт залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати до установи банку для зарахування їх на поточний рахунок.

Приймання готівки касами підприємств проводиться за прибутковими касовими ордерами ф.КО-1, підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанція за підписами головного бухгалтера або уповноваженої особи і касира, завірена печаткою (штампом) касира або відбитком касового апарату.

Видачу готівки з кас підприємств проводять за видатковими касовими ордерами ф.КО-2 або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу грошей мають бути підписані керівником і головним бухгалтером підприємства або особи, ними уповноваженими. В документах ставиться спеціальний штамп "Прийнято" або "Оплачено". Прибуткові та видаткові касові ордери до передачі у касу реєструються бухгалтерією у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ф.КО-3.

Зразу після видачі або одержання грошей касир записує ордера в касову книгу ф.КО-4. Касова книга повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою, а кількість її листків завіряється підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Касова книга являється регістром аналітичного обліку до рахунку 30 "Каса".

В організації може бути стільки касових книг, скільки видів валюти. Записи в ній ведуться касиром в двох примірниках через копіювальний папір. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий служить звітом касира Щоденно вкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей на наступне число і передає в бухгалтерію звіт разом з доданими до нього документами під розписку на першому примірнику касової книги.

Підчистка та невмотивовані виправлення у касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства.

Отримані бухгалтерією касові звіти і документи опрацьовуються. Кожний запис звіряється з первинним документом, після чого проставляється в звіті шифр кореспондуючого з рахунком 30 "Каса" синтетичного рахунку і субрахунок. Залишок грошей на початок дня по звіту касира бухгалтер співставляє з залишком в попередньому звіті, і перевіряє правильність виведених оборотів і залишку.

На основі опрацьованого звіту касира у бухгалтерії ведеться облік касових операцій в журналі І .р.І по кредиту рахунку 30 "Каса" і в відомості І.І по дебету рахунку 30.

__38_ Облік розрахунків з підзвітними особами

Підзвітними вважаються робітники і службовці підприємства, які одержали гроші під звіт для проведення деяких дрібних операційно – господарських витрат, а також на відрядження. Список таких працівників затверджує керівник підприємства. квккПідзвітній особі видають гроші на основі її письмової заяви з дозволу керівника підприємства при наявності довідки про бухгалтерії про те, що за даною особою не має заборгованості по раніше виданих авансах. Аванси на відрядження видаються на основі наказу (розпорядження) де вказується новий пункт призначення, найменування, підприємства, куди відряджається працівник, строк і мета відрядження і посвідчення про відрядження, підписаного керівником підприємства, в якому вказують прізвище, ім'я, по батькові, займану посаду, назву підприємства, що видала посвідку, місце призначення, кількість днів, на які відправляється працівник, номер і дату видачі наказу про відрядження. Строк відрядження встановлюється керівником підприємства, але не більш одного місяця.

Відмітки про вибуття і прибуття у посвідченні завіряють печаткою.

Фактичний час перебування у відрядженні встановлюється за відмітками у посвідченні про відрядження, а також відповідно до дат на квитках. За відряджуваними зберігається місце роботи, і середній заробіток за час відрядження, в тому числі і за час знаходження в дорозі.

Відряджуваному робітнику відшкодовують витрати, на проїзд до місця відрядження і назад, витрати по найму житла, а також виплачують добові.

Витрати на добові до місця відрядження і назад до місця постійної роботи відшкодовується працівнику у розмірі вартості проїзду всього транспорту (крім таксі), враховуючи страхові платежі з державного обов'язкового страхування пасажирів на транспорті, оплату послуг за попередній продаж проїзних документів, витрати за користуванням у проїздах постільними приналежностями.

Витрати по найму житла у місцях відрядження повертаються відрядженому працівнику з дня прибуття до дня виїзду. Також виплачують добові за кожний день знаходження у відрядженні, враховуючи вихідні і святкові дні, а також дні знаходження в дорозі.

Після повернення з відрядження підзвітна особа повинна протягом трьох днів подати авансовий звіт про використання у зв'язку з відрядженням виданих йому сум. До авансового звіту додається посвідчення про відрядження, оформлене в установленому порядку(з відмітками про вибуття і прибуття) залізничні та інші квитки, копії товарних чеків, приймальні акти або розписки осіб, що прийняли від підзвітної особи придбані цінності та інше.

Авансовий звіт перевіряє бухгалтерія як з точки зору правильності його оформлення і арифметичних підрахунків, так і по суті, тобто правильності і законності витрати кожної суми, вказаної в звіті. Про перевірку робиться запис на бланку авансового звіту, після чого його затверджує керівник підприємства. Залишок невикористаних сум підзвітна особа повертає в касу підприємства.

Гроші для видачі авансів під звіт надходять з поточного рахунку: Дт 30 – Кт 31. Для обліку підзвітних сум застосовується синтетичний рахунок 372 „Розрахунки з підзвітними особами". Рахунок активно – пасивний, оскільки, як підзвітна особа, так і підприємство можуть виступати боржниками. Однак нормальною вважається заборгованість підзвітної особи перед підприємством до моменту закінчення строку відрядження і подання звіту за одержані суми. Дебетове сальдо показує суму заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове – невідшкодованих витрат. По Дт цього рахунку групують суми, що видаються під звіт, і відображають заборгованість осіб: Дт 372 – Кт 30.

По кредиту рахунку облікують суми проведених витрат на основі авансових звітів і доданих до них виправдних документів: Дт 92, 93 – Кт 372 .

Якщо гроші видавались під звіт на придбання деяких господарських матеріалів, запчастин, канцелярського майна (на великі суми) і є підтвердження цих витрат документами, то роблять такий запис: Дт 20, 22 – Кт 372.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться лінійно – позиційним способом в журналі № 3, в якому зосереджений синтетичний і аналітичний облік. По одній стороні записується сума виданого авансу і сума витрат по затвердженому звіту в кореспонденції з дебетуючи ми рахунками. Суми залишків, що рахуються за підзвітними особами беруться в журналі № 3 за минулий місяць. Суми виданих авансів записуються по документах, які відображені в журналі № 3. Суми здані в касу залишків невикористаних авансів записуються на основі прибуткових касових ордерів, відображених у відомості № 3.1 по Дт 30, а записи по Кт рахунку 372 – на основі авансових звітів.

Підзвітні особи відквітовуються авансовими звітами додаючи до них всі первинні документи (по відряджених, по закупівлях на господарські витрати).

_40__ Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість згідно з П(С)БО 10"Дебіторська заборгованість"

Принципи формування та обліку інформації про дебіторську заборгованість та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Усі інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку стосовно дебіторської заборгованості діють у частині, яка не суперечить П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість виникає, головним чином, у результаті:

-відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг:

-перерахування грошових коштів як передоплати або авансу постачальникам чи підрядникам:

-перерахування грошових коштів як передоплати або авансу по інших операціях (наприклад, сплата авансових внесків або переплата по податках та обов'язкових платежах).

У П(С)БО 10 вказано, що дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.


 
 

Цікаве

Загрузка...