WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку

__1_ Бухгалтерський облік: поняття, завдання, види та особливості.

Бухгалтерський облік – це взаємообумовлене, чітко документоване кількісне відображення господарської діяльності підприємства у тісному зв'язку з її якісною стороною.Вінздійснюється в узагальнюючому грошовому вимірнику з використанням інших вимірниківнатуральних,умовно-натуральних, трудовихтаін.).ЗавданняБОзумовлені вимогами управління господарствомфункціонуваннямгосподарського механізмуОсновними завданнямиБОвизнані:

формування повної і достовірної інформації продіяльністьорг-ї та її майновийстан,необхідноївнутрішнім користувачам бухгалтерської звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна підприємства), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам) та іншим користувачам бухгалтерської звітності;

попередження негативних результатів в господарській діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості;

контроль за наявністю і рухом майна, за раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

формування науково-обґрунтованої системи показників, що характеризують результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і служб;

дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських питань.

роль відіграє саме бухгалтерський облік. Ця роль випливає з таких його особливостей:

перша, - в бухгалтерському обліку бізнес відображається як система різнорідних, але взаємообумовлених об'єктів – майна (активів), джерел їх утворення (пасивів) та змін внаслідок господарювання. Узагальнення здійснюється в єдиному вимірнику шляхом безперервного спостереження та вимірювання об'єктів.

друга, - бухгалтерський облік чітко документований, тобто кожний запис здійснюється тільки на підставі правильно складених та оформлених документів. Це забезпечує юридичну повноцінність та достовірність інформації бухгалтерського обліку та її суспільне визнання.

третя, - бухгалтерська інформація дає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і, відповідно, володіє найбільшою повнотою в порівнянні з дискретними (перервними) оперативними і статистичними даними. Така повнота інформації забезпечує підприємству свободу у прийнятті управлінських рішень

В залежності від користувачів бухгалтерської інформації розрізняють наступні підсистеми (види) бухгалтерського обліку: управлінський облік та фінансовий облік.

Порядок ведення фінансового бухгалтерського обліку суворо регламентується спеціальними загальноприйнятими принципами, положеннями, правилами і стандартами. Дотримання цих нормативних вказівок є обов'язковою вимогою при формуванні облікової інформації. На відміну від фінансового управлінський облік не регламентується будь-якими законодавчими або нормативними документами, тобто не регулюється загальноприйнятими принципами та організується підприємством самостійно і є його комерційною таємницею.

Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні, плануванні і контролі діяльності підприємства, оскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку і спрямований на формування інформації для прийняття управлінських рішень внутрішнім користувачам.

Фінансовий бухгалтерський облік забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і регістрах обліку, ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів.

_3__ Функції бухгалтерського обліку та користувачі облікової інформації

Відіграючи важливу роль в системі управління господарською діяльністю підприємства, бухгалтерський облік виконує ряд функцій

ФункціБО:Контрольна функція полягає в простеженні фактичного виконання планів, тобто визначення того, наскільки дія відповідає плану.Працівники бухгалтерії, аудиторських фірм, податкових служб здійснюють контроль за збереженням, наявністю та рухом майна підприємств та організацій, правильністю та своєчасністю розрахунків з державною та іншими суб'єктами господарських відносин.Особливо важливим є те, що бухгалтерський облік представляє собою частину загальної інформаційної системи, яка перетворює первинні дані, зафіксовані в документах, на продукт для управління.

Інформаційна функція – одна з головних функцій бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, яка надходить різним рівням управління. На її підставі приймаються відповідні рішення. Інформація, яка одержується в системі бухгалтерського обліку, широко використовується всіма видами господарського обліку. Інформація повинна бути правдивою, об'єктивною, своєчасною та оперативною, а також містити лише необхідні дані, що дозволяє їх швидше вивчати, приймати оптимальні управлінські рішення.

Інформація повинна бути надана згідно із чинним законодавством. За це несуть відповідальність керівник підприємства, бухгалтер та особи, які є відповідальними за збереження матеріальних цінностей та грошових коштів.Забезпечення збереження майна – функція, яка має велике значення в умовах ринкових відносин та наявності різних форм власності. Функція зворотного зв'язку означає, що бухгалтерський облік формує та передає інформацію зворотного зв'язку, тобто інформацію про фактичні параметри розвитку об'єкту управління.Аналітична функція полягає в процесі вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення.Аналітична функція в умовах розвитку ринкових відносин дозволяє: вивчити перспективи розвитку даного господарюючого суб'єкта, виявити недоліки, знайти шляхи удосконалення всіх напрямків господарської діяльності.Планова функція передбачає процес формування порядку дій, який включає постановку цілей, пошук шляхів їх досягнення і вибір найкращої альтернативи. Для перспективного планування важлива інформація про майбутній прибуток і потреби в грошових коштах.Бухгалтерський облік потрібно розглядати і з точки зору бухгалтера , і з точки зору користувача облікової інформації .Основним завданням бухгалтера є складання бухгалтерських звітів для користувачів інформації про діяльність підприємства . По відношенню до підприємства всіх користувачів облікової інформації можна умовно поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.Основним внутрішнім користувачем бухгалтерської інформації є управлінська служба підприємства , головними умовами ефективності діяльності якої є наявність інформації та вміння її аналізувати .Щоб робити відповідні висновки та здійснювати аналіз , необхідно оперувати необхідними даними , вивчати та аналізувати сукупність інформацій.До складу зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації належать :

--комерційні партнери , включаючи постачальників товарів в кредит і клєнтів , які купують товари або послуги ;

--інвестори і кредитори підприємства . До них відносяться банки , які надають підприємству кредит або здійснюють довгострокове фінансування , надаючи позику;

--податкові служби ;

--працівники , які здійснюють роботу за наймом;

--фінансові аналітики і радники потребують іформацію для своїх клієнтів або громадськості .

Податкові органи зацікавлені в тому, щоб кожне підприємство було якомога більше прибутковим , так як в цьому випадку збільшуються надходження до бюджету .

Для того ,щоб інформація була корисною та надійною , вона повинна мати такі якісні характеристики:--зрозумілість ;--суттєвість ;--достовірність ;--об"єктивність ;--своєчасність.

_4__ Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні

Домінуючу роль в інформаційній системі підприємства відіграє саме бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік – це взаємообумовлене, чітко документоване кількісне відображення господарської діяльності підприємства у тісному зв'язку з її якісною стороною. Він здійснюється в узагальнюючому грошовому вимірнику з використанням інших вимірників (натуральних, умовно-натуральних, трудових та ін.).

Регулювання обліку в Україні здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, міністерства фінансів, Держкомстатистики, головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів. Нормативні органи регламентують як об'єкти обліку, так і схему кореспонденції рахунків.

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює наступні документи

Перший рівень- Документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання бухгалтерської звітності юридичними особами$

Другий рівень-Плани рахунків бухгалтерського обліку і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що встановлюють правила і способи ведення обліку господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності$


 
 

Цікаве

Загрузка...