WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Недоліки: сума зносу часто не узгоджується ні з фактичним використанням ОЗ, ні з обсягом виробленої продукції.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовують, якщо продуктивність обладнання в перші роки експлуатації значно вища ніж у наступні.

Вираховується так:

Річна сума амортизації = Залишкова вартість об.єкта на початок звітного року або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації Річна норма амортизації.

Норма амортизації = 100% / Термін корисного використання 2. Виробничий метод застосовують у випадку, коли інтенсивність використання об'єкта впливає на його експлуатаційні властивості і коли можливо визначити фактичний обсяг виробництва.

Вираховується так:

Річна сума амортизації = (Первісна вартість – Ліквідаційна вартість) / Розрахунковий обсяг діяльності (виробництва).

Переваги: простота та раціональність розрахунку. Недоліки: неможливо або дуже складно визначити фактичний обсяг продукції, виробленої з використанням того чи іншого активу.

Найчастіше підприємства вибирають податковий метод нарахування амортизації основних засобів.

Застосування цього методу дає змогу зблизити бухгалтерський і податковий облік, але він є економічно не виправданий, оскільки не враховує реальних строків служби ОЗ; не дає можливості визначити залишкову вартість по об'єктах, де облік ведеться в цілому по групах. Облік ремонту та модернізації, переоцінки основних засобів У процесі господарської діяльності можливі ремонт, модернізація та інші види робіт з основними засобами. Якщо підприємство провадить ремонт основного засобу з метою відновлення його початкового ресурсу, то, за П(С)БО 7, незалежно від величини витрат на ремонт підприємство не збільшує балансової вартості основного засобу, а відображає такі витрати у витратах звітного періоду. Якщо таки роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об'єкта основних засобів, а відтак і поліпшення функціональних можливостей об'єкта, у результаті якого зростуть економічні вигоди від використання, балансова вартість об'єкта збільшується на суму таких витрат.

У процесі господарської діяльності, якщо балансова вартість об'єкта основних засобів помітно відрізняється від його справедливої вартості, підприємство, згідно з П(С)БО 7, має право здійснювати переоцінку.

Якщо внаслідок переоцінки балансова вартість об'єкта збільшується (дооцінка), суму до оцінки відображають у статті "Інший додатковий капітал" , якщо зменшується (уцінка) – суму уцінки відображають як витрати. Однак коли за результатами першої переоцінки відбулася уцінка балансові вартості, наступну дооцінку визначають як прибуток у розмірі попередньої уцінки. Якщо за результатами першої переоцінки відбулася до оцінка балансової вартості, то наступна уцінка зменшує статтю "Інший додатковий капітал" на розмір попередньої до оцінки. Балансову вартість після переоцінки визначають на рівні справедливі вартості.

В обліку операції переоцінки основних засобів відображають такими проводками:

Дт 10 "Основні засоби" / на суму до оцінки

Кт 423 "До оцінка активів" / основних засобів

Дт 423 "Дооцінка активів" Кт 131 "Знос основних засобів" / на суму зносу до оцінених основних засобів.

У разі вибуття основних засобів суми до оцінки відображають проводкою:

Дт 423 "До оцінка активів";

Кт 441 "Прибуток не розподілений ";

Відображення результатів уцінки основних засобів:

Дт 131 "Знос основних засобів":

Кт10 "Основні засоби";

Дт 975 "Уцінка необоротніх активів і фінансових інвестицій";

1.2. Задання типів даних комірках та форматування комірок.

1.2.1. Завдання типів даних

Вікно (Формат ячеек Формат клітинок) складається шести закладок.

В закладці (Число) (рис.1.2) можна встановити формат числових даних, що містяться в комірках. При цьому в розділі (Числове форматы Числові формати) можна вибрати один з дванадцяти допустимих форматів:

Рис. 1.2. Закладка Число вікна Форматячеек

 • Общий Загальний) – звичайний формат натуральних чисел (приймається за замовчуванням);

 • (Числовой Числовий) – формат дійсних чисел (десяткових дробів). При цьому в полі (Число десятичніх знаков: Кількість десяткових розрядів:) потрібно задати кількість символів після коми, до яких буде заокруглюватись дробова частина чисел в комірках. Якщо відмынити опцію (Разделит групп разрядов Розділяти групи розрядів). То пири веденні великих чисел (більших від тисячі) відбувається групування цифр у групи. В розділі (Отрицательные числа Від'ємні числа) слід вибрати формат від'ємних чисел;

 • (Денежный Грошовий) – формат грошових одиниць. При цьому в полі (Число десятичных знаков: Кількість десяткових розрядів:) потрібно задати кількість символів після коми для дробової частини чисел. У випадаючому списку (Обозначение: Позначення:) слід вказати символ, що буде позначати грошові одиниці. Тоді в розділі (Отрицательные числа: Від'ємні числа:) потрібно встановити формат від'ємних грошових одиниць;

 • (Финансовый Фінансовий) – формат фінансових одиниць. Для даного формату потрібно вказати такі ж параметри, як і для попереднього, але в ньому відсутній розділ (Отрицателыные числа: Від'ємні числа:);

 • (Дата) – формат даних типу дата. При цьому у випадаючому списку (Язык(местоположение): Мова (розташування):) слід вибрати мову та країну по стандартах якої буде виводитись дата, а в розділі (Тип) відповідний тип формату дати;

 • (Врема Час) – формат одиниць часу. При цьому у випадаючому списку (Язик(местоположение): Мова (розташування):) слід вибрати мову та країну по стандартах якої будуть виводитись одиниці часу, а в розділі (Тип) відповідний формат часу;

 • (Процентный Відсотковий) – відсотковий формат чисел. Параметри налаштування даного формату складаються лише з одного поля (Число десятичных знаков: кількість десяткових розрядів:), призначення якого аналогічне до призначення попередніх форматів;

 • (Дробовый Дробовий) – формат звичайних дробів. При цьому в розділі (Тип) потрібно вибрати тип формату дробу;

 • (Экспоненциальный Експоненційний) – науковий (експоненційний) формат чисел. Призначення поля (Число десятичных знаков: Кількість десяткових розрядів:) аналогічне до попередніх типів формату;

 • (Текстовой Текстовий) – текстовий формат. Перетворює число в комірці в текстовий формат;

 • (Дополнительній Додатковий) – спеціальні формати чисел, наприклад, телефонні номери, поштові індекси. Він використовується при роботі зі списками та базами даними. При цьому в розділі (Тип) потрібно вибрати відповідний тип спеціального формату;

 • (Все форматі Усі формати) – формат створений користувачем. Для цього в списку (Тип) потрібно вибрати формат, який найбільше відповідає потрібному формату користувача, а тоді в полі зверху відредагувати його шаблон. Для задання користувацького шаблону використовуються спеціальні шаблони.

Шаблони для задання форматів числових даних в комірках

? – заміняє будь-яку цифру, в тому числі 0. Незначущі нулі заміняються пробілами.

/ – розділяє чисельник і знаменник. Використовується для дробів.

0 – замінює будь-яку цифру, в тому числі 0. Незначущі нулі не знищуються. Десяткові дроби заокруглюються до стількох знаків після коми, скільки в форматі нулів.

# – аналогічно до попереднього, але коли число не введене, то в комірці нічого не відображається.

пропуск – використовується для розділення груп цифр у великих числах (більших 100).

, (кома) – використовується для розділення цілої та дробової частини.

_(підкреслення) – резервує місце для символа, що слідкує за ним, до того, як цей символ з'явиться.

:р_+() – з'являються в тій позиції числа, в якій вони введені.

Е_Е+е_е+ – представлення числа в науковому форматі. Нулі або значення справа від "е" означають порядок.


 
 

Цікаве

Загрузка...