WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Оцінка основного засобу, споруджуваного власними силами, здійснюється із застосуванням історичної собівартості. При цьому первісна вартість охоплює прямі і накладні витрати, пов'язані з таким спорудженням. До первісної вартості такого об'єкта не включають понаднормативні відходи, понаднормативні витрати на оплату праці та відсотки за кредит, залучений для такого спорядження. При цьому історична собівартість цього основного засобу не повинна перевищувати його справедливої оцінки. Додатну різницю між історичною та справедливою вартістю відносять до витрат підприємства і відображають у Звіті про фінансові результати.

1.1.2. Документальне оформлення, обліку основних засобів

Усі операції, пов'язані з рухом основних засобів, оформляються первинними документами, які забезпечують правильність і своєчасність їх обліку.

Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, безоплатної передачі їх іншим підприємствам або особам, реалізації, а також нестачі, виявленої підчас інвентаризації.

Приймання основних засобів в експлуатацію здійснює комісія, яка призначається наказом або розпорядженням керівника підприємства. Як правило, на підприємстві створюється постійно діючі комісії, до складу яких входить головний механік, спеціаліст з будівництва, інженер з техніки безпеки, бухгалтер, працівник, якому здають під відповідальність об'єкт основних засобів.

Існують такі типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів:

ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів".

ОЗ-2 "Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів".

ОЗ-3 "Акт списання основних засобів".

ОЗ-4 "Акт списання автотранспортних засобів".

ОЗ-5 "Акт №.... Про установку ,пуск і демонтаж будівельної машини".

ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів".

ОЗ-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів".

ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів".

ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів".

ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)".

ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)".

ОЗ-16 "Розрахунок амортизації автотранспорту".

Уведення в дію об'єктів основних засобів, а також їх купівлю комісія оформляє актом приймання-передачі основних засобів за формою ОЗ-1, який використовують для:

зарахування до складу ОЗ окремих об'єктів;

обліку введення об'єктів ОЗ експлуатацію;

оформлення внутрішнього переміщення ОЗ з одного підрозділу (цеху) до іншого;

вилучення об'єктів із складу ОЗ при передачі іншому підприємству – у разі продажу (обміну) і безоплатної передачі.

Склад комісії, яка складає акт, визначається наказом з облікової політики підприємства або затверджується окремим розпорядженням керівника. Акт затверджує керівник підприємства.

Кожний об'єкт зараховують до ОЗ за окремим актом. Виняток можливий лише підчас обліку інвентарю, інструментів, устаткування і подібних об'єктів, якщо вони однотипні, мають однакову вартість і приймаються в одному календарному місяці.

Перший примірник акта передають у бухгалтерію, і на його підставі робиться запис інвентарній картці форми ОЗ-6. До акта додається необхідна техніка документація, яку згодом передають до одного з відділів (у бухгалтерії не зберігається).

При прийманні основних засобів акт складають в одному примірнику, при передачі іншому підприємству – в двох (для обох підприємств), при передачі іншому підрозділу – також у двох (на підставі другого примірника акта працівника, що передає об'єкт ОЗ, робить відповідний запис у інвентарному списку ОЗ-9).

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом; у ньому зазначають: склад комісії, докладну характеристику об'єкта, джерело придбання (спорудження), рік спорудження чи виписку заводом, дату введення в експлуатацію, коротку технічну характеристику, результати випробовування, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказують також, хто прийняв відомості, необхідні для нарахування зносу. У разі надходження на підприємство основних засобів, які вже були в експлуатації, в акті приймання-передачі зазначають суми зносу.

Акти зберігають протягом усього терміну експлуатації об'єкта і протягом трьох років і одного місяця протягом його списання з обліку за умови, що за цей час було проведено документальну ревізію.

Введення в дію деяких об'єктів потребує складання спеціальних актів державного приймання. У таких випадках акти за формою ОЗ-1 не складаються.

Приймання закінчених робіт із добудови та обладнання об'єкта, що проводяться за рахунок капітальних вкладень і збільшують його балансову вартість, оформляють актом приймання передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма ОЗ-2).

Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію.

Бухгалтерія на підставі цих документів відкриває інвентарну картку, присвоює об'єкту порядковий номер, який після цього проставляють в акті приймання-передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного обліку основних засобів.

За розташування в одній будівлі кількох структурних підрозділів підприємства, по яких витрати обліковують окремо, крім загальної інвентарної картки на об'єкт (будівлю) в цілому, відкривають довідкові інвентарні картки з позначкою "Для нарахування амортизації" окремо за кожним напрямом витрат згідно за твердженням розподілом площі та балансової вартості між відповідними користувачами.

Технічна документація на певний інвентарний об'єкт після відкриття на нього інвентарної картки (запису в книгу) не зберігається в бухгалтерії, а передається під розписку у відповідний підрозділ підприємства. Заповнені інвентарні картки реєструються в описах (форма ОЗ-7), які веде бухгалтерія (в одному примірнику) за класифікаціями групами (видами) основних засобів.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації, зберігання) здійснюється в інвентарному списку (форма ОЗ-9) в осіб, відповідальних за їхнє збереження. Підприємства дозволено вести облік об'єктів за місцем їх знаходження в інвентарних картках, які в цьому випадку бухгалтерія виписує у двох примірниках (другий примірник передається за місцем знаходження об'єкта). В разі переміщення об'єкта цей примірник разом із накладною на переміщення (форма ОЗ-1) передається за новим місцем знаходження. Накладну на внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу в інший складає у двох примірниках працівник підрозділу-здавача. Перший примірник передається в бухгалтерію, а другий залишається в підрозділі-задавачеві. Аналогічну накладну виписують під час передачі основних засобів в експлуатацію із запасу.

Якщо у процесі переміщення основного засобу здійснюється розбиття його фундаменту чи іншої частини об'єкта або демонтажу усього об'єкта, це оформляють актом за формою ОЗ-3. Витрати на новому місці в такому разі роблять за рахунок коштів фінансування капітальних вкладень і додають до балансової вартості об'єкта.

За безоплатної передачі основних засобів іншому підприємству або продажу стороннім організаціям на кожний інвентарний об'єкт складають акт за формою ОЗ-1.

Відпуск об'єкта основних засобів у прядку реалізації оформляють товарно-транспортну накладну (рахунком-фактурою), в якій бухгалтерія визначатиме первісну чи відновну вартість об'єкта, нараховуватиме за час експлуатації, відпускну ціну, ПДВ та ін. За необхідності до неї може додаватися технічна та інша документація, яка є на підприємстві.

Для списання непридатних об'єктів основних засобів також створюють спеціальну комірку. На об'єкт, призначений на списання, комісія складає акт на списання основних засобів (форма ОЗ-3), а при списанні вантажного чи легкового автомобіля, причепа або пів причепа – акт на списання автотранспортних засобів (ОЗ-4 форма). В акті зазначають: найменування об'єкта, його інвентарний номер, дату введення експлуатацію, місце експлуатації, первісну вартість, суму нарахованого зносу за час експлуатації, обґрунтування необхідності списання з балансу. В ньому також визначаються витрати на ліквідацію об8экта та вартість матеріалів, що мають бути оприбутковані після проведення операції. В акті робиться розрахунок результатів від ліквідації. В акті на списання автотранспортних засобів, крім цього, зазначають пробіг автомобіля, а при списанні основних засобів, що вибули внаслідок аварії, додають копію акта про аварію, а також пояснення причин аварії і зазначають заходи, вжиті до винних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...